De ger nytt liv åt gam­la folk­sång­er

Trio Systra­folks re­per­to­ar ba­se­rar sig på folk­sång­er som sjung­its i fis­ke­bo­dar och torp i Åbo­lands skär­gård.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Andrea Wiklund 02-274 9900/ andrea.wiklund@au­me­dia.fi

Vi­sor­na är en på­min­nel­se om att sång förr var en myc­ket stör­re del av män­ni­skors var­dag.

Tri­on be­står av Victo­ria Lindqvist, Ma­ri­ka Kivi­nen och Lin­da Sund­berg. Systra­folk fick sin bör­jan på Svens­ka Te­a­tern un­der vi­saft­nar, där Sund­berg och Lindqvist bil­da­de tri­on till­sam­mans med Stel­la Wahl­ström.

De gam­la folk­sång­er­na de sjung­er har de grävt fram ur Svens­ka Lit­te­ra­tur­säll­ska­pets ar­kiv.

– Vi har bå­de lyss­nat på in­spel­ning­ar av gam­la sång­er och läst no­ter och tex­ter, be­rät­tar Sund­berg. SÅNGERNAÖPPNAR en dörr till ett fin­lands­svenskt kul­tur­arv som för många idag är svåråt­kom­ligt.

– Vi­sor­na är en på­min­nel­se om att sång förr var en myc­ket stör­re del av män­ni­skors var­dag. Man sjöng sin sorg och man sjöng sin gläd­je, sä­ger Kivi­nen.

Te­man i sång­er­na är bland an­nat klasskill­na­der, ha­vet och mytomspun­na na­tur­vä­sen så som Näc­ken och Havs­frun.

– Det finns ock­så in­slag av hu­mor, till ex­em­pel en nid­vi­sa om Gustav Va­sa, be­rät­tar Sund­berg. EFTERSOMDET hand­lar om munt­li­ga tra­di­tio­ner som för­änd­ras i över­fö­ring från män­ni­ska till män­ni­ska, finns det fle­ra ver­sio­ner av sång­er­na.

Ver­sio­ner­na i kon­ser­ter­na här­stam­mar från tra­di­tions­bä­ra­re på de oli­ka or­ter­na. Många av sång­er­na är ned­skriv­na av Svea Jans­son från Nötö, som un­der sitt liv med­ve­tet sam­lat in vi­sor för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner.

– Sång­er­na står i kon­trast till vårt glo­ba­li­se­ra­de, po­pu­la­ri­se­ra­de sam­häl­le som rör sig fram­åt i hård fart. Att lyss­na till des­sa sång­er väc­ker någon­ting in­om folk, många blir till och med över­ras­ka­de av hur starkt på­ver­ka­de de blir, sä­ger Lindqvist. TROTS ATT DE al­la tre är bo­sat­ta i Ny­land har Åbo­lands skär­gård en spe­ci­ell plats i de­ras hjär­ta och de kän­ner en per­son­lig an­knyt­ning till sång­er­na.

– Xe­nia Rönn­blom, som vi sjung­er fle­ra sång­er av, bod­de störs­ta de­len av sitt liv i när­he­ten av var jag spen­de­ra­de mi­na som­rar som yng­re, så hen­ne har jag hört myc­ket om, be­rät­tar Lindqvist. AL­LA I TRI­ON har sin eg­na uni­ka mu­si­ka­lis­ka bak­grund, vil­ket gör att de kan kom­plet­te­ra varand­ra och lä­ra sig av varand­ra.

De sjung­er en del sång­er så som de lju­der på gam­la in­spel­ning­ar, och har ska­pat eg­na ar­range­mang på vis­sa sång­er.

– Of­ta har vi lekt runt med stäm­mor och hit­tat nå­got vi tyckt om, så nu fram­för vi sång­en så, be­rät­tar Kivi­nen.

Kon­ser­ter­na be­står främst av sång, men tri­on an­vän­der sig av någ­ra ryt­m­in­stru­ment.

TRI­ON. Lin­da Sund­berg (t.v.), Victo­ria Lindqvist och Ma­ri­ka Kivi­nen bju­der på le­van­de sång­er rakt från hjär­tat, på fin­lands­svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.