Alg­test gör att du kan sim­ma lugnt

» Med snabb­test för al­ger får du på 15 mi­nu­ter re­da på om det finns gif­ti­ga blågrö­na al­ger i vatt­net.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Andrea Wiklund 02-274 9900/ andrea.wiklund@au­me­dia.fi

Rit­va Ru­u­hijär­vi och Ari Hyvö­nen från Li­it­ti­nen har spen­de­rat någ­ra da­gar med att padd­la ka­jak i skär­går­den. Någ­ra sto­ra mäng­der al­ger har de in­te stött på.

– Någ­ra få tjoc­ka stråk av al­ger såg vi li­te läng­re ut, men in­te i nå­gon stör­re ut­sträck­ning, sä­ger Hyvö­nen.

– Men det bru­kar ju nog fin­nas var­je som­mar, man bru­kar kun­na lä­sa om det i tid­ning­ar­na nu som då, till­läg­ger Ru­u­hijär­vi.

Pa­ret har ba­ra tänkt stan­na för en kopp kaf­fe in­nan de ska åka vi­da­re, men prö­var gär­na på alg­testet. ETT TESTKIT för gif­ti­ga blågrö­naal­ger in­ne­hål­ler ett par en­gångs­hands­kar, en prov­burk, en pi­pett och en test­kas­sett.

– I fem­ton se­kun­der ska man hål­la prov­bur­ken un­der vat­ten så den fylls, lä­ser Ru­u­hijär­vi i bruks­an­vis­ning­en.

Det vi­sar sig va­ra no­ga med se­kun­der­na. Vi hål­ler bur­ken i hin­ken med vat­ten li­te för länge och det frä­ser då den ke­mis­ka re­ak­tio­nen bör­jar re­dan un­der vatt­net. Det ång­ar och stän­ker ur bur­ken, så det lö­nar sig in­te att fus­ka med skydds­hands­kar­na. EF­TER DET blir det att vän­ta tio mi­nu­ter, och se­dan med pi­pett drop­pa vat­ten ur prov­tu­ben på test­kas­set­ten. Ef­ter yt­ter­li­ga­re fem mi­nu­ter syns re­sul­ta­tet på kas­set­ten.

– Ba­ra ett streck syns, inga al­ger i vatt­net allt­så. Det är ju bra, kon­sta­te­rar Ru­u­hijär­vi. – Det här är ju be­hän­digt, fint att ett så­dant test finns, sä­ger Hyvö­nen. IN­TE HELLER Su­san­ne Sund­holm från Cam­ping Sol­li­den har märkt av någ­ra al­ger vid stran­den.

– Hit­tills har vi haft ett bra år, ut­an någ­ra al­ger alls vid stran­den. Folk är nog med­vet­na om att det finns risk för al­ger, så de bru­kar frå­ga.

Un­der se­mes­ter­sä­song­en gäl­ler det där­för att hål­la bra koll på al­glä­get.

– Vi bru­kar gö­ra ett lek­man­na­test nu som då, vi fyl­ler ett glas med vat­ten från stran­den och ser om al­ger klum­par ihop sig. Vi tar ock­så vat­ten­kva­li­tets­tes­ter som skic­kas för ana­lys i la­bo­ra­to­ri­um var­je må­nad.

ANDREA WIKLUND

RIT­VA RU­U­HIJÄR­VI. Fyl­ler test­bur­ken med vat­ten.

ALGFRITT. Ari Hyvö­nen och Rit­va Ru­u­hijär­vi har in­te märkt av al­ger i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.