˚ «*ÊuM/«u∫ å»u dK ÊËdDC

Watani - - Μ -

Ð?U?'?³q ¹F??gO Ž???U q¨ ×????L??b ??B?vHD √{??U· Ë «_vK ?² « l?OD²? ½ ô « ?O?U—« ¼Ác — ?U» b?Š√Ë d?H? b??łuð ôË UMK?L??Ž v ≈ UMKIM?¹ U?? b?łu?¹ ôË «—U??O? ? « Ác¼ sŽ r √ s UN?³³ ð b? U v ≈ W U?{ùUÐ ¨Èdš√ ö «u? WKOÝË …e?NÐ d?F?ýQ? …—U?O? « Ác¼ X d?% U?L?K v½U?L? ?łË vKC?Ž Ý?u¡«Î «_ ?d ¹oee«oe qÐ « ²u«“Ê Ž?Âb s Š?U W v &?vMKF W¹u ? ≈ v U?¼cK» «—U????O???? « p?Kð Êu????³??? d?¹ ÎôU???H?Þ√ b????& U??? b?MŽ 2U « ²ÂU « F?d«¡ v _½UN b¹bA « u?NK«¡ rN{dFðË rN?Ý—«b ¹Æ…b¹bý oedÐ ôeM rN{dF

u d» « vKŽ ÊuMÞ«u «* Ÿ—UB ²¹ WHþu¨ ×bL √ X U Ë ¼ô vN ?? U½«u??O??(« qIM W??B??B?? ? v¼ v² « …—U??O?? « Ác 1¨d?A³ « qI?M WB?B? ÊuJð Ê√ ‰«u?Š_« s ‰U?Š ÈQÐ sJ U??NÐ b?łu ¹ ôË WJ?NM 5 MÝ s W??O?Šö??B « W??O?N??²M U?O—« ?? Ý ô «)VA s Šu5 jI UNР˹łu?b oeUO…¨ —WBš ôË åd / ò %??? s ð?IM??c½?U ôË « ?A??fL¨ Š??d«…— ?s ôË «_WÐdð¨ s U?MO??L ¼‰ËeM? « bMŽ UÐU??? ù ÷d???F??²?½ p – ·ö??? Ð ¨—UD _« ‰u?D Ë sJ ¬oe ?O?²?t «*u«sÞ ¹H?I?b 2?U ¨ U¼d?O?Ý ¡UMŁ √ U?NM u?I? ◊ « Ë √ « ³b¹øq ¹s

IDM?W ?vMÞU √Š?b åWMÝ ò≤≥ Ž?³b« ?tK ×??L?b ?U‰ Ë ?²??u ??O??d «(uJ ??W s ôËU???×?? È√ b??łuð ô q M¨ « W?Ðe ? Ž ½F?O?A??N?U « ²?v «*N?U½W s U?ML?Šd ²? Èd??š √ ö? «u? W?KO?ÝË ¹«*Ãd vŠ s √Š?b rN ¹²?ÈbB ôË «)oed… ¼Ác » u? dÐ ÎUO? u uŠ«Àoe bŽ… XŁbŠË UMOKŽ dDš « O?U—« ÁcN « I r¨ s √Ë ÊËoe « dD¹o v ð ?O?d « ²v « ?O?U…— ¼Ác s ¹ ?jI s U?NM «vý¡¨ ¹×????Àb r Ë ???Q½t « ???zU?o ???³q s ???u ?n √È U??? ð– —WBOš° «*u«MÞ5 √—Ë«Õ « b—Wł ÁcN ÎözU ²

¨ «Žù?b«oe¹W «*WKŠd v UÞ V Ž?nÞU¨ OŁU?u √{?U· Ë

½qI « nBM …— UO?Ý V — U bMŽ t √½ q M « WÐeŽ ÊUJÝ s Ë »U?³ « d?O?ž t??OKŽ fK−¹ ÎU½UJ? b?−¹ rK »U? d UÐ W?¾?K²2 X½U? vKŽ « ?O?U…— ÐË? ?O?d OKŽ?N?U fKł UÐË H?qF K? ?O?U—…¨ «)vHK «÷—_ vKŽ ? ??jI «)?vHK « ³?U» ?²` «½H b?N??L «* d?O??ž o¹dD « «ÆÊü Š²v nAð r Ð U t ÕËdł ≈ v √Èoe 2U

?vJ Ë«Š???b… (WE ¹?nI r « Èc « ???zU?o √Ê ≈ v Ϋd???O???A ??? ¹ ?¦q √— V √bŽ rK ¨ t?ð—UO?Ý s l Ë Èc « V «d « vKŽ s¾?LD √ÆÈdš d… « UO—» ¼Ác

«*u« n ŠQÐ???b Ž??U q ¹?nÝu¨ ×????L??b « ???ozU ??U‰ cM «*MN?W ¼Ác v q?L??F ¹ ¨ q M « ? WÐe??FÐ qIM « ? U??O—» ?? √ôË ¨ÎU UŽ ±μ s d¦ ¹« bOŠu¨ —“ t bB— v¼Ë U¼dOž ·dF 5 u???¾? *« q?³? s „d???% È√ d¹ r …d??²???H « Ác¼ ‰ö???š v Ë «*²N?U WJ « A?u«—Ÿ ≈ v ΫdO?A ¨ « ?UO—« ¼Ác ŸU{Ë √ M?I5 ² Æ…—UO « dO Jð v V³ ²ð v « ²

v ò ???U—ð?åW bÐ ?l ¹Âu ?q ¹?I???Âu √½t ¨ ånÝu?¹ò ·U √{?? Ë ±∞ ¹šQ???b «(v √Ê « F?rK l ÎU???N??O?Mł¨ ¥∞ U??O??? —« « n u ??? г??U v dDK‚ ≈ ?Õö √Ë — u?Dð È √ b¼U?A ½ r Ë ¨j?I ? U?N??OMł « ³U øv ¹c¼V Q¹s «*³mK¨

¨ ½qI ½?nB …— U?O?Ý o?zU?Ý 5 ?Š ‰U ?? ¨ t?³½U??ł s Ë « O?U—« ¼Ác uð«ł?b ≈ v √Èoe W?L?OKÝ WO %?²? W?OMÐ oeułË Âb ? Ž « *²? nO?J ¨ åd?HM UÐò qL??Fð v « ² WJ U??N √ v … b¹b??ł …—U?O? Ð vð ¼øq UA*« Ác¼ q s Êu u¾ *« s¹√Ë ¨…d J²*« Ÿ—«uA « Ác

v Ë ?sJ « F??OÐd??W KŽ?v “¹oeU… Ž?oeb ¹×??L?q r √½t ≈ ?v ?²??ÎU ô ?²??L??U‰ « —rž U??O?? …— « ? » u?? dÐ sÞ«u «* Âu??I ¹? ÊU??O??Š «_ iFÐ « ÆoebF

Š??U‰ ²??b¼?u— √Èoe ?¾???u 5 «* %???d„ Ž??Âb √Ê ≈ v Ϋd??O???A ?? Êu??³K?D¹ p c rN? d??š¬ qL??Ž d??O?? uð Âb???ŽË qJ qIM? « qzU??ÝË Ã«d?? ? ²? Ý« v?KŽ —Ëd*«Ë v(« …b??ŽU??? ? Ë rN??ŽU??{Ë√ 5M?I??²Ð ÆUNOKŽ K dO 2bN… ‚ dÞ oeułËË dLM «Ë hšd «

vK×? fK− u?CŽ ¨q U? qOzU ?O ‰U? ¨t³½U?ł s ÊU Ë »—U?O « Ác¼ dO?OG² …dO?¦ 0×ôËU ?UML bI ∫ ÎUIÐUÝ ?dDK‚ M?ÝU?³??W QнN??U ?ƒd¹²??rN « ??IzU5 ?³q s — ?i ¼UM„ «*²dOžË WJ UN «*Æåt u bŠ vKŽò …bNL

◊ uDš q? v d??A??²M… « ??O???U—« ¼Ác åq U?? ò ·U √{? Ë «_ ????H???d Ë«??'?³q Ë ??? D?oed √uГŽ???³?q ?v «¡ u???Ý W???O?Ðu???OK?I « d???? _« oe«“U2 ¨¡«d?¼e «Ë q ?M « WÐe????ŽË Ãd?*«Ë ’u???B????)«Ë Ë{u«ÆUNOŠ « UI¼d… v U¼—UA²½UÐ WA¼oeË WÐuF

?×ËU—¼U ²d«WDÐ uEM ?W sŽ Ž³U…— « OCI?W √Ê ≈ v ΫdO?A 5½«u 5IzU? « W dF? ÂbF …oeUO?I « ¡uÝË —Ëd*«Ë qIM « …—«“Ë «*W U??L?ŽË ¨—Ëd «_Ð uD…— ?F??d ?²?N?r ÊËoe «*WMN ¼Ác ?v U?HÞ‰ Æ5MÞ«u*« ‰öG²Ý«Ë « UO—« ¼Ác 0¦q dO «

√UMС W??O???F??L??ł fOz — O?? ?*«b`¨ ?³?? Ž v×??³? ‰U ?? Ë

UÐdŽ v dA « ³ s×ý

åqI½ nB½ò

oeU??−?¹ù Ϋ—«dJðË Î«—«d ??? WE U???×??LK ? ÈËUJý UM? b ?? ?u—”¨ Š «_Š?ÊUO s ¦?dO v ¹oeuI¼U « ²?v »—UO « Ác?N WK¹bÐ ‰uKŠ √ô ‰U?HÞ ²¹?WJ U?N ?²? U?N½u? d?O?ž «uMÝ d?A?F « r¼d?L?Ž Èb?F 9s Ë ¨„d ²?× qO d³Ð t³ý√Ë ¨ÎU U «*d²H÷ √Ê pKð « UO —« ½qI ≈ v X? u %? sJ Ë ¨ U½«u??O?(«Ë lzU??C « ³? qI?M W?B??šd ? «*v U???² U?ÐË ¨Îö??O ? lzU???C « ?³?? qI½Ë …Ë—c « ???²???d» v M?Þ«u5 ÆW uJ «( «¼²UL U v Ë O X —WBOš « ³dA … UOŠ X √ ³×

«)??³??O??d « A??U¼b¨ ??−??Èb ??U‰ U??O‚¨ « ?? «– v Ë

«*È—Ëd∫ ≈Ê U???O??Ý—« « q?IM v «_Ý??U” Ë ???I??ÎU I???U½Êu ±≤ «*d ³?U Fð?d¹n vKŽ hMð «*Ëd— I?U½Êu ¥ ?oeU… ∞∞≤ Π WM M?qI Ë O??? X « ³???C???lzU ½qI W??? U???šË U??N???Ž«u½√Ë W???F¹d??? « «_v U² UÐË ¨’U ý ≈–« - qLŽ ¹²r ÝuÐ?ÞU²UN «*u«MÞ5 qIMð ? ??Âb ?² Ý«Ë ¨h?O?šd « ²?? ◊ Ëd??ý n U??š t _½ ozU?? K W??H U ? ?? ÆUN «<hB « dG÷ dOž v UO …— «

√{???U· ¥±π≤ WM μπ ??U½?Êu ≈Ê ∫ åb¼U???A «ò ·U √{?? Ë « ²?hOšd Ëdý◊ U H?W UŠ ?W v √½t vKŽ hMð …b¹b?ł …oeU ¨ÎU? u?¹ ≥∞…b* …oeU?O?I? « W?B?š— ¡U??G ≈ r²? O?Ý 5MÞ«u?? »u? —Ë Æb¹bł s …—UO K hOšd² « √b³¹ …b*« ¡UCI½« bFÐË

…oeU?*« U??????N??????O?KŽ o?KD?¹ v?² « —Ëd???????LK? Π∞ …oeU*« Ê√ `?{Ë√Ë W «d?ž ôË f³Š błu ¹ ô È √ `¨ UB?² UÐ W Uš U?N _½ WOŁ—UJ « «)?U W « oeUOI… —Bš?W ≈ UG¡ ¹²r ôË «*Ëd— ?U½Êu ¹ U n *s v½oe_« b??(« nB½ c?š√ —Ëd*« oŠ s? sJ Ë …—U?O?? UÐ Ë√ tÐ _Ê « OM?WÐU vKŽ «<U n « ?ozU dŽ÷ ÊËoe « dG« ?W ?³mK s ≈ł????d«¡ √È √š?????c ÊËoe « ?²????B?????U ` – p KŽ?v Mð?h «*?oeU… ¼Ác qF????H U?ÐË ¨qI ½ n?BM « « ????O????U—« ¼Ác o?zU???Ý l ? v½u½U ???? hšdð «—U?O? « s ŸuM « «c?¼Ë W?O½u½U?I « Èu?Žb « vC?IMð s « ?G?d÷ _Ê – p Ð?G?O?d t šdð?hO ¹?²r ôË « ?³?C?lzU qIM vŁ—U È—Ëd OEdý tÐ błu¹ Êu½UI «Ë ¨lzUCÐ qI½ UNBOšdð ¹vKŽ l?−??A «—lO???L??ł »UJð «<??U??O?? —« « u???IzU??ÝË U??H U ¹QDš «*oeU… ¼Ác Dð³?O?o Ë√Ê UÐ<?U H?W¨ ?O??I?u ?Êu – p Êu? d?F «*Ëd—Æ u«½5 oe«qš «dŽù«» s UN ×q ô oeU… _½UN ÕoeU

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.