Föråld­ra­de för­do­mar om sor­te­ring le­ver kvar

Åbo­bor­na är fli­ti­ga och nog­gran­na sor­te­ra­re men fort­fa­ran­de finns det frå­ge­tec­ken som mås­te rä­tas ut

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Pa­tri­cia Tor­valds 02-274 9900 pa­tri­cia.tor­valds@au­me­dia.fi

Jari Man­ne­vuo, en­hets­chef vid Las­si­la & Ti­ka­no­ja, är nöjd med hur­da­na sor­te­ra­re Åbo­bor­na är.

– Jag har in­te hört att det skul­le fin­nas någ­ra stör­re pro­blem. Små fel i sor­te­ring­en kan upp­stå om nå­gon till ex­em­pel släng­er si­na so­por i fel kärl av miss­tag, i många fall är det en­dast en klis­ter­bild som skil­jer de oli­ka kär­len åt. UN­DER den se­nas­te ti­den har spe­ci­ellt plas­tav­fal­let dis­ku­te­rats fli­tigt i me­di­er­na.

Län­nen Me­dia pub­li­ce­ra­de tis­da­gen 3 ju­li en ar­ti­kel där de av­slö­ja­de att eu­ro­pe­iskt plas­tav­fall förs till Ki­na där de se­dan dum­pas i ha­vet.

In­for­ma­tio­nen vi­sa­de sig va­ra fel­ak­tig men Man­ne­vuo är in­te för­vå­nad över att den här sor­tens ny­he­ter spri­der sig.

– Det finns fort­fa­ran­de mäng­der med miss­för­stånd re­la­te­ra­de till av­falls­sor­te­ring­en. Folk har bland an­nat den fel­ak­ti­ga upp­fatt­ning­en att det är onö­digt att vi över­hu­vud­ta­get sor­te­rar för att allt skräp än­då blan­das och ham­nar på av­falls­cen­tra­len i Toppå, be­rät­tar Man­ne­vuo. DET PLAS­TAV­FALL som sam­las in i Fin­land ham­nar var­ken i Toppå el­ler i Ki­na ut­an tas om hand av For­tum som för­äd­lar av­fal­let till re­tur­plast­pro­duk­ter el­ler ener­gi i Ri­i­hi­mä­ki.

Just nu kan 70 pro­cent av det plas­tav­fall som kom­mer till in­rätt­ning­en för­äd­las men må­let är att an­de­len ska sti­ga till 75 un­der det här året. Det av­fall som in­te kan för­äd- las bränns och an­vänds som ener­gi.

Kost­na­der­na för be­hand­ling­en av plas­tav­fal­let be­ta­las in­te av de pri­vat­per­so­ner el­ler hus­bo­lag som an­vän­der sig av av­fall­s­tjäns­ter­na ut­an av de fö­re­tag som pro­du­ce­rar för­pack­ning­ar­na som åter­vinns. Det en­da som hus­bo­la­gen är tvung­na att stå för är töm­ning­en av av­fall­s­kär­len, klar­gör Man­ne­vuo. EN­LIGT Man­ne­vuo hör plast till de lät­ta­re av­fal­len att sor­te­ra. Om man minns att plas­tav­fall­s­kär­let är till för spe­ci­fikt plast­för­pack­ning­ar och in­te an­nat plas­tav­fall har man sto­ra chan­ser att gö­ra bra ifrån sig.

– En lek­sak av plast är en lek­sak och in­te en för­pack­ning och där­för skall man in­te slänga den i plas­tav­fall­s­kär­let, för­kla­rar Man­ne­vuo.

Yog­hurt­bur­kar, smör­pa­ket, plast­kas­sar och schampoflas­kor hör hem­ma i plas­tav­fall­s­kär­let me­dan PVCplast och fö­re­mål som äm­bar, lek­sa­ker el­ler kärl gjor­da av plast ska läg­gas i det bränn­ba­ra av­fal­let. KRA­VET på att det plas­tav­fall som sor­te­ras ska va­ra rent har or­sa­kat för­vir­ring och vis­sa är oro­li­ga över att de nu är tvung­na att dis­ka sitt skräp in­nan de släng­er det.

– För­pack­ning­ar­na ska sköl­jas av men om smut­sen in­te loss­nar med kallt vat­ten kan man slänga för­pack­ning­en i det bränn­ba­ra av­fal­let. Man skall in­te be­hö­va an­vän­da disk­bors­te el­ler läg­ga för­pack­ning­ar­na i disk­ma­ski­nen, för­tyd­li­gar Man­ne­vuo. FÖR An­ja Mat­ti­la som bor i ett hög­hus­om­rå­de i Åbo är det en själv­klar­het att sor­te­ra hus­hålls­av­fal­let.

– Jag sam­lar och sor­te­rar allt mitt av­fall. Vi har det så bra här då vi har al­la kär­len så nä­ra, be­röm­mer hon.

Det som mo­ti­ve­rar Mat­ti­la till att sor­te­ra är mil­jöfrå­gor­na.

– Det är för­mån­li­ga­re för na­tu­ren om av­fal­let för­äd­las, kon­sta­te­rar hon.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS

FLI­TIG SOR­TE­RA­RE. An­ja Mat­ti­la har all­tid va­rit nog­grann med att sor­te­ra sitt av­fall. In­nan hon flyt­ta­de till Åbo bod­de hon i Pi­kis och där var man tvung­en att åka en läng­re bit med skrä­pet om man vil­le sor­te­ra.

OB­LI­GA­TO­RISK. Från och med 1 ju­li är är al­la hus­bo­lag med över 20 lä­gen­he­ter in­om Syd­väst­ra Fin­lands Av­falls­ser­vices om­rå­de tvung­na att för­se in­vå­nar­na med ett plas­tav­fall­s­kärl.

FÖRPACKNINGSPLAST. Plas­tav­fall­s­kär­len är av­sed­da för spe­ci­fikt för­pack­ning­ar gjor­da av plast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.