Svens­ka& finska­om vartan­nat

Två­vägs­språk­bad i gång på Kou­po lä­ger­gård i Pargas.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

Språk­bad en­ligt kons­tens al­la reg­ler på Kou­po lä­ger­gård.

På den idyl­lis­ka lä­ger­går­den i Kou­po in­vid Nul­to­vi­ken i Pargas har 19 barn i ål­dern 9–13 år den här vec­kan id­kat två­vägs­språk­bad. Det är för­e­ning­en Natur och Mil­jö som in­om ra­men för pro­jek­tet Natur & Språk ar­ran­ge­rar läg­ret. Mot­sva­ran­de lä­ger har i som­mar ar­ran­ge­rats ock­så i Kar­le­by och Sib­bo.

Det hand­lar om ett na­turä­ven­tyrslä­ger där bar­nen över­nat­tar i tält. Det är bå­de svensk- och finsk­språ­ki­ga barn som får lära sig det and­ra in­hems­ka vid si­dan av spän­nan­de ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter. Myc­ket av lä­ger­pro­gram­met är upp­byggt kring na­tu­ren och kon­cep­tet är ut­veck­lat i sam­ar­be­te med Anna Slot­te och Fritjof Sahl­ström vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. LÄGERAKTIVITETERNA pla­ne­ras så att bar­nen spor­ras att an­vän­da si­na språk­kun­ska­per. När bar­nen är till­sam­mans i na­tu­ren och ut­för spän­nan­de upp­gif­ter som att tän­da en bra­sa el­ler la­ga mat på ett sprit­kök glöm­mer de sin språk­li­ga osä­ker­het. De hit­tar of­ta kre­a­ti­va sätt att kom­mu­ni­ce­ra när språk­kun­ska­pen in­te räc­ker till.

I pro­jek­tet Natur & Språk med­ver­kar fors­ka­re, som do­ku­men­te­rar verk­sam­he­ten på läg­ren och hjäl­per till att ut­veck­la nya kon­cept för två­el­ler fler­språ­kig fri­tids­verk­sam­het. TANKENÄRATT un­ge­fär li­ka många barn med svens­ka re­spek­ti­ve fins­ka del­tar i läg­ren, men i Pargas blev det den här gång­en fle­ra finsk­språ­ki­ga barn som får lära sig me­ra svens­ka.

–Barn ska in­te be­hö­va väl­ja bort fri­tids­ak­ti­vi­te­ter på språk­lig grund, sä­ger pro­jekt­le­da­re Martina Uo­ti­nen. Man kan till ex­em­pel dan­sa el­ler spe­la fotboll på vil­ket språk som helst. Det är för­stås vik­tigt att le­dar­na vet hur de ska ar­be­ta med grup­per där bar­nen har oli­ka mo­ders­mål. DEL­TA­GAR­NA PÅ läg­ret i Kou­po är för det mesta från Åbotrak­ten, men ock­så en­sta­ka barn från hu­vud­stads­re­gi­o­nen del­tar. Att det bland bar­nen ta­las me­ra fins­ka än svens­ka har de tre lä­ger­le­dar­na och lä­ger­che­fen fått ta hän­syn till i pla­ne­ring­en av ak­ti­vi­te­ter. Men någ­ra pro­blem har det in­te ställt till med.

–Vi har ing­en språk­un­der­vis­ning på läg­ren, ut­an allt är in­ba­kat i de öv­ri­ga ak­ti­vi­te­ter­na. I ons­dags ha­de vi till ex­em­pel en un­der­sök­ning vid stran­den där vi hit­ta­de oli­ka små­kryp bå­de på land och i vatt­net. I dag står bland an­nat geocaching på pro­gram­met, be­rät­tar lä­ger­che­fen Emma Sten.

Pargas och Kou­po som stäl­le fun­ge­rar yp­per­ligt med tan­ke på Natur & Språks kon­cept.

–Här finns två­språ­kig­he­ten na­tur­ligt. Vi har va­rit rik­tigt nöj­da här, sä­ger Sten. DET KLAR­NAR RÄTT fort att den pe­da­go­gis­ka bi­ten in­te är det förs­ta bar­nen re­a­ge­rar på un­der läg­ren.

Tio­å­ri­ga Ee­lis To­ik­ka från S:t Ka- rins har ock­så ti­di­ga­re be­sökt Pargas och har trivts som fis­ken i vatt­net.

–De oli­ka le­kar­na och upp­gif­ter­na har va­rit ro­li­gast på läg­ret. Ge­ocaching­en var kul och sen bru­kar lä­ger­le­dar­na hit­ta på så ro­li­ga le­kar, be­rät­tar han.

Att han skul­le ha lärt sig me­ra svens­ka – åt­minsto­ne med­ve­tet – är han först in­te sä­ker på, men någ­ra mer in­veck­la­de ord har han fått sma­ka på.

–Jag har en fin­lands­svensk kom­pis så jag vill gär­na lära mig me­ra svens­ka, be­rät­tar han.

El­va­å­ri­ga San­ni Pen­tikä­i­nen från Nå­den­dal är minst li­ka nöjd med läg­ret. Ro­li­gast har va­rit att sim­ma och gre­ja i vatt­net samt att gö­ra sa­ker och ting till­sam­mans i grupp.

–Myc­ket har va­rit nytt med svens­kan och jag tyc­ker att jag har lärt mig en hel del fak­tiskt, sä­ger hon.

För hen­nes del blir det dess­utom lä­ger på lä­ger – di­rekt då hon kom­mer hem från Kou­po bär det iväg på föl­jan­de lä­ger, den här gång­en i hem­knu­tar­na i Nå­den­dal.

–Kan du för­res­ten skic­ka hem tid­ning­en som den här in­ter­vjun kom­mer i så att jag kan öva på svens­kan? frå­gar hon till sist.

FO­TO: MI­KAEL HEINRICHS

GEOCAHCING. En av ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter­na un­der läg­ret var geocaching – skatt­jakt med hjälp av gps och ko­or­di­na­ter. Lä­ger­che­fen Emma Sten be­rät­tar hur det går till.

SAN­NI PEN­TIKÄ­I­NEN. –En av mi­na klass­kom­pi­sar är med på läg­ret, men de and­ra är nya kom­pi­sar.

EE­LIS TO­IK­KA. –Det var rik­tigt varmt i vatt­net då vi sim­ma­de i ons­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.