Drags­fjärds Fis­kar­gil­le bju­der in till Fis­kets dag

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - ÅU

Sön­da­gen den 1 ju­li ar­ran­ge­ras ett fis­ke­jip­po på id­rotts­pla­nen i byn Kär­ra på Kimitoön.

Bakom te­ma­da­gen står Drags­fjärds Fis­kar­gil­le som i sin verk­sam­het vär­nar om bland an­nat fis­ke­vård och an­nat inom fis­ke­nä­ring­en. EVE­NE­MANG­ET ”Fis­kets dag” bör­jar kloc­kan 14 och va­rar till un­ge­fär kloc­kan 17.

Un­der da­gen kom­mer ar­ran­gö­rer­na att pre­sen­te­ra fis­ket förr och nu med bå­de rek­vi­si­ta och in­for­ma­tion för he­la fa­mil­jen.

På id­rotts­pla­nen kom­mer fle­ra fis­ke­gum­mor- och gub­bar som själ­va upp­levt fis­ke­ri­et att fin­nas. Åt­minsto­ne en fiskar­pro­fil som fort­fa­ran­de liv­när sig på yr­kes­fis­ke, samt Åbo­lands fis­kar­för­bund och re­pre­sen­tan­ter från sport­fis­kesi­dan kom­mer att va­ra på plats.

Fö­re­ta­ga­re som kän­ner till vil­ka tren­der som rå­der i bran­schen just nu kom­mer ock­så att del­ta. UNDERDAGEN kan man be­sö­ka oli­ka sta­tio­ner med oli­ka te­man. Be­sö­ka­re får bland an­nat be­kan­ta sig med not­drag­ning­en förr, fis­ke­nä­ring­ens ut­veck­ling, mo­der­na­re fis­ke­me­to­der, nät­han­te­ring, samt sköt­nät- och rys­s­je­fis­ke.

För bar­nen ord­nas det pro­gram med me­te, rodd­båt, kast­spö­han­te­ring, samt kno­par, knu­tar och halv­slag.

Inom­hus vi­sas det dessutom en film från not­drag­ning­en på Öl­mos lång­sidan i Drags­fjärd år 1996.

Kloc­kan 16 blir det fis­ke­han­te­rings­upp­vis­ning av för­e­ning­ens ord­fö­ran­de, yr­kes­fis­ka­ren Bör­je Holm­berg.

Drags­fjärds Fis­kar­gil­le säl­jer kaf­fe med till­tugg och grill­korv. Det ord­nas ock­så en fisk­giss­nings­täv­ling och lot­te­ri.

GER PROV PÅ FISKHANTER­ING. Bör­je Holm­berg fö­re­vi­sar sin skick­lig­het på Fis­kets dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.