«v #—U « ¡ UIK «Ë ÆÆv uJ « vJ#d _« »—UI

Watani - - Π -

¹d∫ dIð «½sD?Mý«Ë 5Ð U???? ö???F? « lO????³Dðò Ë√ ¨åv?ÐuJ « b????OK?'« ÊUÐË–ò « uD?š XIK?D U???NðË—– v ≈ qB???² ¨≤∞±≥ W???O½u¹ v? 5 dD « 5?Ð W¹d??Ý U???{ËU???H0 ¨åU½U??? U¼Ë «_Ÿu?³?Ý «*¨v{U 5Š q−?Ý UЗ«„ √U? UÐË W?IÐU?Ý W?O? ¹—Uð¨ ?ËQ‰ —fOz √ ?d¹vJ eŽ v Π≤𱨠ÂUŽ ¼U U½U ≈ v u ÃbO ?U H5 tHKÝ —WKŠ cM —ÎUOLÝ «'e¹d… ¹Ëe— uý«— v ¹ O?d ˼u √ÐË?U U u— √Ê Ë¹³Ëb « OMOðö?W¨ √ d¹UJ v «_ ?d¹vJ « ²qšb ¼ l « ²?dðu ≈½N?U¡ ×??ËU W Ž?vK «)?U—Oł?W Ž?OI?ðb?t MÐ?v —fOz ≈—À d?B?²? ð ¨U½U? U « UF Ær uŠ‰ √ d¹UJ √bŽ«¡

s WŽu?L−? vNMOÝ t½√ W?OÐU ?²½ô« t —U?F v dB?²½« cM vJ¹d _« fO?zd « bŽË «*u?I« « ? … oeU?ŽSÐ ¨‚«d??F « s W¹«b « ?³? X½U ? W??I U?F¨ « U??HK «_rŁ « ³?oeö¨ ≈ v W?OJ?¹d? «*l W(UB ≈¹Uý— X Ë b UÐu¨ vKŽ « Ëb— UłË¡ Uð—¹? v¨ ½ÈËu «UHð‚ “U$≈Ë ¨Ê«d Æ¡UN²½ô« vKŽ …dOš_«Ë WO½U¦ « t²¹ôË

« ?ÝUO?W v « ²?×u‰ ¼c« ðò d¹ål « ?e¹U…— Už¹W ÊQÐ ½u«¹U¼U ð n r √UÐË ?U ≈oe«…— «_ lD UÐË ²??U v ?O?åt¨ —ł??F?W ôË oe«Lz?ÎU « ²?D³?lO ò ? ?U— O??B?³` ?UÐu &?ÁU W??OJ¹d? v ł???L???N????u—È —Oz?f ???u“Š???U‰ ?v « u—«¡ ≈ v oeu???FK… W? ËU???×??? È √ v?KŽ o¹d?D « «« Èc tHKÝ fJŽ vKŽ «*I³WK¨ « WOÝUzd UÐU ²½ô “«— WOÐdŠ¨ WMOHÝ 7 vKŽ ¼U U½U ÈdO Êuł WO?ł—U)« d¹“Ë rC¹ lÝu b Ë WI dÐ WO?ÝUzd « tðdzUÞ d³Ž U UÐË√ q Ë s b??? Ë v ≈ W?? U???{≈ d?? e??²?¹dÐ vMO?Ð …—U??−??² « …d?¹“ËË „U?? K?O?? Âuð W???Ž«—e « d¹“ËË ÆUÐu v — UL¦²ÝôUÐ WL²N «* WOJ¹d «_ U dA « s Ë ”d$uJ «

½²??W??−???O *qŠ«d « ?²l?O??³D « ²v bÐ√ « ?ÂU??F «*v{U¨ √d??? ≈oe«…— √UÐË ??U KÝ? WK ≈ö? U?F*« qO?N? ?²Ð W?OJ¹d? _« ·—U?B?LK ÕU?L? « U?NM d?ł«¡« «*W?O U «W?Oðü s ?UL Ëoe ÆÎUO ≈½²łU?UN lOÐ s Ž?oeuI Èb vKŽ «'e¹d… ?lM « Èc «(dE «‰ e¹ô ¨UÐu vKŽ W?O?? U ? W?OM √ ð?Oðd?³?U b¹N?U fO « ²v « ³K?b«Ê zô×?W s ?UÐu √ ?d¹?UJ¨ — ?XF W¹—U??−??² «Ë W??O??ŠU??O?? « sH?? « „d??% qO??N?? ð v ≈ ÈoeR?O??Ý U?? ¨W??OzU*« U¼oeËb?Š «_qŠ«u « dH?š bMŽ n u « ² ÊËoe s ¨«b¹—uK oO?C d³Ž W?OJ¹d «_ ?UL ÆvJ¹d cM v Ë_« …d?LK …dýU?³*« W¹u' « ö?Šd « qO?GAð b?OF¹ ‚U?Hð« v ≈ Ê«bK³ « q uð ∞ öÞSÐ `L ¹ ? U? ¨ÎU? U?Ž μ ‚ ±±∞ — d?ýU?³? WKŠ … ¹? ÎUO? u « Ρ«b?²?Ð s « nO?B «* q³?I¨ « uJ$?d” — i ¹?³?vI Ë« ?O?vŠU¨ « ²?−?U—È « ²?³?oeU‰ √ ?ÂU « ?Ozd? v « F?ozU sJ uKO ²d«Î ®±¥Π[¥¥± ÎöO ∞π U ?W vKŽ lIð « ²v UÐu sŽ «_ d¹vJ «(dE — l u¼ ¨U??L??NMOÐ q U??H « b??(« ¨«b¹—uK oO??C?? v åX ¹Ë v ò …d?¹e?ł s ©ÎU??FÐd?? rK(«ò sŽ ÎU?¦×Ð ¨ÊuOÐuJ « ÊËd?łUN*« ¨oeu?IŽ Èb v?KŽ Ád³Ž Èc « ¨pO? J*« ZOKš «_XKF?ł ¨åvJ¹d? «'?« ²?U—¹a Ž?³?d « ³bK¹s¨ Ð5 Fð?I?O?b«Î √ ?¦?d « F?ö W ¼Ác U?O? «d?G ÎU¹oeU??B???²???? « d¹e… «'??? vK?Ž U???NðdD?O???Ý ÷d ??? t ö???š s s?DMý«Ë X? ËU???Š Èc « ÆÎU¹dJ ŽË

« B?oeU—« ??−???qL s ≥Π• «_ ??d¹OJ??W _Ý??u«‚ « «Ý???²??u—oe ΠΣΣ±¨ « F??ÂU v %X dð“Õ ?U½X « ²v d¹e…¨ «'? vKŽ …dDO « ? ÂUJŠS?Ð ÎUO?−¹—bð `L?Ý U? ¨W?OÐuJ « «U?LF²Ýô— «¨v½U³Ýù U¼bFÐ XKšbð « U¹ôu «*²×…b ÂU?Ž ΠπΠ±¨ * bŽU… UÐu v …d¹e'« …oeUOÝ ¡UDŽ≈ qÐUI “UO²? UÐ X³ UÞ U¼bFÐ sJ ¨—ULF²Ýô« «c¼ vKŽ UNð—uŁ łQð?dO √Ë lOÐË «(WłU¨ XŽoe ≈–« « F? ÈdJ « ²qšb o×Ð «Šô²H?ÿU ?¦q ¼U U½U ≈ v « ?dDO… ≈ÂUJŠ ≈ v √Èoe «_š?dO « ³bM ˼c« d×йW¨ *d« ?e √—«÷ «*²?×b… U¹ôu « «_u? U½U?²½«u?ł ZOK?š vKŽ W?Lz«b « W?OJ¹d? ¨ √U? «ö?I?²?Ýô‰ « vÐuJ¨ ?I?b ?ÊU bЫ¹W )UŽ v Ð5 ÝU²?Ëd O?b¹q rJŠ ≈ v Ë Îôu ?OÝUO?W¨ « « ²×ôu s oeu?IŽ W ?L d???A ½ s ¨s?DMý«Ë l? …oeU «(?? U???N???ł«u*« U???N???²???F???³Þ …d???²??? v ¨≤∞∞ΠË ±πμπ «_ ?d¹J?O?W ??d¹W « « F??OKL?U ≈ v ≤∂𱨠ÂU??Ž W?OðU?O?? u « ? W??O?²? U « ³? a¹—«u??B « ÆUÐu v vŽuOA « rJ(« ◊UIÝù

d?³?L? ¹oe ±Σ v Ëd?²?ÝU? ‰Ë«— vÐuJ « Ád?OE½Ë U? UÐË√ „«—UÐ s q Êö?Ž≈ b?FÐ ∞±¥≤ W¹u?? ?ð sŽ ≈½?ò ??Šd?WK 0¦???WÐU «*?U{v « F??ÂU ???ÊU s¹bK¨ « ³? 5 Ð ¡«b???F « U??N¡ ≈« F?ö ?U ¼Ác lO?³D ² åW¹oe«b?Ž ¨ « ?H?d «Êü « OÐuJ5 ú ?d¹OJ5 ¹×o c?N«¨ ÎU?I? Ë ≈ v « ?H?d «<?u 5 OJ¹d? 5 «_ oeb?Ž oe “« U? ¨W?O U «* « ²×??u¹ö Ë≈—Ý?U‰ ?UÐu ≈ v √ n ±∂± ≈ v q?B?O •¨ ΣΣ W??³? MÐ UÐu ?? √«*U{Æv « ÂUF vJ¹d

ð?d«š?hO M` √UÐË ?U ≈oe«…— √ bÐ U??L ? v ≈ tłu²K 5OJ¹d? ú WOŠUOÝ dO?ž W UŽ «'?≈ v Ê«bK « ³ t?O ? q? uð X Ë v d¹e… «U???Hð‚ ¹b???O??F qO??G???Að « ?ö??Šd «'???W¹u «*³?d?LK… d??ýU… «_cM v Ë ∞U? ¨ÎU? U??Ž μ …d???ýU???³??? ö????Š — ±±∞ ‚ öÞSÐ `?L ¹ ??? ¹A??d ??U « ýUÐ??d « ??O??U‚¨ v ÎU??O?? u¨ «_W?OJ¹d «ŸöD²Ý «ôUL²?Š «UL?¦²?Ýô— qšoeË GŁ?d… łË?b ?U Ë NM??U «'?e¹d…¨ v «_ W???OÐuJ « ? u??Ý«‚ ?¦ ??U—åoe ?²???d ÝU??? ò q

««ô½²UB—° ¹bF « vÐuJ 'gO

« v ¹—U² « ¡UIK

«uMIÐ UÐu? l √bÐ ¡vý q Ê√ rKF « l ¨åfJOKH?²O½òË ÆW UA « U{ËUH*« s ΫdNý ±Π

« UF WL v « vÐuJ « ÂUEM l W¹d « ? UŁoeU;« s WK KÝ iOÐ_« XO³ « bIŽ Ë—«Ë‰ √UÐË ?U Ð5 «*B?U ×??W √UMŁ¡ «_ ?d ¼c« «½fJF W?O½u¨ ¹ s Ϋ¡b?Ð «ËUðË √ W¹bMJ « d?³?L ?¹oe v ö¹b½U? Êu K?O ½ qŠ«d « U?OI¹d √ ? » uMł f?Oz — …“UMł ‰ö?š Ëd²?ÝU ? ≥±∞≤¨ ÆÎUÝuLK «š²d« ÎU %oI r «;UŁoeU ¼Ác sJ

”—U?? v? ¨ÊUJOðU???H « ”√— vKŽ f?O?? ½d?? v?MO??²M?ł—_« UÐU??³ « V?O??BMð b???FÐË ≥±∞≤¨ «“oe«oe «¼²??? ÂU??L « ? ÊUJ?OðU??H d??? JÐ « W e???F sŽ «'??? d¹e… « ²?v ¹M²???vL ??F?rE fO? ½d U?ÐU³ « 5Ð ŸU?L?²łô« —u?×? UÐu X½U? ¨W?OJO uŁUJ « W?HzUD « v ≈ U?N½UJÝ rŽoe Ê√ rKF?¹ ÊU? iOÐ_« X?O?³ « Ê√ U??L?O??Ýô ¨U? Ë— v? ≤∞±¥”—U? v U?? UÐË√Ë « ²D³lO )uD… «_ d¹OJ?W « WOÐuJ «'?U WO Qð¹bO vKŽ «(uB‰ v ¹ ?U¼r « ÊUJOðUH ÆU½U U¼ l

¹«ł?²L?ŸU Ž?I?b Ë- «_iOÐ « ³?XO Að?−l «)j¨ vKŽ ?d½ ?fO « ³UÐU ‰ u?šoe b?F e??? U???(« U??? √ ¨≤∞±¥ dÐu???²? √ v? ÊUJO?ðU??H? « v vÐu?J «Ë vJ¹d??? _« s?¹b?? u? « 5Ð LK²?UF b « WO×B W U «(? ‰ uŠ W¹u ð ¡«dłSÐ vK ²− ¨ s?DMý«Ë v v½U « ¦ v Ozd « b?FÐ ¨≤∞±¥ ÂU?Ž ÂUF?D « sŽ ÎUЫd?{≈ sKŽ√ Èc « ¨”Ëd?ł Êô¬ WO?ł—U?)« …—«“Ë l U u¼Ë W¹d « U{ËUH*« v ÎUO Oz— ÊU v M —Ëoe ¨t UI²Ž« vKŽ «uMÝ fLš ‰UÐu²? ¹d ÊU?Ý WOz«—bðU v? ≈ tłuð U bMŽ U½U? U¼ v ≈ t u Ë —u? U UÐË√ t?Lłdð Èc « U−Oð—Ë√ ”U u t1U?š ‰UM¹oe—UJ « U½U U¼ WOý—U³¹≈ WH? UÝ√ fOz— vI² « YOŠ √« ³bK¹Æs Ð5 « ²UI—» v Ϋ—Ëoe Èoe

dN?ý v iOÐ_« XO?³ « WI? «u bMŽ Nþ?d d¹W¨ « «;?UŁoeU v « ²?×u‰ ½WDI √q¹dÐ ∞±¥≤¨ vKŽ Y×Ð dOB WOC? OÐuJ «ò5 «)åW L « s¹c - «rN U?I²Ž WLN²Ð XC v U² UÐ ¨U½U U¼ v ÂUEM « ` UB åWOJ¹d? _« WOÐuJ « WO U'« vKŽ f −² «ò U???B ` qL???Ž ¨ÎU¹d???Ý t???L??Ý « v?IÐ ¨vÐu ??? ” u??ÝU???łË ”Ëd???ł ‚öÞSÐ W¹u « ²??? ??? «U?³ ?²Ýô—« «_¨W?OJ¹d t²KI?²Ž«Ë « UDK « WOÐu?J ∞‡≤ ¨ÎU U?Ž b Ë n Ë √U U?ÐË «'öL?Ž d¦? √ò t½QÐ ”u?ÝU ¡ «U³? ²?Ýô—« √¼WO?L U¹ôuK «*²?×b… v ?åUÐu¨ ¼c« «'OÐuJ «ò W?ŽuL?− nA u?ÝU” 5 «)« UDK XKI²?ŽU åW? L «_WŁöŁ WOJ?¹d uÞ v² « W¹u? ² « s?L{ rN?Š«dÝ ‚öÞ≈ q³? ¨d? _« «c¼ W−?O?²½ ÎU U?Ž ±Σ‡ rNM « ÆWOÐuJ WOJ¹d «_ « öF U v « ³U—oe… «(d» qB

¹d c √Ê dŠ» «'? fOÝ«u r n u²ð cM u Ë ‰ ?Ëd²ÝU ≈ v « WDK¨ Ë«“oe«oe —¹−?ÊU¨ b U½Ë — qŠ«d « fO?zd « b?N?Ž v v{U¨ «* Êd?I « U?OMO½U?LŁ ‰ö?š U?Nðd?OðË √Ž??C??U¡ iFÐ √ÈbÐ «Þù?U—¨ ¼c« v Ë s «_ d¹OJ5¨ « OÐuJ?5 d$uJ” « `O????ýdð V? ??? v ≈ v?ŽU??? ? « rNM?OÐ IK?rN ?Ëd“¨ bOð «'L?N?u—È «(?e» W??O?ÐuJ « …—U??H??? « `²? Êu?J¹ Ê√ s qO??F??Hð …oeU?Žù W?? d ? ¨ sD?Mý«Ë v U???? √ ¨5?OÐu?J « f?O????Ý«u????'« q?L????Ž √Ê ???N???u «*¦???U‰ qO???³???Ý vKŽ X? ö « vÝU???? uKÐoe u?¼Ë ¨«d¹d???OÐ t????O???Ýu???š ≥∞∞≤ ÂU?????Ž s?DM?ý«Ë tðoed?Þ vÐu ????? ?&? f¨ ‰ U?L?ŽQÐ t?? U?O??IÐ ÁU?³?²? ýö lO?³D² ÷ËU?H*« vÐuJ « b? u « ”√dð Æ…b «*²× U¹ôu « l U öF «

dLŁ√ ¨W?¹dÝ

bFÐ W?¹u ð

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.