Yle: Broi­ler­slak­te­ri i Lun­do pric­kas för bris­ter i djur­skydd

Fåg­lar som skul­le av­li­vas be­dö­va­des in­te och le­van­de fåg­lar ham­na­de bland ka­da­ver.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - ÅU

Un­der åren 2015–2018 fick ett av Fin­lands störs­ta broi­ler­slak­te­ri­er, Naa­pu­rin Maa­lais­ka­na i Lun­do, he­la fem an­märk­ning­ar av ve­te­ri­nä­rer. Det rap­por­te­rar Yles grä­van­de pro­gram MOT.

Det ak­tu­el­la slak­te­ri­et mark­nads­för sig som ett fö­re­tag som tar ex­tra hän­syn till dju­rens väl­be­fin­nan­de, skri­ver Yle. EN­LIGT AR­TI­KELN har det brustit i slaktru­ti­ner­na vid slak­te­ri­et: Fåg­lar­na som ska av­li­vas har in­te be­dö­vats och le­van­de fåg­lar har ham­nat i be­hål­la­ren för ka­da­ver. En an­ställd ska ock­så ha sla­git en broi­ler.

De se­nas­te ve­te­ri­nä­ran­märk­ning­ar­na är från vå­ren 2018. YLE SKRI­VER att fö­re­ta­get an­ser att an­märk­ning­ar­na bott­nar i bris­tan­de sak­kun­skap som man nu har åt­gär­dat ge­nom bätt­re ar­bets­led­ning och sys­te­ma­tisk ut­bild­ning av per­so­na­len.

Naa­pu­rin maa­lais­ka­na står för 10 pro­cent av fjä­der­mark­na­den i Fin­land.

MÅNGA BRIS­TER. Slak­ten av fåg­lar­na har in­te skötts på rätt sätt, en­ligt ve­te­ri­nä­rer­nas an­märk­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.