Fly­gen från Åbo harö­kat

Mäng­den in­hems­ka och in­ter­na­tio­nel­la flyg­tu­rer har vux­it med mer än fem­ton pro­cent.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ya­scha Gil­bert 02-274 9900/ya­scha.gil­bert@au­me­dia.fi

Pas­sa­ge­ra­ran­ta­let har ökat med mer än fem­ton pro­cent jäm­fört med det förs­ta halv­å­ret av 2017.

– Ök­ning­en be­ror hu­vud­sak­li­gen på att ett par flyg­bo­lag har lagt till tu­rer, upp­ger Ju­ha Aal­to­nen, flyg­plats­chef på Åbo flyg­plats. FÖRÄNDRINGAR i pas­sa­ge­ra­ran­ta­let har mätts och jäm­förts må­nads­vis. Den pro­cen­tu­el­la höj­ning­en var störst mel­lan ja­nu­a­ri och april.

På in­hems­ka flyg låg ök­ning­en mel­lan fem och sex­ton pro­cent, me­dan de ut­länds­ka fly­gen öka­de mel­lan tju­go­nio och fyr­tio pro­cent de förs­ta fy­ra må­na­der av 2018. FLYG­TRA­FI­KEN var som störst i april då det to­ta­la pas­sa­ge­ra­ran­ta­let var 35320.

Ut­veck­ling­en har nu pla­nat ut ef­tersom det är över ett år se­dan flyg­tu­rer­na öka­de, för­kla­rar Aal­to­nen.

– Över­lag sti­ger pas­sa­ge­ra­ran­ta­let än­då och fram­ti­den ser sta­bil ut.

ÅBO FLYG­PLATS. Pas­sa­ge­ra­ran­ta­let har ökat be­tyd­ligt se­dan fjol­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.