Jari Aar­nio gri­pen – miss­tänks ha lå­tit bli att för­hind­ra lönn­mord

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Erik Sandström/SPT

BROTT. Nar­ko­tika­po­li­sens ti­di­ga­re chef Jari Aar­nio miss­tänks för brott i sam­band med lönn­mor­det i Nord­sjö i Helsing­fors år 2003. Po­li­sen har ock­så gri­pit ex-gäng­le­da­ren Keijo Vil­hu­nen.

På Twit­ter skri­ver STT att Jari Aar­nio i egen­skap av po­lis miss­tänks ha känt till att mor­det kom­mer att hän­da, men lå­tit bli att in­gri­pa.

STT skri­ver ock­så på Twit­ter att bå­de Jari Aar­nio och den fö­re det­ta gäng­le­da­ren Keijo Vil­hu­nen har gri­pits i sam­band med ut­red­ning­en om lönn­mor­det.

En­ligt Helsingin Sa­no­mat släpp­tes Aar­nio och gäng­le­da­ren Keijo Vil­hu­nen på fri fot i ju­ni i vän­tan på en dom om nar­ko­ti­kabrott. Vil­hu­nen har ti­di­ga­re dömts för bland an­nat grovt nar­ko­ti­kabrott i sam­band med Aar­nio-här­van.

Svens­ken Vol­kan Ün­sal mör­da­des i Nord­sjö år 2003, men krop­pen hit­ta­des ald­rig. Mor­det ha­de kopp­ling­ar till vad Ex­pres­sen kal­lar det mest lyc­ka­de rå­net i svensk kri­mi­nal­histo­ria, då 44 mil­jo­ner kro­nor stals på Ar­lan­da flyg­plats år 2002. Ing­en döm­des för brot­tet och peng­ar­na åter­fanns ald­rig.

Ef­ter lönn­mor­det på Vol­kan Ün­sal i Nord­sjö döm­des än­då tre per­so­ner för mord och en per­son för att ha be­ställt mor­det, al­la till livs­tids fäng­el­se. Ün­sal ha­de ta­git kon­takt med po­li­sen och be­rät­tat att han ha­de av­slö­jan­den om rå­net, men blev se­dan mör­dad. Rå­net blev ald­rig ut­rett in­nan det pre­skri­be­ra­des år 2017.

Lönn­mor­det i Nord­sjö ut­red­des av Helsing­fors-po­li­sen i samarbete med nar­ko­tika­po­li­sen som Aar­nio ba­sa­de för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.