Ki­mi­to­öns Konst­ki­osk ska främ­ja ung­as kre­a­ti­vi­tet

En konst­pe­da­gog som be­sö­ker sko­lor­na ska en­ga­ge­ra ele­ver­na kre­a­tivt un­der skol­da­gens längs­ta rast.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Andrea Wiklund 02-274 9900/ andrea.wiklund@au­me­dia.fi

– Ge­nom pro­jek­tet vill vi loc­ka ele­ver som an­nars in­te vill el­ler vå­gar va­ra kre­a­ti­va, och vi­sa dem att al­la kan, sä­ger Han­na Mehto­nen-Rin­ne, kul­tur­sek­re­te­ra­re vid Ki­mi­to­öns kom­mun.

– Ska­pel­ser­na be­hö­ver in­te va­ra avan­ce­ra­de el­ler in­veck­la­de. Tan­ken är att Konst­ki­os­ken ska fun­ge­ra som in­spi­ra­tion, sä­ger Tia Ta­ka­la från Sa­galunds barn­kul­tur­cen­ter.

Konst­pe­da­go­gen be­sö­ker sko­lor tre för­mid­da­gar per vec­ka, med start i sep­tem­ber. Det ska­par en cykel på tre vec­kor mel­lan be­sö­ken. Konst­ki­os­ken blir en fri­vil­lig, kre­a­tiv del av skol­da­gen. KONST­KI­OS­KEN är en del av Ki­mi­to­öns kul­tur­lä­ro­plan, ett fri­vil­ligt till­lägg till lä­ro­pla­nen som ska en­ga­ge­ra grund­sko­le­barn i kultur.

Konst­ki­osk-pro­jek­tet är tvåå­rigt, men om det är lyc­kat kan det bli ak­tu­ellt med för­läng­ning. Ide­a­let är att det skul­le bli en be­stå­en­de del av skol­gång­en i kom­mu­nen.

– Tan­ken med kul­tur­lä­ro­pla­ner, och med Konst­ki­os­ken, är att tryg­ga en jämn kul­tur­fost­ran för al­la barn, sä­ger Mehto­nen-Rin­ne. I PRO­JEK­TET del­tar al­la sju grund­sko­lor på Kimitoön, varav två är finsk­språ­ki­ga. Sko­lor­na kom­mer ve­ta på god tid i för­väg när Konst­ki­os­ken kom­mer till sko­lan.

– Sko­lor­na har va­rit väl­digt till­mö­tes­gå­en­de. Vis­sa har med­de­lat att de är vil­li­ga att tän­ja på grän­ser­na för ras­ter­na för att ge Konst­ki­os­ken li­te ex­tra tid, sä­ger Mehto­nen-Rin­ne.

Vid be­hov kan det ock­så ord­nas sam­ar­be­ten med lä­ra­re i sko­lor­na. I DET HÄR ske­det hand­lar det in­te, trots nam­net, om nå­gon kon­kret ki­osk som åker runt Kimitoön.

– Nå­gon typ av rek­vi­si­ta kom­mer det fin­nas. Det ut­ar­be­tas i ett se­na­re ske­de med konst­pe­da­go­gen. I fram­ti­den skul­le det va­ra ro­ligt att ha en Konst­bil som åker runt, och har en kre­a­tiv värld i bak­luc­kan, sä­ger Mehto­nen-Rin­ne.

– Det kom­mer i al­la fall fin­nas en lo­go och vi­su­ellt in­spi­re­ran­de ma­te­ri­al på plats för att få bar­nen att bli in­tres­se­ra­de, sä­ger Ta­ka­la. TA­KA­LA och Mehto­nen-Rin­ne be­to­nar de ung­as chans att in­ver­ka på Konst­ki­os­kens pro­gram.

– De unga är själ­va med och be­rät­tar vad de vill gö­ra un­der ett be­sök av Konst­ki­os­ken. De får ock­så va­ra med om att av­gö­ra om och hur de vill stäl­la ut si­na ska­pel­ser, sä­ger Ta­ka­la.

Bar­nen mås­te dock ha prö­vat på nå­got för att kun­na öns­ka det, och öns­ke­må­len kan ock­så änd­ras snabbt ef­ter tren­der i sam­häl­let. Sli­me tas upp som ett av de se­nas­te fe­no­me­nen som fa­sci­ne­rar unga.

– Barn har of­ta en an­nan upp­fatt­ning än vux­na vad som är kultur, och in­te li­ka höga krav på vad som upp­fat­tas som ro­ligt, sä­ger Ta­ka­la. DET KAN va­ra krä­van­de för sko­lor i skär­går­den att se till att ele­ver­na får ta del av kul­tur­li­vet, då av­stån­den är sto­ra.

Där­för pas­sar sig ock­så det kring­flyt­tan­de kon­cep­tet.

– Vi har väl­digt oli­ka sko­lor i kom­mu­nen. Vis­sa är väl­digt små, and­ra är stör­re. Vis­sa är läng­re bort och and­ra är när­ma­re cent­rum. Det med­för en ut­ma­ning, sä­ger Mehto­nenRin­ne.

– Nu har al­la sko­lor ett ge­men­samt pro­jekt, som vi hop­pas ska ska­pa ge­men­skap, tilläg­ger Ta­ka­la. PLAT­SEN som konst­pe­da­gog är än- nu in­te till­satt. An­sök­ning­en öpp­nar den­na vec­ka och sträc­ker sig in i au­gusti.

Mehto­nen-Rin­ne och Ta­ka­la be­rät­tar att de söker nå­gon som är bra att lyss­na på bar­nen, idérik och iv­rig.

– Man be­hö­ver ock­så va­ra flex­i­bel, ibland får man snabbt änd­ra på pla­ner­na om de ur­sprung­li­ga in­te in­tres­se­rar bar­nen, sä­ger Ta­ka­la.

Ki­osk­pro­jek­tet drivs av Ki­mi­to­öns kom­mun och Sa­galunds barn­kul- tur­cen­ter i samarbete med kom­mu­nens sko­lor.

SKAPARGLÄDJE I SKO­LOR­NA. Han­na Mehto­nen-Rin­ne (t.v.) och Tia Ta­ka­la vill att Konst­ki­os­ken ska er­bju­da en ro­lig och fri mil­jö för unga att ut­fors­ka sin kre­a­ti­vi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.