∫f —¬U ‪°5 U u ËÆÆÆoeU Ë …u —∫rJ(« W Ë—√ v W UB ‬

‪∫ u%Ëd √ uF b ˚‬

Watani - - الصفحة الأمامية -

‪WM¹b??? v d??O??š_« qH???(« qG??ýË W?×zô ` ö ÎU?¾?O?A ÎU?¾?Oý `C?²ð‬ ‪–≈¨oO?I??×?² « v Ϋd??O?³? Ϋe??O?Š ö¹≈ l —√ b????{ Âb????I????²????Ý v²? « ÂU????Nðô«‬ ‪—b??Ið q?H??×K W???O½«e??O?? d?¹“u « ‰u??Š q?Oz«d?????Ý≈ »e?????Š v? 5 u??????¾????? ????? ‬ ‪qÐU?I?? v vKOz«d??Ý≈ qJO?ý Êu??OK0 d¹“Ë W³zU½¨»e×K W UF « WMO _«¨UM²OÐ‬ ‪ÆqH(« rOEM²Ð t o¹b qLŽ t?M?¹U????????? ¨W??????????I?ÐU????????? ? « W?????????O?K?š«b? «‬ ‪5¹U?? uJ?K d¹“u « vÞU??F?ð V³? ðË W?????ŠU?????O????? « d?¹“Ë˨ÂËU????³?Mýd?????O????? ‬ ‪ÂU?OI « v?KŽ …—bI «Ë e?O? d² « t?½«bI?HÐ ·uJ?O½e???? ????O???? ”U????²????ݨo?ÐU???? «‬ ‪t??OÞU??F?ð 5Ð XDÐ—Ë t??²? H??O?þË ÂU??N0 vK?Ž d???B???²???Ið s U???N?½√ –≈¨s¹d???š¬Ë‬ ‪ÊU? U?³ÝUM s?Ž t³?O?GðË 5¹U? uJ « W??¾?O??Ý U??O?? uKÝ qÐ v U*« oeU?? ? H «‬ ‪V³? Ý U?? ¨U?NÐ „d??²? A¹ Ê√ —d??I*« s ÆÎUC¹√‬ ‪v?KŽ 5?L?zU??????I? «Ë …—«“uK? ÎU???????łd??????Š Èb????ŽU???? ??? b????Š√ d???? √ b???? Ë «c¼‬ ‪W???O???ÝU??? uKÐoe «d?ðu??²? Ë U???³? ÝU?M*« ‰öš tKÝ—√ dOš_« ÊQÐ ·uJO½e O ‬ ‪×U??š r²ð U??³? ÝUM*« X½U?? U??LMO??Š qš«oeË Ã—U?š d¹“uK W?OL?Ý— U?LN? ‬ ‪Æoeö³ « qł√ s? 5¹U????? u???? ¡«d?????A oeö?????³ «‬ ‪vI?K²Ð X?L???Nð√¨ÂËU????³Mýd???O???? U??? √ t½≈ ‰U??? ËÆvB??? ???A « «b??? ? ²???Ýô«‬ ‪W½U?? _UÐ ‰ö??š≈Ë ‰U??O??²? Š«Ë ÈËU??ý— …b??Ž ·u?JO½e?? ???O?? d¹“uK Èd???²? ý«‬ ‪Êu½U v? «“ËU&Ë «ËdŁ iO?O³ðË Î«d?? «– 5¹U?? uJ « s U??³? łË «d?? ‬ ‪W????????×?zö? ÎU?????????I???????? ËËÆÆÆV?z«d????????C? « Èd?????ł U???? q?O?????B????H?ð l ôU?????Š≥‬ ‪ÊS????? ¨b??????FÐ Âb??????Ið r? v²? «¨ÂU?????N?ðô« W?L? U??F « v ≈ qL?Ž WKŠ— ‰ö??šÆU?NÐ‬ ‪‰«u √ l¹“uð sŽ W u¾? *«¨ÂËU³MýdO d¹“u? « VKÞ –≈¨b?¹—b??? W???O½U????³???Ýù«‬ ‪qB??Š®v? uJ(« ·ö??²?zô« ¡U??C??Ž√ v?K??O? v??N?K?? v? Áb???????????????ł«u?ð ¡U??M?Ł√‬ ‪uCŽ t½_ åUM²OÐ q?Oz«d ¹ò»eŠ tOKŽ ÂUF « v 5¹U u W³łË ¡«dý¨WM¹b*UÐ‬ ‪fOz— ÊU? Ë W?³ U?F?²*« U? uJ(« v rNð—U¹“‰öš WO½U¦ « W U(«Ë ¨≤∞±∞‬ ‪qG??A¹¨ÊU??? d??³? O —Ëb??−??O?? √ »e??(« …b??×?²*« U¹ôu? « v „—u¹u??O½ W¹ôu ‬ ‪©W???O????ł—U???)« d?¹“Ë VBM? U???NM?O???Š qš«oe X½U?J W??¦ U??¦ « U?? √ W??OJ¹d?? _«‬ ‪b?z«u??????? Ë ÈËU????????ý— vK?Ž X?K?B???????Š »ö?D ‰U??????H?????²??????Š« ‰ö??????š¨oeö?????³? «‬ ‪U?NM 5ÐdI*Ë »e?×K Ë U?N WO?B ?ý t???²? Ž—¨ ö¹≈ W?M¹b?? v? U??F??? U??'«‬ ‪s 5¹ö?? «d?A??Ž q¹u??% qÐU?I?? Ë ÆWŠUO « …—«“Ë‬ ‪oeb?F? W Ëb « U?O½«e??O? s q «u??A «‬ ‪Æ UOFL'«Ë jЫËd «Ë ULEM*« s ‬ ‪ÂËU??³Mýd??O?? Ê≈ åf?ð—¬U¼ò X U?? Ë‬ ‪v oeU?? ?H « WÐU??B?Ž ”√— v?KŽ nIð‬ ‪l¹“u?????²?Ð XÐ√oe b?????I???? r?J(« W????? Ë—√‬ ‪‰«u?? √ s? åW??L??ÝoeòW???O U?? U½u?Ðu?? ‬ ‪q?¹u9 v? ≈ Îôu??????? ˨—u???????N??????L???????'«‬ ‪m³² « oe«dO?²Ýô W dý v UN²?L¼U ‬ ‪U???Nðö???Š— q¹u9Ë oeö???³ « ×U???š s ‬ ‪oeö³ « ×Uš v ≈ U?NðdÝ√ l W¼—UH «‬ ‪U?¾?O¼Ë U? ?ÝR? rŽoe —U?²?Ý X%‬ ‪W? U?{ùUÐ lL?²?−?LK …b?O?ł U¹«u½ «–‬ ‪W?¦¹b??Š W?O½Ëd??²J ≈ …e?N??ł√ ¡«d?ý v ≈‬ ‪ÆUN eM v XD³{‬ ‪ÂU??Nð« r?²¹ Ê√ l u??²*« s? t½√ U??L?? ‬ ‪b???O?? «oe »e???(« v v?L??O?EM² « d?¹b*«‬ ‪…u?ý— vK?Ž ‰u?B?(UÐ vJ ? Ëoeu?ł‬ ‪s ‰«u?? √ q¹u??%®W?O??C??I « «– v ‬ ‪qÐUI UOFLł ` UB W Ëb « WO½«eO ‬ ‪W???Ž«—e « …—«“Ë ÂU????Ž d¹b??? ˨©…u???ý—‬ ‪vKŽ ‰u?B(UÐ 5¼u v «— o?ÐU «‬ ‪qO?− ðË nO¹e?² «Ë ‰UO?²Šô«Ë …u?ý—‬ ‪jЫËd « Èb??Š≈ «bM²? ? v »–U?? ‬ ‪V³??? ?Ð vzU???C???I? « —U??? *« W?K d???ŽË‬ ‪o¹dÞ sŽ …u?ý— ÂËU?³?Mýd?O? tzUDŽ≈‬ ‪ÆvB ý ŸËdA q¹u9‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.