‪Ϋb √ jI ô W ;«‬

Watani - - الصفحة الأمامية -

‪v? W???????F???????I?Ð U????????N ¹ b? X?½ U??????? …√ d???????? « qł— V?Š√‬ U?F? UýU?Ž ¨ VO?F «« c ¼„— b ¹ Ê√ ÊËoe U?N?łËeðÆU?NMO?Ž‬ ‪t?³ Š √ bÐ p – b?FÐ sJ Ë 5M « s U?FCÐ W?³ ×? v ‬ ‪Ác ¼ d??N?þ v ²? ò∫ Âu ¹ « – U??N? Q?? ? ¨‰¡ U??C??² ?¹ U??N ‬ ‪hI?½ v ² « WE?×K « v ò∫ t???² ÐU???ł√ åø5Ž v W???F??I???³ «‬ ‪UME?Šô «–≈ Æ © W??O?? u???B « WK ¦??? √ s ® åv p?³ ? Š U??N???O?? ‬ ‪¡ « dIH « Ë 5ALN* « Êu b ¹ s ¹ c « 5ŽuD ²*« Ë 5³; «‬ ‪5 ¼ u??A* « v « b?¹ d?? ôU?L??ł ÊËd?¹ r ¼ b??$ ¨ v{ d* « Ë‬ ‪5Ð … dEM « Ác ¼ U?C ¹√ b$ Ë ¨ WHK ²?< « U ¼ UF « ÈË– Ë‬ ‪bŠ « Ë qJ ¨‚ oeU? VŠ v UF UO?× ¹ U bMŽ 5łËe «‬ ‪v l?z «— Ë qO???L???łË »« c???ł u ¼ U??? ô≈ Èd ¹ ô U???L???N?M ‬ U?¹ oeU?????? — T?ý q `?³??????B?¹ V( « ÊËb?Ð t?½ _¨ d??????šü «‬ Uł– UÝË UHOHÞ VOF « ÊU u Ë v ² Š ¨Î U− Že Ë U×O ³ Ë‬ ‪p c Æt u??³ ? Ë d??šü « qL?% Âb??Ž v ≈ U?L??² ?Š ÈoeR??O?Ý‬ ‪5?F «¡«— ËU?????? v? ≈ V ¼ c?½ Ê√ V?( « W??????LJ?Š U?ML?KF?ð‬ ‪oL??Ž√ W?I ¹ dDÐ d?EM ½ vJ ¨ qI??F « Ë ”« u?( « Ë ¡ U?? c « Ë‬ ‪qO?????L????ł u ¼ U????? · U????A????² ???? « v?KŽ …— oeU???? W????? ö????šË‬ ‪Tý t ¹“« u ¹ ô rEŽ√ d?O?šË ¨ rOEŽ d? √ W?³ ; U? Æs ?ŠË‬ ‪ÊU???? U???? q U?¼ « u????Ý ÊËoe nH???? ð U????O?½ b « Ác?¼ v ‬ ‪v ≈…—« d* «‰ b???³ ð U??N ½√ U??L?? ¡ U??³ ? Ž_ « q?L??% Ë ¨Î ö??O??IŁ‬ ‪q ³? ’ U? ?ý_ U?Ð r ²?N ¹ V?× ¹ s q Æ… Ëö?ŠË W?ÐËc?Ž‬ ‪U? ‚ d? ¹ Ê√ ÊU?? U?L?N? b?Š√ lOD ²? ¹ ôË ¨¡ U?O?ý_ «‬ ‪ÁUM ³?³ Š√ U v ¼ W?OI?OI( « U?MðËdŁ Ê_ ¨ t ³ Š v U?M×$‬ ‪W????? U?????šË s? e «— Ëd?????? l ‰ Ëe?¹ Tý q? ÆÎö?????F????? ‬ ‪t? d? ¹ s Èc « b?OŠu « TA? « u ¼ V( « sJ ¨ u* UÐ‬ ‪” UM « s vLEF « WO ³ UG « Æ u* U Èu t ½_ bŠ√ UM ‬ ‪s Rð v?² ? Š » U??³ ?Š_ « Ë ¡ U?MÐú ÈoeU* « À « d??O* U?Ð r ²? Nð‬ ‪u ¼ v U??³ « Ë q ¦? _« n u « sJ? ¨ W?OK ³?I??² ? *« rNðU??O?Š‬ ‪¡ UDF? « Ë ¡ U? ? « Ë d??O?? K « dŁ√ d??³ ?²?F?¹ Èc « Ë ¨ V( «‬ ‪W ³?; U ¨÷—_« vKŽ UM?ðUOŠ … d?O ? v ÁUM dð Èc «‬ ‪öÐË ÕU????( SÐ ÕU???L???? «‰ Q??? ð ô «–≈¨ U????N W ¹ U????N ½ ô‬ ‪U???? b?MŽË ¨ V?( UÐ Âe?????² « åøv?I ¹ dÞ u?¼ U???? ò∫ W?????−????O?????² ½‬ ‪Âö?? ? « vKŽ qB???×??² ???ÝË pI ¹ dÞ nA???² J ²???Ý ¨ V%‬ ‪« c ¼ v? ” uMO?D ????ž√ f ¹ b????I «‰ u????I ¹ Ë vI????O???I????( «‬ ‪qFHð s UN ² DÝ « uÐË ¨ W?³ ;«— Ëcł pO sJ ² ò∫ oebB «‬ ‪ÆådO) « ô≈‬ ‪u ¼ ÊU1ù « Ë ¨¡ UDF « Ë —« u( « qþ v d ¼ oee ¹ V( U ‬ ‪l? U??M?* « s? v? U?????????????) « Ë o?K??D?M?* « V?×??K? W?ÐU?????????????ł≈‬ ‪rO?EŽ `?³????B?¹ ¨ VŠ s?Ž tÐ Âu?????I ½ U????? q «–≈¨Î ÆW?¹ oeU* «‬ ‪XLEŽ «–≈ UM UL?Ž√ rEFðÆÆÆt ½ Qý dG? ULN? … bzUH «‬ ‪VKD ¹ ô ¨ o( « WK UJ « W?³ ?;« tO? X ½ U s Ë UM ²?³×? ‬ ‪W??O?? Ë q ÆtK « b??: tK q?Ð ¨— u? _« s? È√ v tð « –‬ ‪d???F???A ½ s? V× ½ U???? bMŽ t ½_ V?× ¹ s* W?MO ¼`?³???Bð‬ U?×K tOÞ v q?L× ¹ VO?− Ž l « Ë u?¼ V( U VF?² UÐ‬ ‪ô … U??O??( U??L??FÞ v?DF ¹ t ½_¨ X u? « « – v ö?? ? ŽË‬ ‪v … U??O??Š ôÆd?¹ d?? l « u … Ëö??Š Âb??I ¹ Ë ¨ U??N? vMF?? ‬ ‪qL??% oe « b???F??² ? Ý « vK?Ž fO s Ë ¨ r? √ ÊËoe s V( «‬ ‪Ê√ o×?² ¹ ô ¨ VO?³ ?(« W ¾?O?A bM?Ž U ³?¦ « Ë Tý q ‬ ‪— u? _« l?O?L?ł ‰ u??³ ? V; « vKŽ V?− ¹ ËÆÎU?³ ?×?? vŽb ¹‬ ‪X Ë t?MŽ vK? ???²¹ ôË V?O???³ ????(« qł√ s W????³ ???F????B «‬ ‪» u ³;« W ³¼ v ≈ dEM ¹ ô vI?OI( « V; « Ê≈ Æbz « bA «‬ ‪ÆUNODF VŠ — bIÐ WODF « sLŁ v ≈ XH ² K ¹ ôË‬ ‪oeb??B «« c ¼ v · Ëd??F* «” u??L??O? J? UM×??BM ¹ Ë‬ ‪sJð r «–≈¨ ÊU? ½≈ q V×?² qO×?² ? *« qF « ò∫Î özU? ‬ ‪r Ê≈ sJ ËÆÎ « b?Š√ ÁdJðô q _« vKF? ¨« c ¼ vKŽ «— oeU? ‬ ‪sŽ vK ?² « vKŽ — oeU?? d?O??ž X ½ Q? ¨ p – q?F? lD ²? ð‬ ‪q s h ý q V× ½ Ê√ V− ¹ p c ¨ r U?F «¡ UOý√‬ ‪tK «» U??³ ?Š√ Áb?ŠË tK « v? U ½¡ U?ł— lC ½ sJ Ë ¨ U?M ³ K ‬ ‪rN??³ ?Š s ržd UÐ ¨” U?M « W?O?³ ? U?ž s 5Ðu??³ ?×? d??O?ž‬ ‪ô√ v ¼ Ë V×K? v Ë_ «… uD) « UM ¼ n?A?² J ½¨ l?O?L??− K ‬ ‪ôË W?O?B ?ý W?×KB? q u?×1 V( U? « b?Š√ ÁdJ ½‬ ‪fO ¨Î «–≈ t?L?ÝUÐ V× ¹ Èc « u?¼ tF?³ ?½ Ë qÐU?I* « dE ² M ¹‬ ‪” UM « VÞU? ½ Ê√ qÐ ¨ tðU?GKÐ r U?F « VÞU? ½ Ê√ rN* «‬ ‪qI??F « W?¹ d?I??³ ? Ž Ê_ ¨ W??³ ??;« È√ ” b??I* «◊ UÐd? « W??GKÐ‬ ‪ÆV( « oK ð VKI « W ¹ dI ³ Ž U √¨ b (« oK ð‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.