Hi­tis Rodd­klubb på ut­färd

Del­ta­gar­na var så många att det be­höv­des två bå­tar. Rodd­klub­ben vill ock­så på­min­na om Hi­tis­rod­den i slutet av ju­li.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Lil­le­mor Wen­ner­ström Klub­bord­fö­ran­de

Hi­tis Rodd­klubb gör en ut­flykts­rodd till Biskopsö igår. Her­rar­na rod­de med sin båt, ”Hi­tis”, och da­mer­na med sin nya kyrk­båt ”HilDa”. Nam­net står för Hi­tisla­gets Da­mer.

Bå­da bå­tar­na be­höv­des då in­tres- set för ut­flykts­rod­den var så stort: 41 del­ta­ga­re. Där­för la­de bå­de Hi­tis och HilDA ut. så att så många som möj­ligt skul­le få till­fäl­le att ro. PÅ BISKOPSÖ bjöds del­ta­gar­na på fisk­sop­pa och kaf­fe. Ef­ter en stär­kan­de vi­lostund styrs ko­san hemåt mot Hi­tis igen.

Ef­tersom kyrk­bå­tar in­te är en van­lig syn på ha­vet, ha­de rod­dar­na upp­ma­nat båt­folk som drar upp sto­ra svall att sak­ta in en aning när de pas­se­rar kyrk­bå­tar­na. HITISRODDARNA vill ock­så på­min­na att klub­ben ord­nar den tra­di­tio­nel­la Hi­tis­rod­den den 28 ju­li. det blir nu den tolf­te gå­gen som eve­ne­mang­et ord­nas.

Hi­tis­rod­den är för allt från sto­ra kyrk­bå­tar till al­la ty­per av mind­re rodd­bå­tar och små ka­ja­ker.

Den in­te allt­för all­var­li­ga täv­ling­en går Hi­tis­lan­det runt, cir­ka 11 kilo­me­ter. Star­ten för små­bå­tar sker kloc­kan 11 och för kyrk­bå­tar kloc­kan 12.

All­män­he­ten är hjärt­ligt väl­kom­na att kom­ma och föl­ja med Hi­tis- rod­den. Un­der ti­den rod­dar­na är ute på sin run­da runt Hi­tis, cir­ka en tim­me, bjuds åskå­da­re och öv­ri­ga del­ta­ga­re på pro­gram, lot­te­ri, fisk­sop­pa och kaf­fe med munk. Den som så vill kan även föl­ja med rod­den vid Kyrksun­det.

PÅ­MIN­NEL­SE. Hi­tis Rodd­klubb ord­nar den tra­di­tio­nel­la Hi­tis­rod­den den 28 ju­li.

GAM­MAL FOLKSKOLA. På Biskopsö finns gäst­gi­ve­ri Andrea

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.