Andrée fick en krans

Den svens­ka in­gen­jö­ren och även­ty­ra­ren S. A. André­es min­ne hed­ra­des med pro­gram­späc­kad ef­ter­mid­dag i Kor­po­st­röm och krans­ned­lägg­ning på Eskö­ren.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ste­fan Holmström 040–5000873/ ste­fan.holmstrom@au­me­dia.fi

I år har det gått 125 år se­dan Salo­mon Au­gust Andrée damp ned i skär­går­den och et­sa­des fast i Brun­skärs­bor­nas histo­ri­e­skriv­ning. Den som räd­da­de ho­nom var Ed­ward Da­ni­els­son, vars ef­ter­kom­man­de – till­sam­mans med många and­ra med kopp­ling till Brun­skär – vär­nar om min­nen och anek­do­ter från bal­long­fa­ra­rens dra­ma­tis­ka en­tré.

– Han le­ver kvar i vå­ra min­nen. Be­rät­tel­ser­na om ho­nom för­und­rar och för­stum­mar och for­mar vå­ra liv.

Det sa­de Christi­an Lindberg, ord­fö­ran­de för Brun­skärs by­a­lag, i sin väl­komst­häls­ning på Andrée-eve­ne­mang­et på lör­da­gen, i ett au­di­to­ri­um som pryd­des av Kor­po­e­le­ver­nas bal­long­er och konst­verk med bal­long­mo­tiv SYF­TET VAR ATT hed­ra och be­ly­sa min­net av Andrée med en ef­ter­mid­dag fylld av pro­gram och en ut­färd till Eskö­ren, skä­ret där han kra­schlan­da­de i höst­mörk­ret den 19 ok­to­ber 1893. Pro­gam­met på Skär­gårds­cent­rum Kor­po­st­röm var ett im­po­ne­ra­de 125-års­ju­bi­le­um.

En av de mesta fa­sci­ne­ran­de gäs­ter­na var själ­vas­te Andrée – med and­ra ord för­fat­ta­ren och ÅST-skå­de­spe­la­ren An­ders Lars­son, som väck­te bal­long­fa­ra­ren till liv. Lars­sons mo­no­lo­ger – käns­lo­fyll­da men sam­tidgt 1800-talså­ter­håll­sam­ma – pre- sen­te­ra­de en man som slets mel­lan si­na två dröm­mar. Å ena si­dan även­tyr och bal­long­fär­der, å and­ra si­dan kär­le­ken till Gur­li Lin­der. Den som läst Bea Uus­mas bok ”Ex­pe­di­tio­nen: min kär­leks­hi­sto­ria” kän­ner bäst till den­na si­da av pa­ten­tin­gen­jö­rens liv. ANDRÉ­ES ÄVEN­TYR hös­ten 1893 gavs ock­så helt and­ra, lo­ka­la di­men­sio­ner av Kor­po ung­doms­för­e­ning.

En strå­lan­de mot­vikt till Lars­sons stund­vis hjärt­skä­ran­de pre­sta­tion var ma­nus­läs­ning­en av Brun­skärs­bon An­ders Da­ni­els­sons skå­de­spel om André­es Fin­lands­färd.

Skå­de­spe­let – som ald­rig satts upp på scen – är en dra­ma­ti­se­ring som är kryd­dad med ”skä­ri­hu­mor”. André­es an­komst sågs som ett tec­ken om de yt­ters­ta ti­der­na, men ock­så som en chans till bär­gar­lön – 100 mark ska det väl va­ra!

Pro­gram­in­sla­gen var­va­des med allsång och en ny­skri­ven vi­sa om luft­fär­den. Pro­gram­met var ett fest­ligt sätt att vär­na om min­net av det som sked­de den där höst­nat­ten 1893. SAM­MA VIN­DAR som frus­ta­de Andrée från Stock­holm till Brun­skär ver­kar dy­ka upp i sam­band med ju­bi­le­er. Det blås­te friskt på 100-års­ju­bi­le­et, så ock­så nu. Den fris­ka väst­li­ga vin­den pis­ka­de upp ha­vet or­dent- ligt på Stor­hästöfjär­den, men ute på Eskö­ren fanns en trygg lä­si­da för ut­färds­säll­ska­pet på när­ma­re tret­tio per­so­ner.

Ul­la-Sti­na Hen­rics­son, äldst på plats av al­la från Brun­skär, höll ett tal om in­spi­ra­tion, re­a­lism, an­svar och iver. Hon fö­re­språ­ka­de in­te rik­tigt sam­ma dum­dris­tig­het som bal­long­fa­ra­ren kun­de upp­vi­sa, men kom med en en upp­ma­ning: – Gå hem och iv­ra! Ef­ter krans­ned­lägg­ning vid min­nes­mär­ket, som bygg­des av scou­ter från Åboscout­kå­ren Poj­kar­na på 1930-ta­let, bjöds det på bröd, mi­ne­ral­vat­ten och kon­jak.

STE­FAN HOLMSTRÖM

FLYGRIKTNING. Där­i­från kom han, väs­ter­i­från över byn! Andreas von Berg­mann, vice ord­fö­ran­de för Brun­skärs by­a­lag, re­do­gör för mu­sei­chef Hå­kan Jo­rik­son från Gren­na mu­se­um om hur allt gick till 1893.

TY­DER STEN. För mu­sei­chef Hå­kan Jo­rik­son från Gren­na mu­se­um och hans hust­ru Ann-Louice var be­sö­ket på Eskö­ren en upp­le­vel­se.

ANDRÉE EL­LER AN­DERS? För­fat­ta­ren och ÅST-skå­de­spe­la­ren An­ders Lars­son väck­te bal­long­fa­ra­ren till liv.

STILIGA. Kor­po­e­le­ver ha­de prytt au­di­to­ri­et i Kor­po­st­röm med bal­long­er och mål­ning­ar.

BLÅSIGT. Ul­la-Sti­na Hen­rics­son höll ett kort tal om in­spi­ra­tion, re­a­lism, an­svar och iver. På plats var ock­så Oskar Lindberg och Alex Sö­der­holm från scout­kå­ren Poj­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.