EU:s be­folk­ning väx­er i väst – Fin­land un­der me­del­ta­let

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - SPT

STA­TISTIK. EU:s to­ta­la be­folk­ning har nått näs­tan 513 mil­jo­ner, skri­ver Eu­rostat i ett press­med­de­lan­de. Be­folk­ning­en mins­kar i fle­ra ös­teu­ro­pe­is­ka län­der, me­dan Fin­lands be­folk­nings­till­växt lig­ger un­der me­del­ta­let.

– En­ligt vår prognos kom­mer Fin­lands be­folk­ning in­te att öka spe­ci­ellt myc­ket fram till 2080, me­dan de and­ra Nor­dis­ka län­der­nas be­folk­ning ökar med fle­ra pro­cent, till och med ti­o­tals pro­cent, sä­ger Je­re Pä­ivi­nen, ex­pert vid So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

Sve­ri­ges be­folk­ning har vux­it med 1,24 pro­cent på ett år, me­dan Dan­marks väx­te med 0,54 och Nor­ge med 0,71. Fin­lands siff­ra är 0,18 pro­cent.

–En åld­ran­de be­folk­ning är på många sätt en väl­digt stor ut­ma­ning. Frå­gan är hur vi kan upp­rätt­hål­la vårt väl­färds­sam­häl­le om an­de­len per­so­ner som ar­be­tar blir allt mind­re, sä­ger Pä­ivi­nen.

Pä­ivi­nen vill in­te ta ställ­ning till huruvi­da Fin­land be­hö­ver mer in­vand­ring, men sä­ger att skill­na­den till de and­ra nor­dis­ka län­der­na be­ror främst på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.