‪` — u*«‬

Watani - - ‪wom Oe Ôui ‬ -

‪ÊuK¼U−?²¹ s¹c « r¼ ÊËdO¦ ø u*« W?ŽUÝ V¼d¹ ô UM s ‬ ‪ÆWIOIŠ dOž UN½Q Ë WE×K « Ác¼‬ ‪W¹bÐ_«Ë ¨Áb?−M? u*«Ë ¨tK « W? d?F* UM X?ODŽ√ …U?O?(« Ê≈‬ ‪UMKI?ŽË UM H½Ë UM³K s t?³×½ Ê√ vMFð tK « W? dF Ë ¨tJK?²LM ‬ ‪¨s¹d?šü« ÁU?& dO?)« qL?FÐ W?³?;« Ác¼ UO?×½Ë ¨UM½U?O? q Ë‬ ‪…U?O??(« Âu?L¼Ë …U½U??F? b??FÐ t?²KÐU??I? ∫vM?Fð tK « b?$ W??LK Ë‬ ‪v¼Ë W???L??ÝU???(« …d??O???š_« WE×?K « v ≈ qB?½ rŁ ¨W??O???{—_«‬ ‪vM²?¹b¼ò ∫v³M « oeË«oe oeoed?¹ U??L?? Ë ¨tK « …d??C???Š v …U??O??(«‬ ‪pMO?1 v Ë ¨pðd??C?Š v W??−??N??³ « ¡q ÊS?? ¨…U?O??(« q³? Ý‬ ‪¨VF?A « W? U?ŽË ¡ö?³½ ¨ÊuK?Šd?O?Ý lO?L?'« ÆÆåW¹bÐ√ «d? ? ‬ ‪W??I?O??I?Š Ác¼ ¨5 u??N?−?? Ë d?O?¼U?A?? ¨»U?³? A «Ë s « —U?³? ‬ ‪rKF?½ UM½√ s ržd U?ÐË ¨U?NM? Êu?IŁ«Ë s?×½Ë lO??L?'« U??N??LKF¹‬ ‪s¹d?šü« Ê√ U?½oeU?I?²?ŽUÐ U?M ?H½√ Ÿb? ½ s?J Ë ¨UMKO?ŠdРΫb??O?ł‬ ‪«c¼ sJ Æb?FÐ UM²ŽU?Ý Qð r UM W?³ M U?ÐË ¨UMK³ Êuðu?LO?Ý‬ ‪W UÞ≈ v h? ?ý È√ b?ŽU?? ¹ ô t½_ ¨nz«“Ë q?ÞUÐ d?OJH??² «‬ ‪ô≈ dH błu¹ ôË ¨W³¹d u*« WŽUÝ Ê≈ Ær UF « «c¼ v tKł√‬ ‪ÆÆÊU? ? Šù«Ë d?O??)« qL?FÐ WE?×K « Ác?N q? UJ « oe«b?F??²?Ýô«‬ ‪s …bŽ— Ë√ ·u?š ÈQÐ dF?A¹ ô vIO?I(« s R*« h ?A U ‬ ‪UMF??O?L?ł Õd?H?Ð U?NK³?I??²? ¹ Áb?$ ¨t??OðQð U? bMŽË WE?×K « Ác¼‬ ‪…d? ?×Ð s¹d?šü« qO?Š— sŽ Àb?×?²½Ë ¨…d¹d? UE( gO?F½‬ ‪dO?JH² « VM−?²½ Ê√ ‰ËU×½ X u « fH½ v? Ë ¨ŸuA?šË ÊeŠË‬ ‪ÊuJð Ê√ qL?²;« s? WE×K « Ác¼ Ê√ s ržd UÐ ¨UMKO?Š— v ‬ ‪r ¨U??NK?O?? ?²?½ ô s×½Ë ÊUJ È√Ë W?E( È√ v UMЫu?Ð√ vKŽ‬ ‪VD?)« qC?? Q?Ð UML??? Ë u*« sŽ U?MŁb??%Ë U?M³???²? …d??? s ‬ ‪ÂöJ « «c¼ qO? ²½ s?J Ë ¨t oe«bF?²Ýô« W?O?HO? Ë tMŽ kŽ«u*«Ë‬ ‪v ò ∫”b??I?*« »U??²J « U?½d?? c¹ p c ¨j?I?? s¹d??šx? l «u «Ë‬ ‪UMN?ł«Ë «–≈ ÆÆåΫbÐ√ Q?D ð sK „d?š«Ë√ d? –« p U??L?Ž√ lO?L?ł‬ ‪UMðUO?Š iGMð s ¨ÂUð oe«bF²?Ý«Ë WOM « ‚bBÐ qOŠd « W?ŽUÝ‬ ‪qC? _« qL?Ž v vF « v?KŽ UMF−?A?²Ý U?NMJ ¨U?N?IKIð Ë√‬ ‪—U??L??¦? ²?Ý«Ë ¨X? u « d¹b??I??² U½dzU??L??{ k u??²? ÝË ¨`K _«Ë‬ ‪Õu?{uÐ U?M d?NEO?Ý ¨W??I¹dD « Ác?NÐ d?JH½ U? bMŽË ¨UM?³¼«u? ‬ ‪v ¡U???łd «Ë ÊU1ùUÐ ú???²? LM?ÝË U??O½b « …U???O??(« Ác?¼ ÊöDÐ‬ ‪d?O?)« ‰U?L?Ž√ s tÐ UM?L? U? ô≈ vI?³¹ s Ë ¨Èd?š_« …U?O?(«‬ ‪v? VK?I « v?{— UM?×M?1 «c¼ q? Ë ¨s¹d??????šü« W????? b?????š v? ‬ ‪¨ u*« W??ŽU??Ý Âö? «Ë ¡Ëb??N «Ë WM?O½Q?L?D « WÐËc??ŽË ¨…U?O??(«‬ ‪Æd³I « ¡«—Ë U …oeUF « ¡Uł—Ë‬ ‪t½_ Ëb??Ž ¨o¹b? Ë Ëb??Ž ∫ÊU??N?łË t UM? W?³? M UÐ s e U?? ‬ ‪¨t??H?? u½ Ë√ t??OKŽ dD?O?? ½ Ê√ lOD²? ½ ôË ¨ u?*« v ≈ U½oeu??I¹‬ ‪‰U????L????'«Ë V(« UM? qL????×¹ t?½_ o¹b???? X u? « fH?½ v Ë‬ ‪p c Æb??FÐ U??L??O? U??NÐ l?²?L??²MÝ v?² « P?łU??H*«Ë …oeU??F?? «Ë‬ ‪Ê√ sJL*« s ¨d?A « Ë√ dO?)« v UM²? Ë vCI½ Ê√ lOD²? ½‬ ‪W¹dO)« ‰ULŽ_UÐ ÎU¾?OK `³B¹ Ê√ ¨¡Uł— Ë√ UM ÎUÝuÐU ÊuJ¹‬ ‪Æt vMF ô ÎUž«d `³B¹ Ê√ Ë√‬ ‪v*UF « Ãd<« t?³² Èc « q¦*« «c¼ ÎUF? q Q²M ‬ ‪W?³ ?M UÐò ∫…ËUH?×Ð U?L?NMOÐ U?LO? Êô¡U? ²¹ ÊU?I¹b? ∫‬ ‪Îö? Q²? W¼dÐ XL v½U?¦ « ¨åø u*« bFÐ …U?OŠ b?łuð q¼ ¨p ‬ ‪q³? …U?O?Š b??łuð q¼ ¨p W?³? M UÐËò ∫d?š¬ ‰«R?? Ð tÐU?ł¬ rŁ‬ ‪ÊuKG?AM¹ ôË Êu?L?²?N¹ ô s¹c « r¼ ÊËd?O?¦? nÝú ¨åø u*«‬ ‪Ê√ Êu ËU???×¹ Ë√ Êu?? d??F?¹ ô p c ¨ u*« b???FÐ …U??O??Š oeu???łuÐ‬ ‪Æ u*« q³ V−¹ UL ÎUIŠ «uAOF¹‬ ‪X½U u UL? WO{—_« rNðUOŠ Êu d?×¹ ’U ý_« s r ‬ ‪lO??O??C?ðË Âb??N «Ë q J? «Ë ⁄«d??H « v U??N½Ëoeb??³?¹Ë ¨ÎU??³? A??Ž‬ ‪U ¨÷—_« v?KŽ vN²Mð s Ác¼ rNðU?OŠ X½U? u UL? ¨X u «‬ ‪r UF « `Зu ÊU ½ù« l?H²M¹ «–U ò ∫`O *« bO? « ‰u qLł√‬ ‪Æå°øt H½ d šË tK ‬ ‪dON?A « ·u KOH « sŽ Y׳¹ d³? _« —bMJÝù« ÊU U bMŽ‬ ‪5Ð ÷—_« vKŽ ÎU? Uł Áb?łË ¨tM W?LJŠ ŸUL? å5łu¹oeò‬ ‪U¹ UM¼ qF?Hð «–U ò ∫t Q? ÆÎUMO1Ë ÎôUL?ý dEM « sF1 —u?³I «‬ ‪„b «Ë W?????L????−?????L????ł s?Ž Y×Ð√ò ∫W?ÐU????ł√ åø5?łu¹oe Èe?¹e????Ž‬ ‪ÈËU? ?¹ u*« sJ Ëò ∫t ÎözU?? —bMJÝù« V−??F?²? ÆåqŠ«d «‬ ‪V−¹ U? «c¼ò ∫tOK?Ž oe— ¨åøUN?O ≈ Èb²?Nð nOJ ¨ÎU?F?OL?ł UMMOÐ‬ ‪d¦ √ U? ÆåÓ°ÁU Mð U ÎU³ Už p½_ °rOEF « pK*« U?N¹√ Ád c²ð Ê√‬ ‪`²? HMð ö? ¨U??NðU¹«u?žË …U??O?(« l²? r?¼—U?BÐ√ vA??Gð s¹c «‬ ‪«—«c½≈ Ë√ U? b?I UMO?DF¹ ô Èc « u*« W?ŽUÝ ô≈ rN?½uO?Ž‬ ‪ÆlOL'« TłUH¹ Èc « hK U uN ¨W¾O− sŽ‬ ‪øgOF½ nO ÷—_« Ác¼ vKŽ UMðUOŠ ‰«uÞ rKF²½ Ê√ UMOKŽ‬ ‪W???L???ÝU???(« W?E×K? « Ác???N oe«b???F???²???Ýô« Ê_ Æø u?/ nO??? Ë‬ ‪W?łU×?Ð sJ ÆU½dL?Ž s …d?O?š_« UE×K « t?OHJ?¹ ô …bO? _«Ë‬ ‪v W?E( q Ê_ ÆÂu?¹ b???FÐ ÎU??? u¹ ¨‚U???ýË q?¹uÞ V¹—b?ð v ≈‬ ‪UMOðQ¹ ÆU?O?½b « Ác¼ s qO?Šd « v ≈ UMÐd?I?ð …uDš v¼ …U?O?(«‬ ‪W??ŽU??Ý q? Êuðu1 ’U?? ???ý_« s r ¨WE?( È√ v u*«‬ ‪s U½b???Š√ ÊuJ¹ Ê√ b??F???³? ²? ?¹ Ë√ lM1 Èc « U??? Ë ¨Âu¹ q Ë‬ ‪ÆtzU ? v ≈ qB½ s U0— ¨ÁU½√bÐ Èc « —UNM « «c¼ ørN?²KLł‬ ‪ô√ sJL?*« s `¹d??²? ?M Îö??O ‘«d???H « v ≈ V¼c½ U??? bMŽ Ë√‬ ‪Ád??³? ²? Fð qÐ ¨U?M−??Že¹ Ë√ UMIK?I¹ ô «c¼ q sJ? Æd??−??H « Èd½‬ ‪¡UM¼Ë …oeUF Ð U½UO½oe v gO?F½ Ê√Ë rz«b « oe«bF²Ýö …d cð‬ ‪UM »uKD*« fO ¨UMðd?šü dOC?ײ «Ë dOJH?² « qLN½ Ê√ ÊËoe‬ ‪U?N U??L?F?²? Ý« s ?% Ê√ qÐ ¨U?Nð«d??O?šË …U?O??(« v b¼e½ Ê√‬ ‪¨ÎU?C¹√ ¨WF?HM*«Ë «d?O)UÐ s?¹dšü« vKŽË UMOK?Ž oeuFð YO?×Ð‬ ‪UM b¼ v¼ UN½Q? Ë «dO)« ÁcN Ϋb?O³Ž d?OB½ ô√ UMOKŽ V−¹‬ ‪UM×?ML?O??Ý Èc « tK? « ÊU?O?? ½ v ≈ ‰U??(« UMÐ q?B¹Ë UM²¹U??žË‬ ‪qL?Ž«ò ∫W??Fz«d « U?L?KJ « Ác?NÐ r²? ½Ë Æd?O??¦JÐ qC? √ …U??O?Š‬ ‪XM u U?L pðd?šü qLŽ«Ë ¨Î«bÐ√ g?OFð XM u U?L „U?O½b ‬ ‪Æå°Î«bž u9‬

‪ULMO K vJO uŁUJ « e d*« fOz—‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.