Bi­verk­ning­ar­na

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Le­ta­de på nä­tet ef­ter lis­ta­de bi­verk­ning­ar av an­ti­his­ta­mi­ner, hit­ta­de märk­li­ga ting. Av de van­li­gas­te jag haft är det man be­ha­gar be­skri­va som ”Mun­torr­het, nä­sa och hals”. Av de mind­re van­li­ga ha­de jag in­te haft en en­da.

I ko­lum­nen un­der ru­bri­ken ”Vis­sa all­var­li­ga bi­verk­ning­ar” för mitt mär­ke stod det ”Pro­blem­lös­ning el­ler smär­ta vid uri­ne­ring”. Rik­tigt sant! Se­nast där är man ett stort frå­ge­tec­ken och tän­ker på att by­ta pre­pa­rat. Men nu har som­ma­ren för min del va­rit al­ler­gi­fri gans­ka länge. MINST SAGT SVÅRT att ori­en­te­ra sig i djung­eln av lä­ke­me­del. An­ti­his­ta­mi­ner­na blir fler att väl­ja mel­lan för var­je sä­song, stop­par ing­en det he­la kom­mer man att be­fin­na sig i sam­ma hel­ve­te man har när man ska kö­pa en en­kel fru­ko­styog­hurt.

Där har man för all del lärt sig att man tar den enk­las­te utan någ­ra som helst in­lägg av det ena el­ler det and­ra, in­te ens blå­bär, och så hål­ler man fast vid den. Än­då mås­te man pas­se­ra he­la den is­kal­la ra­den av sy­ra­de pro­duk­ter i sen­ka­pi­ta­lis­men när man ska ha tag på den, och in­nan man vet or­det av har till­ver­ka­ren (av em­bal­la­get, in­te kon!) änd­rat ut­se­en­de på pro­duk­ten så att man mås­te stå där och hac­ka tän­der i en evig­het och ori­en­te­ra sig på nytt. MEN JAG BE­HÖ­VER in­te an­ti­his­ta­mi­ner för­rän näs­ta år när vin­dar­na bör­jar frak­ta luft­bu­ret från Bal­ti­kum. Och jag sak­nar in­te det där med ”Mun­torr­het, nä­sa och hals”. Jag för­står vad som me­nas, men jag skul­le kun­na ge den som slar­vat ner for­mu­le­ring­en en or­dent­lig näsknäpp. En dag kom­mer ni att bli stäm­da för att ni in­te ids va­ra no­ga med språ­ket, och då kan det kos­ta!

Men vad jag sak­nar li­te, och det ta­la­de in­te bi­pack­sed­lar­na om, är det liv­li­ga dröm­liv om nat­ten som pill­ren gav. Rik­tigt in­tres­san­ta sa­ker, un­der­håll­ning, omni­po­tens, myc­ket vat­ten, plask och sim­ning. I BÖR­JAN AV ku­ren det­ta, ned­teck­nat i mitt dröm­häf­te: ”Bus­sta­tio­nen i Åbo är om­vand­lad till ett kom­bi­ne­rat akva­ri­um och även­tyrs­bad. Bas­säng­en är full av vat­ten­djur. En skrat­tan­de lekle­da­re står mitt i. Jag bär på en röd kräf­ta som bi­ter mig i han­den. Nå­gon sä­ger att även­tyrs­ba­det fick två­hund­ranån­ting po­äng av tio möj­li­ga! Fö­re­stån­da­rin­nan som lik­nar X ser stolt ut. Vi går upp mot Trä­tor­get. Hon är gra­vid och fö­der en mas­sa barn i bac­ken ... ”

Men nu är sä­song­en slut för min del. Jag åker in­te läng­re till In­di­en i dröm­men, jag är in­te den som till­sät­ter pro­fes­so­rer vid samt­li­ga uni­ver­si­tet och jag träf­far in­te Fin­lands förs­ta kvinn­li­ga an­ar­kist von Ber­gen­bom (för­nam­net tap­pa­des ty­värr bort) som pre­sen­te­ra­de sin själv­bi­o­gra­fi ex­klu­sivt för mig. Den het­te kort och gott ”Jag”. DET ÄR TRÅ­KIGT att åter­gå till sta­pel­re­per­to­a­ren i dröm­bion: för­öd­mju­kan­de prov i skol­bän­ken, ka­las hos nå­gon mär­kes­per­son som fort­skri­der tills man till sin fa­sa upp­täc­ker att man an­länt i sin gam­la frot­té­mor­gon­rock. Do­ne that, som de världs­va­na bru­kar sä­ga.

”Dröm­mar som bi­verk­ning­ar” ger in­te så många träf­far www, det gör i stäl­let ”mar­dröm­mar”. Många fli­tigt ut­skriv­na me­di­ci­ner or­sa­kar obe­hag­lig­he­ter. En när­stå­en­de per­son som blev rik­tigt gam­mal, och mot slutet up­pen­bar­li­gen ha­de en del pil­ler för myc­ket, kla­ga­de ock­så över det. Värst var att i dröm­men upp­le­va hän­del­ser­na på Gol­ga­ta, på plats, sa hon. FORSK­NING OM bi­verk­ning­ar tycks in­te ha så stor at­trak­tions­kraft. Man lis­tar det in­rap­por­te­ra­de. Kor­ri­ge­rar un­der gång sen, li­te siså­där. Som när re­ge­ring­en lan­se­rar si­na re­for­mer. Bor­de det fö­re­skri­vas an­ti­his­ta­min med ”pro­blem­lös­ning” som do­ku­men­te­rad bi­verk­ning? Men ”smär­ta vid uri­ne­ring” ingick ju i sam­ma pa­ket och det vill ing­en ha. Så all­ting blir nog ogjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.