Björn­jak­ten ut­vid­gas – 355 björ­nar får fäl­las i höst

Åbo Underrättelser - - NYHETER - SPT

JAKT. 355 björ­nar får fäl­las un­der jakt­sä­song­en 2018–2019, med­de­lar Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et. Det är 100 fler än i fjol.

Ge­nom den ut­ö­ka­de jakt­kvo­ten för­sö­ker mi­ni­ste­ri­et sta­bi­li­se­ra Fin­lands väx­an­de björn­stam. Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke upp­skat­ta­de i vå­ras att det kom­mer att fin­nas 2 130–2 260 björ­nar i Fin­land när jakt­sä­song­en bör­jar i au­gusti. I fjol var mot­sva­ran­de upp­skatt­ning 1 980–2 100 björ­nar.

En­ligt Jord- och skogs­bruks­mi­ni­s­te­ri­et har den väx­an­de björn­stam­men gjort att an­ta­let renska­dor ökat. Rensköt­sel­om­rå­dets jakt­kvot för björn höj­des från 85 till 95. Ut­an­för rensköt­sel­om­rå­det är kvo­ten så­le­des 260 björ­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.