Trä­skulp­tu­rer, pop-konst och luft­slott

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ju­lia Ny­man

He­le­ni­us är en mångsidig konst­när med för­må­ga att an­vän­da många oli­ka ma­te­ri­al.

der. Fle­ra av skulp­tu­rer­na var äm­na­de att an­vän­das och an­vän­des ock­så av be­sö­kar­na då de vi­sa­des på Åbo Konst­mu­se­um 1979. Skulp­tu­rer­na ef­tera­pa­de ar­kad­spel, men idén var att ing­en kun­de vin­na ut­an al­la fick sam­ma re­sul­tat.

Pop-konst skulp­tu­ren som fick mest be­röm och som bli­vit ett av He­le­ni­us mest be­ty­dan­de verk är For­mu­la. En skulp­tur av konst­lä­der som vid förs­ta an­blick ser ut som en For­mel 1 bil, men som ock­så har for­men av en lig­gan­de kvin­na.

Sam­ti­den upp­lev­de att skulp­tu­ren kom­bi­ne­ra­de den mas­ku­li­na mo­torspor­ten med kvin­nans mju­ka kropps­form. Ty­värr kan jag tyc­ka att skulp­tu­ren åld­rats li­ka il­la som det ma­te­ri­al den är gjord av, spe­ci­ellt i ske­net av hur kvin­nans roll in­om mo­torspor­ten ut­veck­lats. Hon är of­ta lätt­klädd med stor byst, re­du­ce­rad till ett ob­jekt jäm­te mo­tor­for­do­net. Då har för­vis­so He­le­ni­us For­mula­kvin­na en mer na­tur­tro­gen form med mer sen­su­el­la un­der­to­ner än de näs­tan por­no­gra­fis­ka som kan skön­jas in­om da­gens mo­torsport. De öv­ri­ga pop-konst-skulp­tu­rer­na har en stör­re dos hu­mor som klär dem väl. I BÖR­JAN AV 1980-ta­let åter­gick He­le­ni­us till trä­skulp­tu­rer­na. Det ti­di­ga­re skulp­tu­rer­na var fint sli­pa­de, men på 80-ta­let blir de allt mer grov­hugg­na, för att åter bli slä­ta­re på 90-ta­let. På 80-ta­let är tek­ni­ken klas­sisk och ger en käns­la av trä­skulp­tu­rer i gam­la kyr­kor, men form­språ­ket är mo­dernt och i viss mån tid­löst. Just för att han kom­bi­ne­ra­de gam­mal folk­lig trä­skulp­turtra­di­tion med sam­ti­da form­språk vann He­le­ni­us stats­pris i en na­tio­nell ut­ställ­ning 1984.

Mu­se­et har öpp­nat upp skulp­tur­sa­len så att lju­set flö­dar in och det är trev­ligt att igen upp­le­va rym­den i rum­met, ef­ter att det va­rit igen­stängt och mörkt ett par ut­ställ­ning­ar i rad. I skulp­tur­sa­len do­mi­ne­rar en blå ny­ans och här finns ock­så ver­ket Från ste­ge­vo­lu­tion till hjul­tek­no­lo­gi som He­le­ni­us ska­pat en­kom för den här ut­ställ­ning­en. MÅNGA AV VERKEN i skulp­tur­sa- len är va­pen- och krigs­kri­tis­ka, vil­ket fort­fa­ran­de känns ak­tu­ellt även om skulp­tu­rer­na är när­ma­re 20 år gam­la. Verken från 1990-ta­let och se­na­re är sir­li­ga­re och mer ab­stra­he­ra­de än de ti­di­ga­re skulp­tu­rer­na. Det här för­kla­ras del­vis av att He­le­ni­us bör­ja­de job­ba mer med gre­nar och träd­kro­nan än med stoc­kar, som han gjor­de ti­di­ga­re.

I bör­jan av 2000-ta­let ab­stra­he­ra­des He­le­ni­us konst än­nu mer och han gjor­de en kon­cep­tu­ell ut­ställ­ning på Gal­le­ri Ama 2006. Idén sprang ur en me­tallask konst­nä­ren hit­ta­de och väx­te till verk­hel­he­ten som he­ter Kort­hus och luft­slott. Hel­he­ten be­hand­lar li­vets slump­mäs­sig­het och allt ma­te­ri­al är fun­net el­ler åter­an­vänt.

He­le­ni­us är en mångsidig konst­när med för­må­ga att an­vän­da många oli­ka ma­te­ri­al. Trots att många av konst­ver­ken är för sto­ra att pla­ce­ras i hem­met är det här konst som plat­sar där den tar av­stamp, i var­da­gen, i närmil­jön, i män­ni­skors liv.

IN­SIKT. Ut­ställ­ning­en ger en bra över­blick av hur He­le­ni­us har ut­veck­lats ge­nom åren. kort­hus.

POP-KONST. Tär­ning­ar från 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.