Färsk fisk­bu­tik fres­tar

Lo­hikun­tas ny­öpp­na­de fa­briks­bu­tik i Åbo hamn loc­kar många kun­der.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2557/ jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Lo­hikun­ta nöj­da med kund­mäng­den i den nya fa­briks­bu­ti­ken i Åbo hamn.

Det är tidig för­mid­dag i fisk­för­äd­lings­fö­re­ta­get Lo­hikun­tas fisk­af­fär vid Her­tig Jo­hans Park­ga­ta i Åbo hamn.

Bu­ti­ken har knappt hun­nit öpp­na för da­gen när de förs­ta kun­der­na ström­mar in.

De blir fler och fler. Ef­ter en stund är det kö till för­sälj­nings­dis­ken.

FA­BRIKS­BU­TI­KEN som fö­re­ta­get öpp­na­de i vå­ras har fått en riv­start.

Vd He­ik­ki Mä­ki­nen är över­ras­kad över den li­vi­ga kund­till­ström­ning­en.

– Star­ten har gått bätt­re än vän­tat. Kun­der­na har hit­tat oss och vi har re­dan fått stam­kun­der. Det här blev en fram­gång, sä­ger han.

Fisk­bu­ti­ken finns vid Her­tig Jo­hans park­ga­ta 18 i sam­ma bygg­nad som Lo­hikun­tas fisk­fa­brik och pac­ke­ri.

ÅBOFÖRETAGET för­äd­lar od­lad regn­bågs­lax, bå­de in­hemsk och ut­ländsk, som man dis­tri­bu­e­rar över he­la lan­det till han­deln och livs­me­dels­in­du­strin.

Nu har kon­su­men­ter­na möj­lig­het att kö­pa fis­ken di­rekt från fa­briks­bu­ti­ken, ut­an mel­lan­hän­der och till ett läg­re pris än vad den kos­tar i han­deln.

Men nå­gon stor pris­skill­nad hand­lar det in­te om en­ligt Mä­ki­nen.

– Vå­ra pri­ser är un­ge­fär på sam­ma ni­vå som den han­deln har på si­na er­bju­dan­den, sä­ger Mä­ki­nen.

MEN DET in­te all­tid pri­ser­na som av­gör.

– En för­del är att man all­tid får färsk fisk hos oss. Det upp­skat­tar kun­der­na, sä­ger Mä­ki­nen.

Åbo­bon Mi­ka Jänt­ti, som är på fis­kupp­köp och nyss har kli­vit in i bu­ti­ken, hål­ler med.

Han har an­li­tat fisk­af­fä­ren fle­ra gång­er och har ock­så rekommenderat den för be­kan­ta.

– Jag vet in­te om de be­sökt bu­ti­ken. Men man får all­tid god fisk här, och den är färsk, sä­ger Jänt­ti.

RYKTET spri­der sig snabbt. Det hän­der att fisk­bu­ti­ken får nya kun­der via be­kan­tas be­kan­ta som tip­sat om Lo­hikun­tas lax­ar.

Den sprut­sal­ta­de regn­bågs­lax­en är den mest ef­ter­frå­ga­de pro­duk­ten för till­fäl­let.

Lax­en sal­tas ma­ski­nellt med en salt­lös­ning som spru­tas in i fisk­köt­tet un­der jämn sprid­ning. Det ger fis­ken en bätt­re smak. – Den här pro­duk­ten är vår stor­säl­ja­re för till­fäl­let. Den är ock­så lätt att la­ga. Det är ba­ra att stop­pa lax­en i ug­nen och vän­ta tills den är fär­digt stekt. Man kan ock­så ste­ka den i en stek­pan­na el­ler gril­la den, sä­ger Mä­ki­nen.

MÅNGA av fisk­bu­ti­kens kun­der är folk som är på väg till som­mar­stu­gan och som be­hö­ver fisk till gril­len. Sa­tu Ko­ivu­la hör till dem .

–Vi bru­kar emel­lanåt svänga in för att kö­pa fisk till som­mar­stu­gan. Det är bra att bu­ti­ken finns, sä­ger hon.

I fisk­bu­ti­ken säljs ock­så kaf­fe och bröd, ba­tong­er och sem­lor fyll­da med lax samt lax­bröd och lax­piz­zor, SORTIMENTET har ut­ö­kats se­dan star­ten. Den se­nas­te lan­se­ring­en är en laxmuffins där regn­bågs­lax är en av ba­kel­sens hu­vud­ingre­di­en­ser.

– Den har bli­vit po­pu­lär för sin spe­ci­el­la smak. Det är en bland­ning av salt och sött, sä­ger Mä­ki­nen.

Fisk­bu­ti­ken är öp­pen mån­dag–fre­dag kloc­kan 10–17 bort­sett från ju­li då öp­pet­ti­der­na är be­grän­sa­de. I ju­li är bu­ti­ken öp­pen mån­da­gar–tors­da­gar kloc­kan 10–15 och fre­da­gar 10–17.

JAN-OLE ED­BERG

FISKHANDEL. Det är full kom­mers i Lo­hikun­tas fisk­bu­tik i Åbo hamn. He­ik­ki Mä­ki­nen har fullt upp med att be­tjä­na kun­der­na som är på fis­kupp­köp. När­mast ka­me­ran ses Sa­tu Ko­ivu­la.

LAXMUFFINS. Lo­hikun­ta har ny­li­gen lan­se­re­rat en muf­fins med regn­bågs­lax som in­gre­di­ens.

JAN-OLE ED­BERG

FISKFÖRSÄLJNING. Lo­hikun­tas fisk­af­fär finns vid Her­tig Jo­hans park­ga­ta i sam­ma bygg­nad som fö­re­ta­gets fisk­fa­brik.

SMAKBIT. Mi­ka Jänt­ti provsma­kar fisk i Lo­hikun­tas nya fisk­af­fär i Åbo hamn. He­ik­ki Mä­ki­nen ser på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.