‪ÈdJ ÊUM ‬

Watani - - الصفحة الأمامية -

‪ô UM?Ýu??H?½ nF???C « q²???×?¹ U???LMO???Š‬ ‪U????N? rK?F½ ôË …u????I? « »Ë—oe sŽ ‰Q????? ½‬ ‪UN U½UŽoe Ê≈ UM »dNð U0— Ë ÆÆ ÎöO³Ý‬ ‪v ?M½ ‰ö???²? Šô« ‰u?Þ l Ë ÆÆ …U???Žb «‬ ‪5Lžd ô≈ oeuF½ ôË …dDH UÐ ¡U¹u √ UM½√‬ ‪X¼Uð nFC? « »Ë—oe v ÆÆ 5 eNM Ë√‬ ‪cM UN?MŽ UM³² …b?OÝ U?N½≈ ÆÆ oeUŽ rŁ‬ ‪”ËR??J? «ò Ê«u??M??Ž X?% l??O??ÐU????????????????Ý√‬ ‪åW?OMK?F « W? K'« W?BM v?KŽ …—u? J*«‬ ‪U??NM×Þ U¼d??L??Ž s UM¹d??A??F « v ÆÆ‬ ‪v ≈ U?O½UJ ù« «b?F½« U?N?F oeË ÆÆd?I?H «‬ ‪…c³½ UM¹Ë— U?NMŽ UM³²? ULMO?ŠË ÆÆW¹ËUN «‬ ‪v ≈ b??O?F??B « s U??N U??I??²½« ·Ëdþ sŽ‬ ‪U?Nðb? «ËË U?N?łË“l ¡U?ł –≈…d?¼U?I «‬ ‪U¼dG?Bð WIOI?ýË WI¼«d*« sÝ v OE√Ë‬ ‪v Ë_« …d???LK U?Mð—«“U?? b?MŽË ÆÆ5 U???FÐ‬ ‪m U???³??? VKD²? vðQð X½U??? «uMÝ c?M ‬ ‪v ≈ ±μ∞ 5?Ð U??? …d???? q v W?DO???? Ð‬ ‪UNðdÝ√ bŽU? ð Ê√ ‰ËU% ÆÆtOMł ≥∞∞‬ ‪rž—Ë U½—u?Bð «c?J¼ Ë√ ÆÆ U?N?²? UÞ —b? ‬ ‪…d?Ý_« Ê√ ô≈ W U?×K ÎU?¦?×Ð UM¹d?ł√ UM½√‬ ‪W¹d???I « X? dð U???LMO???Š U???N??? ¹—Uð X? dð‬ ‪UM? ËU??ŠË ÆÆ b???O???F??B « v? …d??O???G???B «‬ ‪Æb¹bý kHײÐË ÊUJ ù« —b …bŽU *«‬ ‪ÈËd?ð XðU?Ð ËÆ Æ »U?????³ « v?KŽ oeoed?ð‬ ‪Ê√ …d? «– v XŠd v²?Š U?N u?L¼‬ ‪t¹b Ê√ b R¹ W?LŁ¬ W ö?Ž v UN UI?O —‬ ‪XDI?Ý Ê√ bFÐ ÆÆU?N ÎU?×{U? Îö?O−? ð‬ ‪t?OMł 5 ? L?š qÐU?I? W?OD?)« v t?F? ‬ ‪V−?²Ý« r ÆÆU?NłË“Ë v¼ U?NM gOF?² ‬ ‪sL ÎU?C¹√ UN? b √ r U0— Ë U?N²¹«Ëd ‬ ‪ÆÆ U?N U??Š v …√d? « v ≈ lK?D²¹ Èc « «–‬ ‪U¼b?? ? ł Ë U???N??N??łË uKF¹ »u???×??A U?? ‬ ‪ÆÆ ÂUEŽ ‚u? «bKł `³? √ Èc « q¹e?N «‬ ‪Ëb?³¹ sJ ÆÆ Â«d?(« v t b? ?² ð nO? ‬ ‪«d?(« ÆÆ ‰U?L?'« ·d?F¹ ô «d?(« Ê√‬ ‪U?LM¹√ …¡«d³ « s ·d?G¹ tMJ Ë vI?²M¹ ô‬ ‪bŠ_«Ë X³ « «bŽ …b¹d−K v{—_« ÊuHOK² « vKŽ Ë√ ∞±∞∞∂∞μΠ∞π≥ ‰uL;« d³Ž UMF «uK «uð‬ ‪Æ…b¹d'« Ê«uMŽ vKŽ U½uKÝ«— Ë√åhanan. v½Ëd²J ù« b¹d³ « d³ŽË√‬ ‪ÆÆΫbOFÐ UN d−O błË‬ ‪…d? …b??O? « ¡U?ł r?Ł ÂU¹_« d? Ë‬ ‪v Âb???? ????² X?³¼– U????N½≈ ÈËdð Èd????š√‬ ‪ÎU{dŽ UNOKŽ X{d?F W¹dŁ …bOÝ ‰eM ‬ ‪XF? uð vÐd??Ž Èd?¦ U?N?L?OK ? ²Ð U¹e?−? ‬ ‪XH²?š« Ê√ v ≈ WO½U?¦ « …dLK »cJ?ð UN½√‬ ‪s¹d??N???ý cM U??N???²? I??O??I???ý d??Nþ Ë ÆÆ‬ ‪…—UŽbK W?Iý v XD³?{ UN½√ v½d³? ² ‬ ‪…e?−??F0 Ë »«oe¬ d?C?×?? d¹d?% - ËÆ‬ ‪ÎU?O?? U?×? U?N d?? uð Ê√ W? ?OM?J « XMJ9‬ ‪ÂU¹√ …d?A?Ž «oe “U?−?²Š« b?FÐ U?N?łd?š√‬ ‪Æ qOK « UMÐ Ë dD)« 5K− *« 5Ð‬ ‪Ë «—b?? ??? s b??? U??N???I??O???I??ý Ê_Ë‬ ‪—Ëoe ÎU???F?? U???L??ÝU???Ið ÆÆ U???C¹√ U??N???łË“‬ ‪f ?ÐQÐ XF????OÐÆÆ U???N?ðU???O???Š v oe«u????I «‬ ‪XF????OÐË ÆÆ Â«d????(« ‚u????Ý v ÊU????LŁ_«‬ ‪U¼U???š√ sDO??A?ð v² « Âu??L??? « qÐU???I?? ‬ ‪Ãö??FK U??L??N??C?? — rž— Ë ÆÆ U??N??łË“Ë‬ ‪i³? I? « b??FÐ U??L???N½√ ô≈ ÆÆ WK¹u?Þ …d??²? ‬ ‪gO??F?½ Ë ‰ö??Š q Q½ÆÆ 5 oe¬ v?M³ « È“»_« W???×???O???B?½ v ≈ U???ŽU???B½« U???N???O?KŽ‬ ‪UM –Ë UMDÝË rD «d?(« U? bFÐ ‰ö?Š d??O?? uð - Ë W U??(« vŽd¹ Èc « s?¼UJ «‬ ‪vMF?¹ t??OMł n « U??N??²? HK?Jð W??B??šd « ÆÆ ÆÆ W×B*« v ULN ÊUJ ‬ ‪È—b?Ið u tOMł ≥∞∞∞ v «u?Š tK mK³*« U?N?łË“U??N?³?×DB¹ Ϋd?šR?? vMð¡U?ł‬ ‪ÆÆ …d??? d???š¬ ÊuJðU?¼ Èoe Ë UM¹b???ŽU??? ð ÷—_« v dE?M « sŽ l d??²¹ ô t??N??łËË‬ ‪ÆÆ h? U???????š W????????O?½Uð ”U?½ v? u???????A?ðU?¼ È“u???ł Ë W??? ¹u??? XO???I?Ð U½√ò ∫‰u???I???² ‬ ‪ÊuJ½U¼ vK « d?O?O?G?² UÐ Ë U?MOÐ pŠd?H½U¼ g? U?½√ ÆÆ U?½b?KÐ l?łd?½U?¼ ÆÆ f?¹u????????? ‬ ‪ÆÆ v UM c??š U?? b?FÐ p d??A½U¼ ÆÆ t??OKŽ ÆÆ ’ö???š Èoe b?K³ « v? b???F??? √ …e?¹U???Ž‬ ‪‘UM?F??ł—U??? u U?M½_ ÆÆ UM¹b???ŽU???Ý fÐ Ë »«c?F «Ë »«d?)« ô≈ U?NM g²?H?ýU? ‬ ‪…d¹«b «Ë qG?ý ÊËbÐ UM¼ qC?H½U¼ U½bKÐ ŸU?³?²OР«d?(« ‚u?Ý v tK ÆÆ Â«d?(«‬ ‪Ë oe—√ ‰ËU?Š√Ë nK²?Ý« Ë …d? q oeU?F?²ð ”UM « »d? √ v²? Š ÆÆ ·d?A « fÐ g ‬ ‪W??? —U???Ž v²½√Ë v? U???ž tM9 v?I??³???O?Ð oed « v ?H½ v²?Š ÆÆ WЫd?I « W?K «u?ŽUÐ UMO ‬ ‪v½√ d???O??ž W??łU???Š …e¹U??Ž g v? u??ł—√ lł—√ v½√ dO?ž …e¹UŽ g ÆÆ vKŽ X½U¼‬ ‪ÆåWO½Uð W d bš√ sŽ Ãd????? √ “ô lł—√ ÊU????A?KŽ Ë Èb?KÐ‬ ‪U?N?²?O½ ‚b? Èb? v? v uJý rž— ëd??'« v …oeu??łu? UM?²?ŽU??²Ð W??OÐd??F «‬ ‪o¹d?D « sŽ oeU????F???²Ðô« Ë —«d????I???²????Ýö ÆÆ t??O?Mł ±≤∞∞—u?? J —U???−¹≈ U??N???OKŽ‬ ‪UNI? «Ë√ Ê√ ô≈ pK √ r vM½√ ô≈ «d(« oeb???$ ÕËd½U?¼Ë s¹eM?ÐË X¹“U???N??? “ôË‬ ‪nÞU???Fð —u?? …b???ŽU?? ?*UÐ U??N?ðb??ŽËË ÆÆ Ë b¹b??ł s? √b??³½Ë U½bKÐ v? W??B??šd «‬ ‪Êu?Jð U?0— ÆÆ U?????N??????² ? U?????Š l? ¡«d?????I? « gOF½ Ë UO³KÞ UNOÐ qIM¹ È“uł lłd¹‬ ‪UNO UM¹oeU¹√ b/ v² « …d?Oš_« W dH «‬ ‪…d???O??š_« W??? d???H « ÊuJ?ð U0— ÆÆ U???N ‬ ‪X «oe W?K¹uÞ W?Ðu???³????O???ž b???F?Ð W??? U???? û ‬ ‪X¼Uð Ë X¼U?ðÆÆ WM¹b*« t?O?ð v «uMÝ‬ ‪ÆÆ UNF UNðdÝ√‬ ‪v b????O???F????B « v «Ëd?E²½« u? U0—‬ ‪U Ë ÆÆ¡uÝ rN UÞ U …dOGB « rN²¹d ‬ ‪v …¡«d?????³ « l?³½ 5?ÞU????O?????A « X? d????ł‬ ‪p?J ?K v?¼ X?ŽU??????B?½« ôË ÆÆ rN?ÐuK? ‬ ‪UN½√ d?FAð X½U qÐ ÆÆ WO?{«— «d(«‬ ‪U?¾? O?ý ·d?F?ð ô U?N½_ W?O??×?C?²?Ð Âu?Ið‬ ‪tK?F???H?ð Ê« U???N?MJ?1 …U???O????(« v d????š¬‬ ‪U?N? H½ X?FM √ «cJ¼ Ë√ ÆÆ ‰U*« VK−?² ‬ ‪U?N c? ½ Ê√ sJ1 ô W?¹U?NM « v sJ ÆÆ‬ ‪Ë »—U?−?²? « W?O?ÝU? v¼ r r?KF¹ tK «ÆÆ‬ ‪u¼ «c¼ ÆÆ t²OD) ¡d*« oeUŽ ULN dHG¹‬ ‪uHF¹ Ë ` U? ¹ ô√ dA³K nOJ ÆÆ tK «‬ ‪s qJ ÆÆ ŸUD?²?Ý« Ê≈ Êu?F « b¹ b1Ë‬ ‪ô ÆÆ …b???O?? « Ác?¼ W??B??? Âu??O « √d???I¹‬ ‪Ê_ Èu? Ë oeuM? ? X½√ ÆÆ p³K v? ?Ið‬ ‪t?K? « ÊËb?Ð ÆÆ p?M?Ž t??¹b?¹ l? d?¹ r? t?K? «‬ ‪W????OD)«ËÆÆ «Ëb???? ??? Ë l?O???L????'« ⁄«“‬ ‪U¼ö??²? q Ë v?Šd??ł s¹d??O??¦? XŠdÞ‬ ‪ÆÆ ¡U¹u √‬ ‪»cJ « v? jI??Ý t?? ? H½ v?³M « oeË«oe‬ ‪d?O «e? V² Ë oeU?Ž rŁ ÆÆv½e «Ë q²?I «Ë‬ ‪»U?²J « ‰U? «c?J¼ ÆÆ ’ö?)«Ë WÐu?² «‬ ‪ÆÆ WÐu² « UNOKŽ «Ëd¦J² ð ö ÆÆ‬ ‪s °ø ŸU???? M? « v²????Š ¡ÈdÐ UM? s ‬ ‪t???OK?Ž ôU???²???×??? nF???C? « Á—e¹ r U?M ‬ ‪‘UŽ UM s °ø tðËU?I½ `OðUH ‚d? O ‬ ‪‚uÝ s …—UND « Èd?²A ¹ UDIÝ öÐ‬ ‪”UM « d?¦? √ Ê_ÆÆ U??N? uK½ ö? ‰ö?(«‬ ‪‚u????Ý v W?¹—U???Ž U?¼u???ŽU?Ð U????N UÐd???? ‬ ‪sL???¦ U?Ð Êu???A???²M¹ «u???Š«—Ë ÆÆ Â«d???(«‬ ‪Æ WMOFK « «—b<« …uA½ X%‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.