Glad och god re­vy i Ki­mi­to

Ung­doms­för­e­ning­ens ”Skratt­ka­marön” är värd att ses. Obe­tal­bar idé till mark­nads­fö­ring av kom­mu­nen.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Hel­gens sam­tal­säm­ne på Ki­mi­to­ön var an­tag­li­gen Ki­mi­to ung­doms­för­e­nings re­vy ”Skratt­ka­marön”, som ha­de pre­miär i fre­dags.

Drygt hund­ra per­so­ner fick si­na liv för­läng­da re­jält, om det stäm­mer som det sägs om go­da skratt.

Nå­gon ti­di­ga­re di­rek­tör skäm­ta­des det li­te med, an­nars var re­vyn snäll. Och höll sig un­der bäl­tet för det mesta. Men det är fy­ra år se­dan se­nas­te re­vy i Wret­hal­la så folk kan sä­kert tå­la li­te bus­kis nu igen. PRI­SET I DEN gen­ren togs ab­so­lut av för­sla­get till ny mark­nads­fö­ring av kom­mu­nen. Kans­ke in­spi­re­rat av klock­spel i gam­la stä­der på kon- ti­nen­ten, vem vet – men här med en tyd­ligt lo­kal prä­gel.

Me­ra ska in­te av­slö­jas. Al­la får själ­va bän­ka sig i sa­len och vän­ta på ögon­blic­ket då de fy­ra her­rar­na öpp­nar si­na bad­roc­kar, och vi­sar var­för nå­gon sorts spak häng­er mel­lan de­ras smal­ben. JA, OCH i takt går ”klock­spe­let” dess­utom, till Eva Eng­bloms sång, och till to­ner­na av spel­man­stri­on Las­se Fors, Den­nis Nor­dell och Jus­si Lind­berg. Re­vyns rygg­rad kans­ke man kun­de kal­la dem. Det är myc­ket sång, myc­ket mu­sik, sa­tir över dags­ak­tu­el­la fe­no­men så som Pos­tens nya po­li­cy, och för­stås kring den eg­na kom­mu­nens po­li­tis­ka schis­mer. EN SKETCH för oss fram till 2020, fem år ef­ter att en mur har byggts mel­lan gam­la Ki­mi­to och Drags­fjärds kom­mu­ner. Dals­bruks­bor­na får ta sig till fast­lan­det via At­tu. Åter­för­e­nings­pro­gram för fa­mil­jer pla­ne­ras i det spän­da lä­ge som har upp­stått. Slu­tet blir än­då rik­tigt bra. REVYGÄNGET – med sin skick­li­ge re­gis­sör Hen­rik Grön­roos – har satt da­tum för hit­tills tio fö­re­ställ­ning­ar men tro­li­gen blir det be­hov av ex­tra spel­kväl­lar.

Med­ver­kan­de utö­ver de nämn­da: Mikael Bro­man, Ann-Lou­i­se Ha­ka­lax, So­fia Hells­berg, Sa­bi­na Holmström, Tryg­ve Isaksson, Ab­be Karlsson, Tho­mas Lun­dell, Hen­rik Matts­son, Mag­nus Ny­man, Sa­ra Nyqvist, Mo­na Sö­der­blom och Cat­hi­na Wret­dal-Lind­ström på sce­nen, Fri­da Ström smink, Mar­jan­ne Bör­man fri­sy­rer, Helén Nyqvist ko­sty­mer, Sven-Erik Lundström de­kor-

SPEL­MAN­STRI­ON. Fr.v. Las­se Forss, Den­nis Nor­dell och Jus­si Lind­berg var verk­li­gen vär­da den ros de fick då pre­miär­fö­re­ställ­ning­en var avklarad.

UNG FÖR­MÅ­GA. Ann-Lou­i­se Ha­ka­lax kun­de bå­de Ki­mi­to­dia­lekt och Dals­bruks­di­a­lekt, och triv­des på sce­nen som fis­ken i vatt­net.

LI­VET PÅ LAN­DET. Hem­tjäns­ten gör be­sö nan­de upp­täck­ter. Fr.v. Tho­mas Lun­dell, He än bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.