˚ Âôü«s v{d*«VD «hK #nO$U&b U UOKLF «…d q,«oe5 U!s »dI#U ˚ WM!≥∞s d3$√cM dB q,oeVDK b#b Ÿd tMJ ÆÆÆ…e F ôË «Îd !ôË «Îd!sJ#r ÁU&b U U

Watani - - Wom#oe Ôui -

t · d???B?ð d???N???ý q W?¹«bÐ l ¡U????ł U???LK t?MŽ U???N? Q???Ý√ U½√Ë oeu?Ž√ ånKšòrŽ l UMðö?Š— W¹«bÐ v ≈ rJÐ oeu?Ž√ v½u?Žoe º º %U ÀöŁÆÆÆqO √Ë √Fý?W qLF vH?A² ?LK ÎUÐUDš cšQð Ë√¨W¹Ëoe «_ s¹d?A?Ž ‘U?Ž Ê√ b?FÐ U½¡U?ł U?N?²? ËÆÆ MÝ?u« ÀöŁ s √ ?¦?d ≈ v oe«Lz?ÎU √—«¼?U XM √¹C??ÎU¨Ë vMJ ¼v » c?F??²ð U?N??O ? U?N ²¹?? —√ «uMÝ ≠Èd?I?H « oeuL?F « v b¹b?ý lłËË ¨W?FDI?²? Âô¬ s v½UF?¹ ÎU U?Ž Xłd??š WK U?? W?O??×?C?ð v ÆÆÆ X Ë q v »d « d?JAð …b? U?? qL?F¹ r ü« t?OKŽ b?²?ý« U?LK Ë åÎU?ýU?I½ò qL?F¹ ÊU? ≠t u? b?Š vKŽ ¹?n u??????²?¹Ë ÎU????? u √¹?ô¹F??qL Ž?KzU?N?U √Ý??d… «Š?²??O??łU?U ?²?u«ł??t «*UM‰“b?ŠQ?Ð qL?F ²?? « ²?v «Âôü ?v tðU??????ÝQ ?????? b?????F?ð r? Ë ÆÆÆÎU????? U ÆW –U³ « Â_«Ë WBK<« WłËe « UNO X¹√—ÆÆÆr Q²¹Ë W?FЗ_ »√Ë ÃË“u¼Ë t?ð—b½Ë√ qšb « WK v d?¦? _« sJ ˨ÁoeËU?Fð √ººº ƉUHÞ

WK?Š— ånKšò rŽË U?½√bÐ —bM?JÝ≈ Èb???−??? —u???²? b? « l º º ÊeŠË —U? J½« tðu? v ¨dNE « vM×M ånKšòrŽ U?½¡Uł —u??²? b « UM½Q??LÞ U?? b?MŽ »d « W½u??F0 ÎU??I??Š X ? ? Š√ÆÆÆ…b¹b??ł t??²ÐU?? ≈ vKŽ «u??F??L??ł√ ¡U?³?Þ_« s oeb?Ž vKŽ ·UÞ Ê√ b??FÐ WÐP?? Ë UI ÆÆÆÈb∫‰ − ÎU?L — t oeb?×¹ VO?³Þ q ˨WKłU?Ž W?Š«dłòVKD²¹ v? ËdC?ž ‚ôe½UÐ ÈdI?H « oeuL?FK XO³?¦ð ÈQ ¨W³?¹dž X O ånK?šòrŽ W UŠ æ æ bFÐ —u?H « vKŽ t XK vM½√ U?N u¹ d? –«ÆÆÆåΫbŠ«Ë ÎUýd? tM pK1ô √Ð?dłS«¡ Ý?O²qHJ «)?dO ËbM‚ « årN gKAðU òt?²¹UJŠ XF?LÝ Ê ¹« vK Ë«*H??qB ?¦?³?XO « ² ?u‚ « vK «*?H?qB vKŽ {?jG ?³?t B?ŠU «'??« ² %X FÐ??b ¹u ??N?U łË?N??t ? X « ²v « ?H?Šd??W √– ?d X “U?? ËÆÆÆW?Š«d ?¦ « ² _Ê uð ??F??t s Ðô?b « C??jG ?³??ËÆÆÆXO¼c« ?¦ ¹²r ?³?O?X vK «Ë U??N? u? v?K « q U?H*« v U??² UÐ˨W??³K d?O?? U? ? Ë `z«d??AÐ Æt× ö vDGð X½U v² « WÐPJ «Ë Êe( « U öŽ

rK ?² ¹ U? bMŽ W U?š¨r _« V³? ¹ U «c¼Ë VN?²Kð ÎULz«oe U?N²?% ÊU?łd?? v u?ý b??łU? —u?²? b « v ≈ ÁUM³? ×D « U?N?? u¹ º º «WŠ«d?ł È—U?A?²?Ý «*? tðdþUM s M?U ?nA « Èc » U?BŽ_«Ë a «* ?W d ö?CFK ô˨„d « ²×? W? d q? UH?LK vDF¹ôË i¹d _« H?I?d« vKŽ «*OÞUMG? v « d½5 W?F?ý ¨d?NE ?² W½Ëd?LK ž?C?Ëd v «½ôe‚ oeułË «rKŽ t?H?A²? √ U? «c¼ËÆÆÆ UÐU?N?² ô«Ë U? UB?² ô WK?¹e*« oe«u?*UÐ s?I?????(UÐ U?????N?M h?K ?????² « ‰ËU?????×?¹Ë r _« Ãö?????Ž HK??I??d« ?³??XO ¦ ð W??OKL??F ÃU??²? ×¹Ë W??OMDI « d??I??HK« oK?Šeð l Æ…—b<«Ë ÊU ÆÆÆÂu?O « «c¼ d c?ð√Ë s e « j¹dAÐ oeu?Ž√ÆÆÆdO? U Ë `z«d?AÐ ¹WOK?LF? U ÎU?³?F ? ÎU? u «∫‰U Èb− —u² b « X QÝ Âôü« ÃöF b¹b'« «c¼ sŽ º º ?U sJ ÆÆÆWK U ? U?ŽU?Ý fL?š X d?G?²?Ý c?M d??????B??????? v √b?ÐÆÆb?¹b??????ł rK?Ž å r? ü« Ãö??????ŽòrK?Ž æ æ -U qOBH² UÐ UM Õdý ÊUłd? v uý —u² b « Ê√ UN u¹ UM½QLÞ √UMŁ¡ ≈$K²??d« v t??²?L?KFðÆÆƱπΠ≥ÂU?Ž s ? Ϋb¹b?%Ë ÎU?? U?Ž≥≥u ½×?? √ r ?s ¹F????U½v ????ÊU « Èc ån?KšòrŽ l ? U???O?KL????F « W???? d????ž v vKŽ X d??Fð W??O?³?D « »d9R??LK v²? FÐU?²? v ˨W U?? eK v²? Ý«—oe ÆvA*« vKŽ …—bI « ÂbŽË 5 U « »UBŽQÐ dðuð˨dNE UÐ

v ÎU¹uMÝ Î«d9R? r?O?Ið ≠W?O*U?F « r _« W?O?F?L?ł≠W?OJ¹d? √ W?O?F?L?ł ‰UB?¾²Ý«Ë WO? uA « …UMI « lOÝuð - nO v u?ýÆoe UM Õdý « ²??šb??ö vKŽ «_Þ³??U¡ в??b—¹?V «:??d¨IðË??Âu v d??š¬Ë UJ¹d √ ?? « H?I??d« ?³??XO ¦ ðË W ? ? U?)«Ë W??FЫd « ðd??I?H5 « ? 5 Ð ·Ëd?C??G « ÈdB √ˉ ÂUŽ≥∞∞≤¨Ë XM v ¼c« «_ ÆÆÆr ÊU ÃöF WOŠ«d «' « F??OKL?U s v¼Ë W?OMOðö?Ð d?O? U ? ? W?²? ÝË 5²?×¹d?AÐ W??OMDI « vK?Ž qB???×¹Ë V¹—b???²? « «c¼ “U???²???−¹ vÐd???Ž ‰Ë√˨v?I¹d??? √ ‰Ë√Ë ½²??lÐU v u?ý —u??²? b «Ë UM?Kþ ÆÆÕU?−M?Ð ÎU?Lz«oe r²ð U??NMJ Ë Èd??³J « ÆÆr _« ÃöŽ …oeUNý oeUŽË¨ÊU? ULŽ ·ö?²š«Ë dO?³ s ×?²Ð dFý b? ÊU ÆÆÆånKšòrŽ 1Êü«Ë¨r U?F « v?KŽ 5FЗ_« v «u?Š ÊU? v³? Oðdð Ê√ d? –√ æ æ ÀöŁ ýÆÆÆÂbð??N???u— r ?²M?U ???Šd sJ ÆÆÆr √ ÊËb?Ð „d??×??²?¹Ë vA vKŽ Š??KB?u« « F??U r ?v Þ³??VO ½×??u∞∞Π ≈ ?v ËË q « F?oeb “«oe °°„d% ULK r _« s uJA¹ ånKšòrŽ oeUŽË

μsŽ≤ ¹qI ?ôU ¼UM„ √ ?³` « ³?oeö ? ²?Èu vKŽË « A?N?oeU… ¼Ác ÁU???Žd?¹ v u???ý —u????²??? b? « qþ «uM?Ý ÀöŁ s d????¦??? _ º º ÆÆÆr _« nOH ð UŠ«dł Âb ² ð r UF « v W Ëoe ÊU qÐ jI ÎU³O³Þ tF? sJ¹ r t½√ bNý√ËÆÆÆuMŠË ÂUL²¼UÐ tFÐU²¹Ë ¡U???³Þ_« ÊU????×???²??? « ÊU???' v „—U???ý√ ≤∞∞∂ÂU???Ž c?M Ë æ æ X Ë È√ v tðoeU?O?Ž v? tK³?I?²? ¹Ë t?F? nÞU?F?²?¹ ÎU½U? ½≈ d?¦? _UÐ « Ëb…— «ł?²??O??U“¼r FÐ??b « A??N?oeU… ¼Ác vKŽ ‰u??B??×K b??I 5 «*²?? U u¼Ë¨ÎU U9 WŠ«d'« ÕU$ s Ϋb Q² ÊU ÆÆÆoeUFO oÐUÝ ÊËoeË —fOz «½² ³X ≥±∞≤ ÂUŽ v ËÆÆÆd:UÐ ÎU¹uMÝ b?IFð v « ² WO³¹—b « ² s M²??Q ?b FÐ?b ?O?L??U √ł?d¹UM¼?U « ²v «_ý?F??U q √¹?C?ÎU √ ?tðb F??Ãö μsŽ≤ŠË?b… ? ?¾??Îôu Ë√ ?³??×X « F??U r v «_ r »b??ŠË rK ²Ý« b? ÊU ånKšòrŽ sJ ÆÆÆ »dI?H « XO³¦ðË WOKL?F « W öÝ « UF Ær v «_ r Ãö?F « U Kł q XKA? ˨WÐPJ « … dz«oe v t? H ½ l{Ë˨”Q?OK vKŽ t?²ÐU??ł≈ s —bMJÝ≈ Èb?−? —u?²? b « v?N?²½« U? bMŽ º º uý v « b ²u— t ¹dI—¼U ÊU « ²v U¹uI*«Ë UMJ *«Ë vFO³D « ÎU?Lz«oe UM?F? qL?Fð v² « »d? « b¹ Ê√ ÎU? U9 XMI¹√ b? X?M v «R?Ý UMÝU??? ? Š« oe«“U??L?K ËÆÆÆÎU¹d??N???ý åd??O??)« ‚ËbM? òt U??N?? b???I¹Ë ≈bMJÝ— — Èe −Èb « b ²u— ≈ v ånKšòrŽ UMF V×BðË b ²9 ô≈ U?M U??????? √ b??????F?¹ r? ÆÆÆ»d « s? ÎU?Ыd??????²??????? « U?½oeoe“« e??????−???????F U?Ð «*WOJK « OKJ?W Ë“ qO « I?u v «_Ë—«Â 0bNF r? _«Ë d¹b « ² U?²Ý– √ «_ q Õô «ü r ? J?5 ² «;??ôËU s Ϋd??N??ý¥∞b??FÐËÆÆÆ…ö??B « UÐ ôu¹U «_ r F?Ãö «'d«vŠ « ²?qšb qO “Ë «d?²K$SÐ d¹b ?²K —bMJÝ≈ Èb− —u² b « vKŽ t{d?Ž v uý —u² b « Õd² « U bMŽ √« UF*WO «'WOFL √ ÂU 'L?lO « ²ÈcOHM Ë«*L¦q «_ d¹WOJ «*²×b… «_ Ær nOH ð ÃöŽ –U²Ý

q³??? W???F???L???'« Âu?¹ oeb???%ËÆÆÆ»d « UM?½U???Ž√ UM¼ v ≈ÆÆÆr? _« W «“ô «d « Ê√Ë UM U √ `²?H²ð ¡UL? « »«uÐ√ Ê√ X Š√ U?N²D) º ôÆÆÆånKšòrF WŠ«d «'? «¡ dłù ΫbŽu ∞±∂≤≠ ? U ±Σ≠v{U”— «* ôPÐ ?ÆÆÆt s Ë√Š s ?d«š?t lLÝ s q «uK?B »U−?²Ý« b? √—«oe « ?tK √Ê b???B???? √ vM?J Ë åU½oeb???Šò Èu????GK « v?MF*U?Ð b???B???? √ ≠ ½oeU— “łË?²??t≠√ Ž?O?vM l ? ?U ?j ð² ??U½X « ²v « b ??Ÿu √½ v

UOKLF « …d−Š ‰ušoe q³ ånKšò rŽ l

UE×KÐ

UOKLF « …d−Š qš«oe —bMJÝ≈ Èb− —u² b « l Ë ÆÆ « ÆÂuO ¼c« v «_ r s ¹² hK √Ê ånKšòrF

l U??OKL?F « …d??−?Š qš«oe U¼U½U??O?C?? W?³?F?? UE( º º «oeÆÆÆÂôü ozU s ² BOK?t −?Èb u² b— « ôËU?× Ë ånKšòrŽ l ?U b¼ÆÆd UM ?XC UNMJ Ë≠5²?ŽUÝ s ? q √≠WzU «* “ËU−?²ð r v ˨t?ðU????O?????Š v ? ozU????? oe r √¼ t?????F ???? g?O????F ½? r Q «*²????? U?MI¹b ????? —ł??b¹b ??O?oeö FÐ??b «_ r s h?K ? « ² (UE g?O?F?½ÆÆÆÆUMðö??Š _« ? ??d¹d vKŽ ¹d ??b šòrŽ?ånK ??ÊU « D?ÆÆÆV ??O??L??U ??ŸËd Àb??Š UE×K Ϋoe«b?F?²?Ý« Tý q ÊËb?F¹ i¹dL?² « rIÞË ÊËb?ŽU? *«Ë «(≈bMJÝ— −Èb « b ²?u— вd ÆÆÆV ÊU ½M²dE¼U UM « ²v W?LÝU ¹l U?D ¬d?????š «_U????F?????ý « ?²v √ł?????d¹X *?d¹C?UM Ž?vK « ?F????L????oeu «*OC¾ÆÆÆW√ U s « WŠuK vKŽ ?WIKF «_WFý u…— X½U ÆÆÆÈdIH « «U?NKJýË U?NðUłd?FðË ÈoeU? d « U?N½uKÐ W×?{«Ë X½U ? U? UB?² ô —u?²? b « ÊU?? Ë Àb?×??O?Ý «–U?? UM d?Ž UM?¼ s ÆÆÆvÐU?O?? ½ù« d??O?ž «ô ?²B?U U p « VD ¹×ËU‰ ?nO ³q s UM √Ë{?` b Èb −? «*vKŽ …oeułu «_ V³? ð v² «Ë »UB?Ž ¬ U ÆÆi¹d?LK‰ … b¹bý ÎU ô UM∫

X% r²ð 5²?ŽU?Ý s? »d?I¹U? ‚d?G?²? ð v² « W?Š«d?'« æ æ vKŽ s UAM¼b √WFý ł?UN“%X —« b Ë«*d¹i u{vF b— √ ???U s Ë ??? ???U—Á¨Ë q Šòs???åsI ???U¹²r q U???OK?L??F? « W??ýU???ý «oeuF𠊲v UN e¹WK 0u«oe Ë UNJ NMIŠ?U ½×ËU‰ « ²v U UB² ô ÆÆÆUN²½Ëd Ë UN²FO³Þ v ≈ ∫UM ‰U Èb− —u² b « ÊU WŠ«d' « «uDš sŽ º ‰u? u « v Ë_«ÆÆÆb??Š«Ë X Ë v 5²?I¹dDÐ q?šb?²½ s×½ æ æ

«ô ²UB U √ U s ¹×oeb …d?I?HK qB½ v²?Š vKŽ√ v ≈ i¹d*« d?Nþ qH?Ý√ s å…dD ? ò‡Ð Їò≈dÐ…å «'?VM s « u X≠« šb?u‰ ½?fH ≠ v W?O½U?¦ «ËÆÆÆW??FЫd « s?Ž sL??????C½ s?×?½ «c?????N?ÐËÆÆÆW??????FЫd? « W??????OM?DI? « …d??????I?????H? « bM?Ž VM'« s W? oeU?I « å…dÐ_«òË qHÝ√ s? W oeU?I « å…dD ?I «òo¹dÞ …oeU*UÐ ö ²UB U ÊUJ √ d» Ë≈ v «*K²N³W «*WIDM ≈ v u u‰ « «*U¼U?&ô« ÁcNÐ s×?½ÆÆÆ UÐUN?² ö …— b?<«Ë U?N WK¹e «*W?łËoee ½? ????????u‚ ?K?MI?U… «_ ????????U ?v «*?ÊUJ ≈ ?v Ë K?M?U √½?M?U ≈ ?v s?¾???????L?D «'??v?¼Ë¨W??O?? U √d?? » ÊUJ ¹ ??Ãd ?tM « F??VB ú ???ÂU O??G??Èc vKŽ …oeu??łu «* U?? U??B???² ô« q Ê√ ÎU??C¹√ s?¾? LD½Ë ö???C??F « ÆUNMIŠË ≈ UNO « u u‰ - «_ ÂU v √Ë «'VM

ººº t² QÝ ÆÆÆ UMC¹d* t bI½ Ê√ l?OD² ½ U Ë W oeUI « ÂU¹_« sŽ º º ∫‰U ÆÆÆ « UOKLF Š−d… s «)ÃËd bFÐ ≈bMJÝ— −Èb u² bK—

W?ŽUݱ≤ ‰ö?šÆÆÆW?Žd? Ð r²¹ r _« nO?H ?ð WOKL?Ž d?OŁQð æ æ l ¹²Q r ?d¹i s uײO?ÝÆÆÆdO‰ ³ ‚ d?HÐ i¹d «* dFAO?Ý jI ôË Ý??d ¼c« v √ ÆÆÆr fO Ð?ÊËb ¹²×???d„ ??d¹i ≈ v W? d??Š q Š??u‰ ???U½X « ²v U?? U???B??² ô« WÞU?? ???³ÐÆÆÆ…e??−??F??? ôË d??×??Ý ð? K?h «(?????d ?????W Ž?bM ý??????b¹b«Î √*ÎU ?t V³????? ?ðË n¹—U?????C?????G « ? bFÐ UN?²FO³D Ž?oeU Ë« WHOFC «*K²N³?W «;WDO ö?CF «ÆÆÆUNM Æ UÐUN² ô« qKIð å…—b ò…oeU0 ÎUC¹√Ë åWOšd*«ò…oeU*UÐ UNMIŠ

·d??F½ s×?M ¨b??FÐ U??L??O?? i¹d*« l q U??F??² « u?¼ rN*« æ æ s d???O???G¹ u¼ W???Š«d???ł Èd???−¹ i?¹d?? È√ Ê√ ·d???F½ Ê√ V?−¹Ë HK?I?d« « ²?A?d¹×v «'?e¡ s ˨r ?−K W?O?łu u?O? ?H « W?F?O?³D « U?O½d?L?² « qJÐ Âe?² « «–≈ ô≈ t?²?F?O?³?Þ v ≈ oeu?F¹ Ê√ VF?B « s Ë tÐ Âe???²K?¹ r U??? «c¼Ë q U???H?*«Ë ?FK???C??ö «*Ëd½W %??I?o « ²?v W? d «(? Âb??F rK ?²?ݫ˨Èd??I?H « oeu?L?F « ? W?Š«d?ł b?FÐ U?MC¹d ? «Ýô² Âö √*ÆÆÆÎU¼c« t ð ³V U½X « ³b«¹W v «(d W √Ê :oed «(d W _Ê ¹²×d„ ¹bF r UÐË ²U v «_¹ÂU l «_ r “¹oeU… ≈ v √Èoe Ë N?c« ?J²?¾?³??U ?U— «*d¹i √ý??ÆÆÆb¼c« ¬Âô U?N? “öð X √ ?³??× √¹ÎUC ˽ODF?t «ô ²?¾U» Š?U W s tÐ ð Ãd √Ëoe¹W t — d?IMÝ s×M ÊU 2U √{nF UÐ_ r ≈Š? tÝU ²−qF WMJ √Ëoe¹W « ³b«¹W v Ær _UÐ ”U Š_« s hK ²¹Ë t²FO³Þ v ≈ oeuF¹ v²Š tOKŽ

W?²? ýË— l ≠VKD¹ r «–U* Èb??−? —u?²? b « ‰Q??Ý√ b?Ž º º √ý??F?W Ž?qL ¹?VKD r ≠*U–« W?OKL??F « b?FÐ U?¼—d? v « ² U??łö?F « q s hK? ?² « s b?? Q?² W??IÐU? « W??F?ý_UÐ U??N?²½—U?I?* 5½d UÐ «∫‰U ÆÆ UÐUN² ô«Ë U UB² ô

UM²? FÐU??²? s ÊËb?? Q?²? UM½_ «c?¼ v ≈ W??łU?Š v U?M æ æ q ?p - b??? t √½ U???O?KL???F « … d????−???Š qš«oe W???F???ý «_ W????ýU???A «‚d?H UÐ i¹d*« d?F?A?O?ÝË ÆÆÆ «ô ²?N?UÐU q sI?ŠË U? U?B?² ô vJ²?ý«Ë≠tK « `?L?Ýô≠ sJ ÆÆÆr √ ÊËbÐ „d?×?²?O?ÝË U?ŽU?Ý b?FÐ «*√ý?WF qLŽ ≈ v dDCMÝ «(d ?W bMŽ √ r s √š?Èd d… i¹d —½5 U dFM· v? OÞUMG ≈–« √Ê √Ë oeułu«Î ?U“«‰ « ³V ÊU ô½²u ÆÆÆtF U √ËÆÆÆÈdš¼c« √ݳÎUÐU ¼UM„

ººº b??? ÊuJ ¹ U???LKJ « Ác?¼ Δ—U??I « Èe?¹e??Ž pK?Bð U?? b?MŽ æ æ ? ???H??nO ² «'???d«vŠ « ²??qšb v?KŽ ÂU??L??²? UÐ ÂU √¹ … d??A???Ž vC ?? LK?vðU ²ÊuJ « J²?WÐU «_¹ÆÆÆÂU√XKł ¼Ác ?q dE²½«ÆÆÆånKšòrŽ U «ËdE?½√Ë «u Ë–òv³M « oeË«oe …uŽb? …uŽoe v¼ pO ≈ qB?ð U bMŽ « ÕdH UOŠ… ²u qO F?t Ë« qLF ≈ tO LK−T « d»uŽoeÆÆÆå… √VOÞ nO??H??? ðË W??−??Že?M*« ”u??HM? «Ë W?? u??L??N*« »u?KI « qJ? Âö?? «Ë √ ŸU??{Ë «*²?? 5*Q b¹b??A?ðË « rz«e??F «(?? …dzU b?¹b??&Ë « U??łd¡ v « d»Æ sCŠ ≈ v « QO”uŽoeÆÆÆ… UNOKŽ «Ý²u v « ²v « uKI»

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.