Na­gu får lä­ra kän­na sin Victor

På lör­dag in­vigs Victor Wes­ter­holmsti­gen - många är ove­tan­de om hans band till Na­gu.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Anna Pu­sa |

Längs sti­gen finns in­for­ma­ti­va skyl­tar, som lå­ter Na­gubor­na be­kan­ta sig med konst­nä­ren och 1860-ta­lets mil­jö på Kyrk­bac­ken och Ern­holm. Det var via sin egen släkt- Fin­län­da­re kän­ner bild­konst­nä­ren Victor Wes­ter­holm (1860–1919) för hans idyl­lis­ka ko­ha­ge­mål­ning­ar och som grun­da­re av Ön­ninge­by­ko­lo­nin på Åland.

Förvåningen är dock stor till och med bland Na­gubor när det kom­mer fram att Wes­ter­holm, som föd­des och ver­ka­de störs­ta de­len av sitt liv i Åbo, har röt­ter i Na­gu och att han bör­ja­de sin konst­när­li­ga ba­na där.

En ny ”Wes­ter­holmstig” som star­tar från Söd­ra ham­nen in­vigs på lör­dag un­der ny­po­ta­tis­fes­ti­va­len. forsk­ning som Ru­ne Fran­zén från Pro Na­gu tog re­da på att Wes­ter­holms mor­mor bod­de på Ern­holms gård. Där vis­ta­des och teck­na­de Victor Wes­ter­holm i sin barn­dom och ung­dom. Un­der året som gått har Fran­zén till­sam­mans med bland an­nat Ni­na Sö­derlund från kul­tur­för­e­ning­en Mul­ticul­ti job­bat med att sam­la in­for­ma­tion om Wes­ter­holms släkt och tid i Na­gu. Bå­de Fran­zéns mor­far och Sö­derlunds far­far var små­ku­si­ner till Wes­ter­holm, och många fler Na­gubor är släkt med Wes­ter­holm. I ett ti­o­tal Na­gu­hem finns det även fort­fa­ran­de ti­di­ga tav­lor av Wes­ter­holm.

– Det var fint att Na­gubor trod­de på en ung poj­ke som Det är i förs­ta hand för att Na­gubor­na ska få in­for­ma­tion om sin egen histo­ria och den unge Wes­ter­holms tid på Ern­holm som de dri­van­de kraf­ter­na bakom sti­gen har ar­be­tat med pro­jek­tet. Skyl­tar­na har text på svens­ka, fins­ka och eng­els­ka för de tu­ris­ter som loc­kas från ham­nen till sti­gen. Att gå he­la sti­gen tar cir­ka en och en halv tim­me och går ige­nom ko­ha­gen in­vid in­far­ten till cent­rum. Är känd som en av Fin­lands främs­ta land­skaps­må­la­re och har må­lat skär­gårds­mil­jö­er och ko­ha­ge­mål­ning­ar. Hans släkt på bå­de hans mors och fars si­da, var Na­gubor. Hans mor­mor bod­de på Ern­holms gård. Ett sä­kert be­vis på att Wes­ter­holm vis­ta­des på Ern­holm i sin ung­dom är en teck­ning av Ern­holms gård gjord av en 17-årig Victor år 1877.

– Vi är över­ty­ga­de om att Wes­ter­holm här fick se kor för förs­ta gång­en och att in­spi­ra­tio­nen till de se­na­re ko­ha­ge­mål­ning­ar­na kom­mer från Ern­holm, sä­ger Fran­zén. Han är glad över att pro­jek­tet har kun­nat ge­nom­fö­ras med hjälp av bland an­nat Ern­holms­bor­na och sam­ar­bets­vil­li­ga mar­kä­ga­re.

– Ålän­ning­ar­na häv­dar att Wes­ter­holm hör hem­ma på Åland, Åbo­bor­na att han var Åbo­bo och nu sä­ger vi att han egent­li­gen var skär­gårds­bo, kon­sta­te­rar Sö­derlund.

Fo­to: Anna Pu­sa.

Spång­en le­der ige­nom den gam­la ko­ha­gen. Ni­na Sö­derlund och den ska se ut som den gjor­de på 1860-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.