Skå­de­spe­lar­na nju­ter av Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter

Det är ett fan­tas­tiskt lag­ar­be­te med många ta­lang­ful­la in­di­vi­der. Det sä­ger Anna-Kaj­sa Ed­ström och Emil Lill­kung om Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - John Eriks­son/SPT

Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter har i år lagt upp pjä­sen West si­de sto­ry – ett lyc­kat val. Den mo­der­na ver­sio­nen av Ro­meo och Ju­lia tar publi­ken med storm. Anna-Kaj­sa Ed­ström, från Pe­der­sö­re, spe­lar Ani­ta i pjä­sen. Hon står på den pu­er­to­ri­cans­ka si­dan. Emil Lill­kung, från Ny­kar­le­by, spe­lar Riff som till­hör ri­va­ler­na, de eu­ro­pe­is­ka in­vand­rar­na.

Lill­kung sä­ger att han tyck­te klart mest om rol­len som Riff, me­dan Ed­ström fun­de­ra­de på de bå­de kvinn­li­ga hu­vud­rol­ler­na, Ani­ta och Ma­ria.

– Jag var in­tres­se­rad av bå­de rol­len som Ani­ta och Ma­ria, men snabbt val­de jag att sat­sa på rol­len som Ani­ta ef­tersom jag tyck­te att hon är en mer in­tres­sant ka­rak­tär, sä­ger Ed­ström. ED­STRÖM och Lill­kung vil­le del­ta i pjä­sen av li­te lik­nan­de skäl. Lill­kung stu­de­rar i Ka­ris och han tyck- te som­mar­te­a­tern lät in­tres­sant. Ed­ström har dä­re­mot ti­di­ga­re upp­trätt i Tryc­ke­ri­te­a­tern i Ka­ris, norr om Snap­per­tu­na.

– Mitt in­tres­se för te­a­ter har ökat ef­ter att ha med­ver­kat i den här som­mar­te­a­tern, sä­ger Lill­kung.

– Jag har spe­lat en mu­si­kal i den här re­gi­o­nen för­ut och viss­te att det är ett skönt gäng att job­ba med. Som­mar­te­a­tern är även en spän­nan­de ut­ma­ning. Den kom­plexa mu­si­ken och att det de facto är en dans­mu­si­kal mo­ti­ve­ra­de mig att sö­ka hit, sä­ger Ed­ström. EN­LIGT Ed­ström har skå­de­spe­lar­na haft en fan­tas­tisk scen och sce­no­gra­fi att ar­be­ta med. Lill­kung tyc­ker att det har va­rit rik­tigt kul att job­ba ihop med de and­ra skå­de­spe­lar­na.

– Vi har ett un­der­bart ar­bets­ma­te­ri­al att job­ba med och man har bli­vit ut­ma­nad på många oli­ka sätt, sä­ger Ed­ström.

–Och vi har haft en myc­ket hög ener­gi­ni­vå här på te­a­tern. Här finns många ta­lang­ful­la in­di­vi­der och fan­tas­tiskt ko­re­o­gra­fi, tilläg­ger Lill­kung. OM DE IN­TE skul­le upp­trä­da på Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter, vad skul­le de i så fall gö­ra?

Ed­ström ha­de fått en au­di­tion till mu­si­ka­len Je­sus Christ Su­pers­tar i Stock­holm, men tac­ka­de nej ef­tersom pro­jek­tet med Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter re­dan ha­de kört i gång.

– Je­sus Christ Su­pers­tar spe­las i Stock­holm un­der Eu­ro Pri­de 27– 30 ju­li. Det skul­le ha va­rit en häf­tig upp­sätt­ning att få med­ver­ka i den, ef­tersom al­la man­li­ga rol­ler spe­las av kvin­nor och vice ver­sa, sä­ger Ed­ström. LILL­KUNG är mer osä­ker om han skul­le ha del­ta­git i nå­gon som­mar­te­a­ter.

– Nog skul­le man väl ha hit­tat nå­gon som­mar­te­a­ter som man skul­le ha va­rit med i.

NJU­TER. Emil Lill­kung och Anna-Kaj­sa Ed­ström tyc­ker att det finns många ta­lang­ful­la in­di­vi­der vid Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.