‪WO UL ô« U b$K WOHI √ UM OM v Ë ÆÆd+¬ rF' t W OMJ « t bI% Èc « v UL ô« qLF « ¿‬ ‪ÆÆj?I? W? oeU*« U ? U ?O ? ? ô« Âb?$ ô 5?/? ö « Âb?$ U ? bM? Ë ÆÆU?M u?K? Õd? √ T? ô Êu?O?K?* rJ? ? U ? — ¿‬ ‪WO Ëd « ÎUC √ sJ Ë‬

Watani - - ‪wom Oe Ôui ‬ -



Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.