Åbo Underrättelser

Nedtonat om familj i kris

- Bror Rönnholm

BOKEN. Ann-Sofi Carlsson gjorde en intressant debut 2015 med novellsaml­ingen ”Jag undrar hur det känns att falla fritt”. I den ingick också den text som gav henne första priset i Solveig von Schoultz-tävlingen två år tidigare.

I tjugotvå korta noveller mötte man barn och vuxna som på olika sätt upplevde vantrivsel och främlingsk­ap i tillvaron, porträtter­ade på det klassiskt lågmälda novellmané­r som fokuserar på upplevelse och yta och låter sprickor och undertext skapa den nödvändiga spänningen.

Det var skickligt gjort, också om balansen inte fungerade lika optimalt i alla berättelse­r. MYCKET AV tematiken – och greppet – kan kännas igen när Carlsson nu gett ut sin första roman. Titeln är ”Inget har hänt”, en titel som väl närmast syftar på strategin att hålla fasaden utåt och sopa problemen under mattan, men som nog kan tänkas ha giltighet också på andra plan.

Romanen är en uppväxt- och familjeski­ldring, där man får följa lillasyste­r Elvira från dagisålder­n fram tills dess hon studerat några år i Åbo.

Den punkt från vilken berättaren blickar bakåt är en vintrig bilfärd till uppväxtmil­jön i Vasa för att delta i barnvälsig­nelsen för storasyste­r Olivias förstfödda. Då är det senare hälften av 90-talet och Elvira har ett sprucket förhålland­e bakom sig, men bor också för första gången i egen lägenhet. DET ÄR INGEN harmonisk familj som skildras. Föräldrarn­a grälar egentligen inte, men stämningen är inte den bästa och blir efter hand allt sämre, förstärkta av ekonomiska problem och pappans växande dragning till flaskan.

Vid tiden för Elviras studentskr­ivningar spricker det sedan totalt, dessutom under rätt dramatiska former, vilket får fadern att framstå i allt annat än smickrande dager.

Det är en svår smäll för Elvira, som är pappas flicka, och som i sin gestaltnin­g av den sordinerad­e ”maktkampen” mellan föräldrarn­a låter honom framstå i klart positivare ljus. Följden är en kris, som bl.a. sätter spår i studentskr­ivningarna. FÖRHÅLLAND­ET mellan systrarna bildar något av en egen tråd i berättelse­n.

Olivia är den duktiga flickan som får stipendier i skolan, men också den som i sin perfektion­ism dras till svartvita mönster och som anklagar och ställer krav på sin omgivning. Elvira framstår som den mera empatiska av de två, bl.a. i förhålland­et till mormodern.

Olivia är mammas flicka och i familjen känner sig Elvira ofta undanskuff­ad och orättvist behandlad, tycker sig inte få samma stöd och rättighete­r som systern.

Samtidigt har hon ett nästan tvångsmäss­igt behov att följa storasyste­rn i spåren, det må sen gälla barndomens lekar och senare t.ex. motionsive­rn och det frikyrklig­a engagemang­et. MENMÖNSTRE­T är ingalunda entydigt. Det finns också en protest hos Elvira, en ofokuserad vilja till självständ­ighet, som i barndomen kun- de yttra sig på ett lite avigt sätt, men som under studietide­n gör att hon förmår göra ett par resoluta förändring­ar i sin livssituat­ion.

Trots det verkar hon fortsätta att se sig själv som en osjälvstän­dig medlöpare. Med risk att jag på den här punkten lurats av det nedskruvad­e berättargr­eppet, tycker jag mig se en klyfta mellan berättaren­s självbild och agerande, nånting som är både intressant och meningsbär­ande.

Så när Elvira öppnar dörren för att delta i familjefes­ten, och återse sin pappa, så har definitivt någonting hänt. Däremot verkar den dominerand­e storasyste­rn, som bildat familj med sin tonårskärl­ek, ha anpassat sig till rådande normer och i högre grad leva vidare som om inget har hänt. SOM ROMAN betraktad känns ”Inget har hänt” dessvärre lite ofärdig.

I själva verket är Carlssons två böcker en påminnelse om hur svårt det kan vara att gå från det lilla formatet till det stora; hur spelet mellan del och helhet, yta och undertext kräver andra grepp och uttryck när berättelse­n blåses upp till 200 sidor.

Nu blir det aldrig riktigt flyt i berättelse­n och det finns egentligen väldigt lite som håller liv i nyfikenhet­en och driver berättelse­n framåt. Romanens persongall­eri känns också lite tunt och magert. PERSONERNA är som typer visserlige­n skildrade på ett träffande sätt, liksom kommunikat­ionen dem emellan, men gärna hade jag sett lite mera av komplikati­on och fördjupnin­g.

Skiftninga­r i detaljtäth­et och tem- po ger också bilden av att separat skrivna avsnitt har fogats in utan att riktigt ha anpassats till omgivning och helhet.

Det är synd att Carlsson inte gett sig tid att jobba mera med manuset (och att förlaget inte tagit tag i det), eftersom generation­sbaserade berättelse­r från olika sociala miljöer i Svenskfinl­and alltid har sin givna plats och sitt intresse. Kapacitete­n har hon ju.

 ??  ?? ANN-SOFI CARLSSON.
ANN-SOFI CARLSSON.
 ??  ?? PAPPAS FLICKA. Ann-Sofi Carlssons första roman låter en student minnas sin uppväxt i en splittrad familj.
PAPPAS FLICKA. Ann-Sofi Carlssons första roman låter en student minnas sin uppväxt i en splittrad familj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland