”Var­för skul­le man in­te ro?”

Åbo Underrättelser - - DAGSKRÖNIKAN - Ca­ri­na Holm

ÅA:s dam­lag sat­sa­de på vinst i årets Au­ra­rodd mel­lan stu­dent­kå­rer­na i Åbo med hjälp av myc­ket kraft och bra med glid.

– Var­för skul­le man in­te ro? Det sä­ger ju sig självt, sä­ger Nina Fa­ger­holm för­vå­nat.

Hon lä­ser ju­ri­dik vid ÅA och har täv­lings­rott för Åbo aka­de­mis­ka rod­da­re he­la som­ma­ren.

– Man får va­ra ute i fint vä­der och nä­ra vat­ten, det är en trä­nings­form för he­la krop­pen, pre­ci­se­rar hon.

– Och i då­ligt vä­der ock­så, in­fli­kar lag­kom­pi­sen Jo­sep­hi­ne Thörn­roos, till var­dags eko­no­mistu­de­ran­de.

– Dess­utom är det en lagsport och en tek­nik­gren, där du ald­rig är fullärd, fort­sät­ter Fa­ger­holm.

Även om al­la täv­lar i rodd, har la­get rott ihop ba­ra ett par gång­er in­nan årets Au­ra­rodd mel­lan ÅA:s och TY:s stu­dent­kå­rer, men la­get tror på se­ger med hjälp av myc­ket kraft och bra med glid.

– Det blå­ser i dag och går vå­gor. Vi kla­rar det på 4–5 mi­nu­ter, upp­skat­tar Eve­li­i­na Mar­jamä­ki, ma­te­ma­tik­stu­de­ran­de vid ÅA.

– Här är sträc­kan en kilo­me- ter. Det är kne­pigt, för nor­malt ror man två kilo­me­ter, me­dan sprint är 500 me­ter. Man kan in­te ro li­ka snabbt som i sprint, men snab­ba­re än van­ligt än­då, sä­ger Fa­ger­holm.

För and­ra båt­fö­ra­re kan det va­ra bra att kom­ma ihåg att en täv­lings­rodd­båt är käns­lig för vå­gor, väl­ter lätt och har svårt att vä­ja.

– Ny­li­gen var det en båt som sväng­de in rakt fram­för oss när vi trä­na­de. Det var en halv me­ter i från att den in­te kör­de på oss, sä­ger Fa­ger­holm. De står i strump­föt­ter­na och vän­tar på start.

– Skor­na blev kvar på bryg­gan i Uit­ta­mo, men är på väg hit. Men man kan in­te ha RE­SUL­TAT: Da­mer (1 000m, dub­bel­fy­ra, W4x) 1. Åbo Aka­de­mis Stu­dent­kår, 3.54,8, 2. Turun yli­o­pi­ston yli­op­pilas­kun­ta, 4.12,2 Her­rar (1 000m, fy­ra ut­an styr­man, M4-) 1. Turun yli­o­pi­ston yli­op­pilas­kun­ta, 3.40,4, 2. Åbo Aka­de­mis Stu­dent­kår, 3.53,7 2 000 m åt­ta med styr­man 1. Helsin­ki Aca­de­mic Ro­wers, 6.38,3, 2. Turun Aka­te­e­mi­set Sou­ta­jat – Åbo Aka­de­mis­ka Rod­da­re, 7.05,2, 3. Tam­pe­re Aca­de­mic Ro­wers, 7.48,1 någ­ra skor på sig i bå­ten. Där finns fär­di­ga tygs­kor som hör till som man stic­ker in föt­ter­na i.

Au­ra­rod­den 2012. TY:s her­rar vann för ni­on­de gång­en i följd. Den här gång­en med la­get Mik­ko Mo­no­nen, Alex Dickins, Tu­o­mas Pel­to­la och Ja­ni Kainulainen.

I ullstrum­por­na. Skor­na blev i Uit­ta­mo och i rodd­bå­ten vän­tar tygs­kor­na som hör till den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.