Kam­mar­mu­si­kens pär­lor hörs på Ki­mi­to­ön igen

Öns eg­na mu­sik­fest­spel fi­rar 20 verk­sam­ma år den här vec­kan.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Adri­en­ne Wes­ter­back 02-274 9900/ adri­en­ne.wes­ter­back@au­me­dia.fi

I år er­bju­der fes­ti­va­len 15 kon­ser­ter på oli­ka stäl­len i Ki­mi­to­öns skär­gårds­mil­jö.

Tra­di­tions­en­ligt är ett av upp­trä­dan­de­na gra­tis och det hålls på ons­da­gen på tor­get i Dals­bruk.

– Vi är så gla­da att al­la vå­ra idéer har kun­nat för­verk­li­gas till ju­bi­le­um­så­ret, sä­ger Ka­tin­ka Kor­ke­a­la, en av de konst­när­li­ga le­dar­na. DETHÄR året urupp­förs två nya verk av ton­sät­ta­ren Au­lis Sal­li­nen.

Det är pi­a­nis­ten och kom­po­si­tö­ren Ralf Got­hó­ni som urupp­för ett av Sal­li­nens verk, Åt­ta mi­ni­a­ty­rer för so­lo­pi­a­no, un­der öpp­nings­kon­ser­ten på tis­da­gen.

Un­der av­slut­nings­kon­ser­ten är det so­pra­nen Jo­han­na Ru­sa­nen-Kar­ta­no som urupp­för be­ställ­nings­ver­ket Kam­mar­mu­sik IX op. 112 ”Noctur­ne” till­sam­mans med Mel­lers­ta Ös­ter­bot­tens Kam­ma­ror­kes­ter.

– I pro­gram­met har vi ock­så upp­märk­sam­mat kom­po­si­tö­rer­na To­i­vo Ku­u­la och Clau­de De­bus­sy, ef­tersom det i år gått 100 år se­dan de­ras död, sä­ger Son­ja Kor­ke­a­la, mu­sik­fest­spe­lens and­ra konst­när­li­ge le­da­re. FÖR AU­LIS Sal­li­nens del är det här det en­da fes­ti­val­fram­trä­dan­det för som­ma­ren.

– Min och Ralfs vän­skap sträc­ker sig till­ba­ka än­da till 1960-ta­let då vi gick i sko­la till­sam­mans. Det är där­för väl­digt ro­ligt att det är just han som fram­för ver­ken för förs­ta gång­en, sä­ger Sal­li­nen.

Ralf Got­hó­ni är glad över att få va­ra med. – Det är en ära att ha bli­vit bju­den, sä­ger han. UT­Ö­VER SAL­LI­NEN, Got­hó­ni och Ru­sa­nen-Kar­ta­no upp­trä­der även en yng­re ge­ne­ra­tion konst­nä­rer.

Bland and­ra vi­o­li­nis­ten Anna-Lii- sa Bezrod­ny, pi­a­nis­ten Roo­pe Grön­dahl och flöj­tis­ten Ni­am­hMcKen­na gör al­la tre sin de­but på Ki­mi­to­öns mu­sik­fest­spel den här som­ma­ren.

– Det här årets ny­het är dess­utom ”tjuv­startskon­ser­ten” som vi ord­na­de på Sö­der­lång­vik gård på mån­da- gen, sä­ger verk­sam­hets­le­da­re Juk­ka Mä­ke­lä.

Be­kan­ta gäs­ter från ti­di­ga­re år är cel­lis­ten Jan-Erik Gustafs­son, altvi­o­li­nis­ten Wen Xi­ao Zheng, har­pis­ten Pä­i­vi Se­ve­rei­de samt Nya Helsing­fors-kvar­tet­ten.

– Det känns otro­ligt ro­ligt att få va­ra här igen, sä­ger Wen Xi­ao Zheng som del­tar i fes­ti­va­len för tred­je året.

KAMMARMUSIKANTER. Ki­mi­to­öns mu­sik­fest­spel fi­rar 20 år i som­mar och ar­tis­ter­na är gla­da över att få med­ver­ka. Från väns­ter: Wen Xi­ao Zheng, Ralf Got­hó­ni, Son­ja Kor­ke­a­la, Au­lis Sal­li­nen, Ka­tin­ka Kor­ke­a­la och Jan-Erik Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.