UM ö — v ÆÆÆÊu !b UN v åf dO+ U U «òUM!√—ÆÆÆUM I!b s q UI « dD)« »d « U bM

Watani - - Wom!oe Ôui -

Ë«*?²???Q*5 «*d{v l —Š???Mðö?U ???ö‰ š Ë«bŠ ¼b· UM ÊU u?M« « oe«b « ² vKŽ ¼F?²*«Ë v{d?*« sŽ Âôü« nO?H?? ð u 5³? 2W U?????Ý—ÆÆÆÆrN?MO?????F¹ b?????Š√ rN? fO? s % ??? rJŠ—U??? √ËÆÆÆV?Š qJÐ U?¼UMK?L √½? U???N …U½U?F l gO?Fð Ê√ W³?F W UÝ— X?½U « ????????ÝQ?????????U… ¹?Âu ?q Èd?ðËÆÆÆd?????????A ?³???????? OE«d???? W???I????O??? oe q ? lL???? ðËÆÆÆÆ…b¹b ???? ł « 5*Q *²???? ô Èc « ? sJ Ë ¹ t??? d???F √ b????Š r Ë ½?—Š?K?W q ?l √½?t q?³???????? s ? t?M?Ž nA?J l √½t ½šQ?c ý?H?ÆÆÆlO ?UM UM ?ÊU b¹b… ? ł c ²½ UM ÆÆÆlOHý UM ÊU …b¹bł WKŠ— q v ??MF?U ˽?B×?????³??N?r « I???b¹ 5 ???W dÐ —q v? ¨U¼u?D ½ …u?Dš q? v U?Mðö????Š √f???L???K????½ U???M??? Ë ½???łd????????????????????????????????Áu ???q r?N¹oeU √¹? f ??????×??????²?½Ë¨r?Nðb??????ŽU ?????? ?????? » (?????? r? K?Ð rN?½u??????O??????Ž v Èd?½Ë¨W??????O½U » v Ë¡U????H?????A ≈ jÝË ÎU????? ö????Ý rN????²? öÞ «U??I???O??C ¨v ˨UM ? … u?? rNð«u?Dš v Ë V(« qO? u² W?¹—Uł « uM rN?F?O ?− Að ž?U‚— M ??×o q ≈ v — Ëd? ? «Ë Õd?H « Ë U rN²½uF? ÊËbÐËÆÆÆt½«eŠ√Ë t uL¼ v KŽ?v —Ý?????U ?²M?U ½u« ?q √Ê 1?J?MM?U ?????ÊU »≈ v W??Šd?H « qšb½Ë U?? U?Ž 5ŁöŁ oe«b ?²?? ”u????H½ v ≈ W????−????N???³? «Ë 5*Q????²*« »u?K »*¦?? XM r ËÆÆÆ÷«d?? _«Ë ŸU??łË_UÐ 5KI √ oe«—√ tK « Ê√ ôu d? « «c¼ sKŽ√ ô Ê√ oeË √U???? bMŽ »d « ? u??? v?½¡U????łÆÆÆtMK?F¹ Ê —√¹Þ?d¹o vKŽ —KŠ?²M?U v U?M²????I¹b???? X «—ŠË?????U½v VŠ ?v ???%?²?????sC U?????H?????A¡ »—Š?K²?UM v « D×?????³M?ÁU « ?Èc f¹b?????I «— bMŽ UM lHA²¹ ÎUFO?Hý ÁU½bš√Ë UNF »Ë¹ODF??N??U UÐ A??H??U¡ OKŽ??N??U FMO?r :??b sŽ ½×?Łb?N?U r WMO?½Q?LÞË W?Š«—Ë ÎU?? ö ? Ý Ý??d ???F??N??U¨ ??N???c« —Š?K²UM v UMF??O???H ?? ý ½ ×?² tÐ UM¾?łu UMMJ ËÆÆÆU?MÐuK v tÐ kH v?M?O?????????F?Ð U??????????N?????????²?¹√—ÆÆÆU??????????N?????????F ?????????? ² % vMðQłU ÆÆÆÆtMC √½ t WB ÆÆÆ°°UNFOHý √Ê 1?sJ ??ÊU ???U ?³???N???U √ ???² √Ê dJ? u oe«—√ »d « sJ ËÆÆÆW??žU??O?B « Ác??NÐ Ãd?? ð √t?????³??????Š oL??????Ž sŽ n?AJ?¹ Ê√Ë rK?J²?¹ Ê UM?²K?Š— W????B???? v? ≈ vF???? «u? U????FðÆÆÆU?M s XÐd?²? « …U²? …U?OŠ –U?I½ù å”—U? òv «UÐU?³ «òUMF?O?H?ýË U?NF?O?H?ý U½c?I½√Ë *u Æåf dO

√Ê v u???×??L???Ý«ËÆÆÆWMÝ« ¥≤ U?M ?² I?¹b ?? ææ √å‘Æ√ò5 d?(UÐ U?N?O ≈ d?O?ý√Ë U?N?L?ÝUÐ kH?²?Š Ë r ∂√Ž???u«Â cM « ²???−???U…— ÂuKÐoe v?KŽ XKB ??? Š ???d◊ s U?¼b «Ë i — –≈ W???H???O?þË W¹QÐ o ?²???× Kð « qLF ýË?UI¡ « dD‚ *²VŽU ¹dF{UN √Ê ×³?²t « I?b— « ³ÆÆÆdJ sJ «tMÐ FÐ?b « Šu?O?b… «Mв?t ¼v Ë Èc « »_«ÆÆÆU?NðU?OŠ ¡Ëb¼Ë U?N½u?B UN? d?²¹ r «_ ?d»÷ ?łU?ðQ?t ?tðu≠MÝμμ?W≠ q¡ ?v ?ÊU «*² ?²???ð?d ??VO NM??U √½?I??Ác K³??t v W?DKłÆÆÆW??O U Ë√š?dO«Î √½N?J²t « bB— v W?OÝU? ŠË 5² ? UŽoe Š?O??tðU √½XN ý?b¹?b… Ý? ??u½W rŁ «*a ?v WDKł WzoeU?N « d?Ý… «_ … U?O?Š X u?%˨t?KO?ŠdÐ XK ?− ŽË «Ê“«uð q²?š«Ë U?NKzU?Ž …U? u?Ð rO?×?ł v ≈ W*U ? »_« B????³????d Ë«½²????N?v «_ ?q {????ŸU U*ËÆÆÆ…d????Ý «W?? ???OM s?¼U?? ”—oeUð »_«…d???Ý_« sC???²? Š « fłd?ł—U ? s¹b?O?N?A «Ë .d ? c?F—«¡ « b?O… ? …d????Ý_« sC????²????Š«ÆÆÆZ?KI U?Ð ”—oeUð d????O «_ ???? Ë Â_« U?ŽoeÆÆÆoO?LF « Êe?(« …u?³? s UNÐ Ãd? ?O ≈ l FÐ??qL «Ðô?s Ë√(o UÐ MJ?O? ??W «)??b ??W v ≠ WM?Ðö d????? ËË « J?OM????? ????W √MÐ?U¡ ?s ?????bMN” UÐ I?d« √ 5 ?ÊUJ v qL?Ž W? d ? UM²?I¹b≠ ? « Èc «(?Êe ? ?u… s NÐ?U ?O? ?Ãd eM N?U s 9ÐôUÐ?WM « I???b— ž???b— √š???Èd ???d… sJ ÆÆÆU???NJ?K v oeËb??F… ?? ÂU¹√ÆÆÆ¡«—c??F « ? «…¡ dÐ v W??I???O?? d « r QÐ «–≈Ë …U?O?(« v ≈ U?N?łËdšË b¹b?'« U?NKL?Ž t??³KG?ð Ê√ X ËU??Š sD³ « v? U¼d??B??²? F¹ b¹b??ý qÐ ;???ðôËU?N???U ¹ ???²???−???VO ?r tMJ U?MJ ?*UÐ «b?²ý {tðË«d r Ë bF?ð ²%?UN?²³?×D «ÆÆÆtKL ?d¹V Þ³??VO ≈ v «(?O?U… IÐ? ?u… «*N?L?u ??W «_ «UN?² « t½√ vKŽ U?NB ?ý ås¹b « Õö òW?ÐeFÐ «* ?UMJ s b¹e 0? U??N??B??šË W¹oeËb « ? bz«e… « « lłu «Âôü¨Ë%?u‰ ý?b… √ ?ÂU Bð?L??b r « ²v « ?H?²??U… v ¹?F?b Ë≈ž??L?U¡ËÆÆÆ r Ë T ??d«OE ≈ v √ ?r s ¹M?U“Ÿ š?????U ?o ??????u ≈ô W?????I??????O????? d « ? ÆÆÆqL²×¹ô

»_«‚»d?HÐ W uKJ?*« Â_« fł«uN « XL?łU¼Ë U?L (?UE v U¼bI?Hð Ê √ XO?A?š —uN?ý cM «WMÐô √Ê N?U Nð?QO Ë«_»ÆÆ « ÃËe ?³q s ?bI tÐ o?×K²???Ý »_UÐ U???N???IK?FðË U???N???³???Š …b???ý s U??NK?IMÐ Ÿ—U??Ý Èc « s?¼UJ « »_UÐ X?ŁU??G??²? Ý«Ë U?łu «* W?−?O ½²? ? ?²?łËÆÆÆvHA?U¡ √ ?d» ≈ v Š?O?U… vKŽ « KI?o s b¹e?² ≠—U½u? ? «≠W?Oðu?B « (WE 5 Ð iO «*³? fO? —U?−H?½UÐ …oebN «* U?²?H… « WŠ«dł ÈuÝ UNðU?O( cIM s bF¹ r ˨Èdš√Ë r ΫdO³? ÎUGK³ VKÞ Õ«d'« VO?³D « sJ ¨WKłUŽ « D³?VO Ë— i (E²N?U OÐbð?Ád « ?qN s ¹sJ r « Èc « UJ¼s «_» bNFð —rž «'d«Š?W ≈dł«¡ ÆÆÆÆUMЫÝ?²?L?UMF «Bðô??U‰ ≈ô IM?c«Î √ ?U ?t ¹−?b —… u?D?š t?ðU????????????L?K? 5?Ð s ? U?M?? —oe√ËÆÆÆt???????????O ≈ ? «* U?O??Š –U?I?½ù »d « … u?ŽbÐ U?M ? ? Š√ËÆÆÆn u … U??N???²E( v ÆÆÆ ≈ł???d«¡» √È dE²?M ½ r ÆÆÆ…U??²???H « …U??²? H « X½U?? W??O??HðU¼ U?*UJ …b??Ž ‰ö??š s Ë Ë√ ??N??d¼r « VD √Ý??cðU… ?³??d √ s b??Š«Ë ÂU √ ?? «_ «Ý???²??A??U—È √oeUйd √ý??d· ?²??u— b « ? – U??²? Ý «' ÆW UF « WŠ«d

W¹«bÐ X½U ËÆÆÆÆWŠ«d?−K oe«bF²Ýô« « √bÐË ¼c« f¹b ? W?ŽUH?AÐ »d « qL?F … b¹b?ł …e?−F ? « ÆdNA

æææ l Ë U?MF????? …e????−????F???? ‰Ë√ Ác?¼ sJ?ð r ææ v r?N????³?????×D?B ½ s?¹c « v?{d «* U?MzU???? b √ ????? —d?ýU?F… « ôË W?O½U « ¦? s?Jð r ËÆÆÆ¡U?H?A « ö?Š v?¼Ë tK? « b?¹ fL?K½ W?K?Š— q l?L?????? W??????¾?*« ôË W????ŽU???H????AÐË v{d?*« UMzU???? b??? √ s? »d???²????Ið ý?dN q A?UH¡ÆÆÆ v « F?−e« ½Èd b?I¹ 5 « v U?MF ???? t???³????×????B½Ë tÐ l?H???A ½²???? f?¹b ??? U?M —½²?lHA ÂUŽ q s å”—U? òdNý v? ÆÆÆUMðöŠ Èd?? – v? ”oeU? « f d???O?? UÐU???³ « f¹b???I UÐ ½ Æt²ŠUO

√– ÂU??F « ? d?? «* UMF???O??H??ý ÊU??? ≠≤∞±μ≠v{U åË—b½√òs?¹d??O???G???B « l U?M²K?Š— v UMI??? «d??? Ë U?L?N?łö?Ž WKŠ— U?L?NF? U½√b?Ð s¹cK « å”dDÐòË ?òs ??e ???O???W ù½I???U–¼L???U μ∞±≤ ???U”— √ˉ v n? √Π∞∞u?????×½ U?????N??????²?????HK?Jð m?K³?ð v²? «Ë åÊË—ô VF????B? « s t½√ Èd?½ UM W?¹«b????³ « v ÆÆÆt????O?Mł s? »d?????????????²??????????????I?¹ Èc? « m??K?³?*« «c??¼ l?L?????????????ł «*UL?NF U½√bÐ åf d?O UÐU?³ «ò WŽUH?AÐËÆÆÆÊuOK —LšË W Ý?²WzUL b¹UM &lL t²ŽUHAÐËÆÆÆUM²KŠ ΫbÐ√ —uB?²½ UM U r — u¼Ë t?OMł n √ ÊuFЗ√Ë √½t?F?L?ł lOD²? MÝ UM ¨ Ϋd?Ý f?O Ë √Ϋd?O?¦? Ê – ?d √ ×???NÐU?U — i ł?U¡UMð « ²v « UDF¹?U s √ u??³K?ÞË rNzU???L??Ý « « U??³???ŠQÐ r¼U?¹UDF U???ýô…— ¡ « ³?????UÐU W?????ŽU????H?????ý v³? UÞ Ë√¨f? d????O????? UÐU « ³????? U½u?²?FÐUð U?L? ≠ «—U?ýù« Ác¼ UMð¡U?łÆÆÆf d?O? ≠ ÊuLKFð U?L ≠ UŽd³?²K UOнU s ½ÁdAM U?LO u¼ å”dDÐòË åË—b½√ò Ãö?Ž v UMFO?Hý Ê√ sŽ ”—U ≠ t²?ŠUO½ Èd – v Èc « åf dO? UÐU³ «ò ≠WЫdž d¦ _«ÆÆÆÆU?LNłöF UM²KŠ— U½√bÐ≠≤∞±μ ý??H??ŽU??W dÐ ??W UM ¹R ??b √Ê « ?d» √—«oe ¼cJ« √Ë lO??H?ý U?C √¹? ÊU? f d??O? UÐU « ?³? Ê√≠t?O? ?¹b ?

—Š?WK v U?M²?????I¹b ????? ¼…—uBÐ p 9 ÂUF « «c « ÆÆÆf? d????????O ???????? U?ÐU ?³???????? ??v å”d??D?ÐòËåË—b √½?? òË —v?{U?*« ÂU????????????F? « W?K?Š ²???? ¹ f¹b????I UÐ ÊU????F???H???A « ?e«—Á v ?O?d f ³?UÐU W½uŠUD UÐ Ê√ ôu ÎU?³?³?Ý U?N ·d?F?ðô …b¹b?ý ÎU? ô¬ v½U?Fð ò« u½U—å ˹nAJ ≈ O?UM vðQð √Ê UN « d» —Vð v??N??M??¹ Ê√ s??J??1 ÊU??????????????????? Èc?? « d??D??)« s??Ž q √ v —UE?M*UÐ t U?B?¾? ²?Ý« - Èc «Ë¨U?NðU??O?Š ≈ v √—MKÝ?U¼U Ž??tMO √š??c l Ý?ŽU??W ½B?n s ≈ v U³¼–U ΫdO¦ Ë å”dDÐòË åË—b½√òs¹dOGB « q ?????U½?X Ë≈Ê « u—¨ ½?Ÿu b¹b ²×?????????? q?L?????F «* ÊU?³KD¹Ë t?²? dÐ ÊU? ?LK ²¹? åW½u?ŠUD «òv Á—«e ? W¦?O³?)« «—Ë_U bO?LŠ Â—Ë t½√ b? Rð «*dýR« Èb???Š≈ sŽ U?M³???²??? Ë U½d???A½ b??? Ë ÆÆt???²???ŽU???H???ý “¹Â—u « U?³Ł q¦? W×?{«Ë hzU?Bš U?N?³ŠU?Bð v ????b— « ?Èc åvM?ÞËòoeb???Ž v U????L????N?ð«—U «c¼Ë v½u??²¹d?³ «¨ ¡U??A?G UÐ VÝd?ð Ë√ ÷u?(UÐ U Ž?oL « dI«¡ Ë q ¹u—¹U √Ê ÊËoe «_bŠ ³?ÕU ½≈ł?d«¡ ?VŠU ?d¹C?²ÆÆÆUM√¹C??U ?l ½Ád r U ? sŽ ½²×?????????Àb « u ?X ¼?c« v ½J?s ?rK Ád????A?M « oeËb¹W « ?e«bz… ?¾??B?U‰ «Ý?² — UEM?*UÐ W?Š«d «'?? f¹b? d??Ý sŽ nAJ½ r ˨f¹b??I UÐ UM²?ŽU??H?ý t NÐ????U ??? ???²???I????³vK « ²????N???U» (???ÀËb U???³?M & « ÆÂuO ≈ô « dNA

«)dOD…Æ tðUHŽUC UM²???I¹b?? —“v?{U*« b??Š_« ÕU???³? ææ « bI¹ 5 «e−F sŽ Àbײ½ UM oeU æææ vH?A?²? ? v b? dð X½U? YO?Š W?Š«d?'« b?FÐ ¬š??ÆÆÆd fOK ł??U½V sŽ ½nAJ √Ê ?Ðö?b ??UMF b???Žu ?? d???O??ž v?KŽ U???Nð—“ÆÆÆÆÊu??²?¹e UÐ ¡«“b???F « UMzU??? b?? √ ¡U???H??ý vKŽ Ϋd??? U?? UM?F?? rNK?L??Ž åUMO?? —U ?? b?O??N??A «ò…—u ?? U?N¹b ¹? 5 Ð b?łu ?? rNKL??ŽÆÆÆrNM s¹d??O?¦J « … U??O?Š –U??I½≈Ë v{d «* …u??I? U??N??²???³? Ž«oeÆÆÆÕd??'« ÊU?J ‚u?? U???N??²? ³???¦ð ≈1? s «šü?????d «'?????U½?V ≈ v √¹?C?????ÎU ²1?????b U?MF ????? t???????łu « ? v?K?Ž …—u???????B « ? ??????oeQ«— U????????N½U¨ «s¹c « ? UMzU???? b √ ???? b?Fð—«ÆÆÆv U √ ? åf d?O UÐU?³ «ò X¹√—ÆÆÆd?šü ½?ŸUM? ò V×?Ð rN????OK?Ž oKD W??O U ?? U? “_ U?M{d?F?ð …d?O??¦? ??d« åd?O «)?? pÐU????ł vK « t?¹≈òt Q???? ¹ Ê√ sŽ v?½U??? n? uðË ¼oeU?? Ë ???F??t ?²UM ???b« sŽ ?N??U √vJŠ √Ê q³??? ÆÆÆåUM √n? u??²ð Ê —«*²???F l U?Mðö??Š ?³5 Ë ???b sŽ v¦¹b?Š bMŽ ÂUF? « W¹«bÐ v «c¼ sŽ XHA? f d????O??? U?ÐU???³? « Áoeò∫vMðQ????łU??? ¨t?Ð UM?F???H????AðË …d?? q v? sJ Ë≠W??I?ÐU?? « «uM ? « oeU?B??Š ÁoeòŸu? b « t???²? ³Kž Õd??H?Ð U??N XK ÆÆÆåv?F??O??H??ý b²9 v?¼Ë tK « b¹ Èd½U ÊU?ŽdÝ W “√ UM?Nł«uð ÆåUMK UMFOHý tðu?? Ë UM u?Š s? iO?Hð v¼Ë d??O?)« l?OÐUM¹Ë ¹ł???U—¹W M?u« Š???O???UMðU ²J?Êu «(???ÕU v v?ðQ t*U????Ž v ≈ — Ëd??? ? «Ë Õd???H «Ë V «(? qO??? u ²???? Ë√łË??ŽU??t ˬô ??t Ë√Š??e«½t ¼?L??u ??t v U??G‚— « Æt{«d √Ë

r u???Žoe√Ë Êü« n u?ð√ Ê√ rJ½–U???²???Ý√æææ ½²??ZzU ½M²E?d « ?²v ?²UM ??b¹I √qł ?s ö??BK… %oe«qš ?s ?¾???qB «Ý???² « ?Èc —u « WMO???Ž qO?K qł√ s Ë U?NKł√ s «uK ÆÆÆd?O?G?B « U¼b? ?ł »d « qL???F dJAÐ «u?K ÆÆÆi¹d?? Ë r Q???²? q « M³òv–Ë u« oe«oeË l ÎUŠd dK» ËbA½√ÆÆÆUMF« Æå»d « VOÞ√ U «ËdE½«Ë

æææ l XK?ÐU??Ið vH???A??²? *«—oeU??ž√ Ê√ q³? ææ «'????d«Š???W √š????B???vzU √½? v ???ö„ u???²???? b— « tK «“Èc «Ë d?¹oeUÐ√ ·d?ý√ —u??²? b « b??ŽU? ? Ë vMOFÐ t ²¹ —√ U?LŽ tŁbŠ √ r ÆÆÆUM²I¹b ? WOKLŽ v Àb?ŠU? òÎözU?? v½—oeUÐ tMJ ÆÆv½–QÐ t?²? F?L?ÝU? Ë ‰U W?OLKŽ ULKJÐË v³Þ n Ë v Ë °°å…e−?F W?????C?¹d?????LK ? WK?JA ????? i?O «*³????? «—Ë √ q?¦9∫v ? W??C¹d?L?K W?³? M U??³? ¨¡«u??Ý b??Š vKŽ VO??³D «Ë v ô≈ U¼oeu??łË sŽ nAJð ÎU??{«d???Ž√ V³? ðô ??fO «½H??−??U— ?¦q U??H??ŽU?C?? ÀËb??Š W U??Š oe«tKš¨ ?sJ ½e¹?n ŠË????ÀËb « ?²???u«tz √Ë «*³????iO q ?l ¼c« ¹×?????Àb √Ê ????³q t?MŽ nA????? »d « …U???????²???????H? « …U???????O???????Š vK?Ž …d???????O?D?)« t???????FЫu?ð √Ý?³?Ÿu s d¦? _ XKþ U?N √½ d?¦? _«ÆÆÆ…dO?G?B «

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.