Ex­trem­lopp­till Åboslott

Ex­trem­lop­pet Nor­dic Is­lands Ad­ven­tu­re Ra­ce loc­kar del­ta­ga­re från he­la värl­den till skär­går­den.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Hägg­man 050-3399547 fred­rik.hagg­man@au­me­dia.fi

Fy­ra­man­na­lag ska lö­pa, cyk­la, sim­ma och padd­la från Stock­holm till Åbo.

”En­ligt mig är skär­gårds­na­tu­ren det mest uni­ka för Sve­ri­ge och Fin­land” Ar­ran­gö­ren Staffan Björ­klund om var­för lop­pet ord­nas just mel­lan Stock­holm och Åbo.

LÅNGDISTANSLOPP. I au­gusti kom­mer Ålands hav och skär­gårds­ha­vet att kor­sas av ett hund­ra­tal ut­hål­lig­hets­id­rot­ta­re, då Sve­ri­ge och Fin­land för förs­ta gång­en på nio år står värd för ett världs­se­ri­e­lopp i Ad­ven­tu­re Ra­cing.

Ad­ven­tu­re Ra­cing, även­tyrslopp, hand­lar om att ta sig en viss sträc­ka ge­nom vild natur på så kort tid som möj­ligt.

–Det är täv­ling och även­tyrsupp­le­vel­se på sam­ma gång, för­kla­rar svens­ka Ad­ven­tu­re Ra­ce-id­rot­ta­ren Staffan Björ­klund.

Björ­klund är till­sam­mans med åländs­ka ent­re­penö­ren Christi­an Ek­ström, som bland an­nat dri­ver bryg­ge­ri­et Stall­ha­gen. Idén upp­stod när Björ­klund del­tog i ett Ad­ven­tu­re Ra­ce i Pa­ra­gu­ay och där fick frå­gan om han själv var in­tres­se­rad av att hål­la i trå­dar­na för ett ra­ce på hem­ma­plan.

– Det krävdes li­te be­tän­ke­tid, men jag an­tog ut­ma­ning­en. Or­sa­ken till att vi ar­ran­ge­rar lop­pet just mel­lan Åbo och Stock­holm är att jag som barn spen­de­rat myc­ket tid i Ålands skär­gård. BJÖR­KLUND, själv ru­ti­ne­rad ra­ce­del­ta­ga­re,för­kla­rar att man of­ta väl­jer ex­o­tis­ka och vack­ra plat­ser för lop­pen.

– Ar­ran­görslän­der­na bru­kar vil­ja vi­sa upp sig, och i min me­ning är skär­gårds­na­tu­ren det mest uni­ka som Sve­ri­ge och Fin­land kan er­bju­da.

Skär­gårds­mil­jön bju­der ock­så på fle­ra ut­ma­ning­ar. Till ex­em­pel är det här förs­ta gång­en i Ad­ven­tu­re Ra­cing-histo­ri­en som ett hav ska kor­sas.

– Van­ligt­vis be­står lop­pen av tre täv­lings­di­sci­pli­ner: löp­ning, cyk­ling och padd­ling med ka­jak. I det här ra­cet ska man ock­så sim­ma och an­vän­da sig av så kal­la­de pac­k­rafts, upp­blås­ba­ra flot­tar, för att ta sig över ha­vet. STARTENSKER i Stock­holm, där del­ta­gar­na fi­ras ner­för en hus­vägg vid Brun­ke­bergstorg. Mål­gång­en sker vid Åbo slott. Mer får man i det här ske­det in­te ve­ta om rut­ten, ef­tersom den är hem­lig än­da tills fy­ra tim­mar fö­re start.

Till viss del får la­gen ori­en­te­ra sig fram själv, men un­der täv­ling­ens gång mås­te de stämp­la vid vis­sa giv­na ori­en­te­rings­kon­trol­ler.

–De mås­te ori­en­te­ra själ­va, men vi vill än­då sty­ra dem till vis­sa de­lar av skär­går­den, för­kla­rar Björ­klund. Kan täv­ling­en föl­jas av publik?

– Ab­so­lut. Star­ten vid Brun­ke­bergstorg kom­mer bli spek­ta­ku­lär, och de täv­lan­de kan se­dan föl­jas li­ve på in­ter­net un­der re­san. Vi har sat­sat myc­ket på att gö­ra just den här täv­ling­en mer publik­vän­lig än ti­di­ga­re lopp. ÄVENTYRARNATÄVLAR i fy­ra­man­na­lag, som mås­te be­stå av en bland­ning av män och kvin­nor.

–22 lag från 12 oli­ka na­tio­ner är an­mäl­da. Av dem är 7–8 hårt sat­san- de och ute ef­ter världs­se­rie­po­äng. Un­ge­fär li­ka många är med för förs­ta gång­en.

De snab­bas­te vän­tas ta sig i mål på un­ge­fär tre och ett halvt dygn, de lång­sam­ma på upp till sex dygn. Få­gel­vä­gen är det cir­ka 265 kilo­me­ter mel­lan Åbo och Stock­holm och del­ta­gar­na kom­mer till­ryg­ga­läg­ga över 600 kilo­me­ter un­der lop­pet. Vad är tjus­ning­en med Ad­ven­tu­re ra­ce?

–Det är en per­son­lig re­sa där man kom­mer i nä­ra kon­takt med na­tu- ren. Un­der 4–6 dygn har man ba­ra kon­takt med si­na lag­kam­ra­ter, man går in i ett sorts tyst lä­ge där ba­ra lop­pet spe­lar roll. När man se­dan kom­mer i mål är man för­stås ex­tremt trött, men sam­ti­digt upp­levs al­la and­ra pro­blem som väl­digt små. Nor­dic Is­lands Ad­ven­tu­re Ra­ce ar­ran­ge­ras 12–18 au­gusti.

FRED­RIK WANNERSTEDT

PADD­LING. I ar­ran­gö­ren Staffan Björ­klunds me­ning är skär­går­den det mest uni­ka Sve­ri­ge och Fin­land har att er­bju­da.

KRIS­TER GÖRANSSON

VACK­RA VY­ER. Oli­ka ex­trem­lopp ord­nas li­te varstans i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.