Andrée 125

Åbo Underrättelser - - REPORTAGE -

Ut­ställ­ning­en är öp­pen sam­ma ti­der som kro­gen (vars stäng­nings­ti­der kan va­ri­e­ra nå­got).

Ar­bets­grup­pen bakom ut­ställ­ning­en: Andreas von Berg­mann, Mar­ti­na Lindberg, Gu­nil­la Sten­fors.

Ut­ställ­ning­ens bil­der är från Gren­na mu­se­um, Väs­ter­göt­lands mu­se­um och pri­va­ta sam­ling­ar.

Ut­ställ­ning­en har fått stöd av Svens­ka kul­tur­fon­den, För­e­ning­en Konst­sam­fun­det, Sp­ar­banks­stif­tel­sen i Kor­po, Let­tersted­ts­ka för­e­ning­en, Eugé­ne, Eli­sa­beth och Bir­git Nygréns stif­tel­se, Par­gas stad, Stif­tel­sen Eme­lie och Ru­dolf Ge­sel­li­us fond.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.