Av­tals­tvist ho­tar Ålands Roc­koff-fes­ti­val

En av­tals­tvist mel­lan ar­ran­gö­ren och Ma­ri­e­hamns stad ho­tar den år­li­ga Roc­koff-fes­ti­va­len som går av sta­peln näs­ta vec­ka.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Hei­di Hen­ders­son/Nya Åland

Näs­ta fre­dag kör Roc­koff i gång sin ni­o­da­gars-mu­sik­fes­ti­val på tor­get i Ma­ri­e­hamn. Men än­nu har man in­te slu­tit hy­res­av­tal med Ma­ri­e­hamns stad, nå­got som be­hövs för bland an­nat al­ko­hol­till­stånd.

Or­sa­ken är en tvist som gäl­ler av­tal och spon­so­re­ring.

Ar­ran­gö­ren Den­nis Jans­son vill se ett flerå­rigt spon­sorav­tal, men ef­ter- som spon­sor­po­li­cy är en po­li­tisk frå­ga som just nu är un­der be­red­ning så kan sta­den in­te in­gå ett så­dant, utan er­bju­der i stäl­let en li­ka­dan lös­ning som den man ha­de 2017.

Det vill sä­ga att man ef­ter­skän­ker hy­ran för tor­get om to­talt 13 520 eu­ro mot mark­nads­fö­ring. MEN EN­LIGT Den­nis Jans­son ska gra­tis torg­hy­ra va­ra en själv­klar­het och sä­ger att ”sta­den ser ing­et vär­de i Roc­koff”.

– I fre­dags kom ett av­tal från sta­den där det stod att de in­te tän­ker be­ta­la nå­gon spon­sor­sum­ma, ba­ra lyf­ta kost­na­der­na. Det är ett en­si­digt dik­tat, sä­ger Jans­son.

Men sta­den kon­sta­te­rar att det är sam­ma prin­ci­per som gäl­ler som förra året och för­står in­te vari pro­ble­met lig­ger.

– Den syn­lig­het vi öns­kar är in­te orim­lig, för­dy­ran­de el­ler ar­bets­dryg, så jag för­står in­te var­för de in­te vill un­der­teck­na sam­ar­bets­av­ta­let för att därmed få hy­ran av­lyft. När de tog kon­takt i maj fram­för­de de en öns­kan om yt­ter­li­ga­re cir­ka 20 000 eu­ro i re­da spon­sor­peng­ar, men för att det ska kun­na bli ak­tu­ellt med så­da­na sum­mor vill vi ha en ti­di­ga­re di­a­log, sä­ger sta­dens verk­sam­hets­ut­veck­la­re Te­re­se Flöjt. DEN­NIS JANS­SON sä­ger att de kom­mer läm­na in hy­res­av­ta­let un­der­skri­vet – men med en klau­sul om att man in­te hål­ler med om pa­ra­gra­fen som hän­för sig till torg­hy­ran.

–Vi häv­dar att den är tvis­tig, så det lär väl bli en tvist mel­lan oss och Ma­ri­e­hamns stad.

IN­TE ÖVER­ENS. Sta­den och ar­ran­gö­rer­na tvis­tar om Ma­ri­e­hamns Roc­koff-fes­ti­vals hy­res­kon­trakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.