Tro­li­gen got­tom kräf­tor

Det var­ma som­mar­väd­ret bå­dar för god fångst, men fors­ka­re me­nar att det än­nu är svårt att be­dö­ma med sä­ker­het.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Adri­en­ne Wes­ter­back 02-274 9900 adri­en­ne.wes­ter­back@au­me­dia.fi

Fors­ka­re me­nar att det än­nu är svårt att be­dö­ma med sä­ker­het, men sä­song­en ser lo­van­de ut.

Kräft­fis­ket kom­mer an­tag­li­gen att kun­na in­le­das så fort sä­song­en kom­mit igång. Det tror Esa Er­ka­mo, kräft­fors­ka­re vid Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet.

Men det är först näs­ta vec­ka ons­dag som den of­fi­ci­el­la rap­por­ten om årets kräft­lä­ge ges ut.

– Vi är li­te se­na i år, men vi vill hel­ler in­te kom­ma ut med upp­gif­ter­na allt­för långt in­nan sä­song­en fak­tiskt bör­jar så att de stäm­mer så bra som möj­ligt, sä­ger han. EN­LIGT ER­KA­MO vet de där­med bätt­re hur kräfts­i­tu­a­tio­nen ser ut först om un­ge­fär en vec­ka, men han vå­gar än­då gö­ra någ­ra giss­ning­ar.

– Vär­me­böl­jan i maj värm­de upp vatt­nen ti­di­ga­re så det har i al­la fall in­te med­fört någ­ra för­se­ning­ar hit­tills, sä­ger han.

Men ef­tersom väd­ret all­tid kan skif­ta, och vär­men kan sti­ga el­ler sjun­ka, så är spe­ku­la­tio­ner­na in­te slut­gil­ti­ga.

– Yng­len har kläckts och ho­nor­na har bytt skal, men det är ing­en hund­ra­pro­cent­tig in­di­ka­tor för hur sä­song­en blir än­nu. KRÄFTORNA trivs bäst när vatt­net var­ken är för varmt el­ler för kallt.

Om temperaturen sti­ger myc­ket, så att den hål­ler sig runt 23–24 gra­der el­ler mer var­je dag, för­änd­ras kräf­tor­nas mat­smält­ning och de tap­par hung­ern. Vid vat­ten­y­tan kan sy­ret dess­utom mins­ka i vär­men så pass att det in­te är till­räck­ligt för kräftorna. De söker sig då läng­re ner mot bott­nen där det är sva­la­re och sy­re­ba­lan­sen är bätt­re.

Er­ka­mo tror hur som helst in­te att en even­tu­ell vär­me­våg kom­mer att på­ver­ka all­de­les för myc­ket i sä­song­ens bör­jan, men på­pe­kar att det in­te är lätt att ve­ta.

– Om vär­men hål­ler i sig än­då in mot slu­tet av som­ma­ren är det möj­ligt att kräftorna sim­mar ner­åt

Vär­me­böl­jan i maj värm­de upp vatt­nen ti­di­ga­re så det har i al­la fall in­te med­fört någ­ra för­se­ning­ar hit­tills.

mot sval­kan, och så har det nog va­rit ibland, sä­ger han och näm­ner år 2010 som ett ex­em­pel på när kräftorna näs­tan för­svann helt.

FJOL­Å­RETS kräft­sä­song var en­ligt Esa Er­ka­mo re­kord­svag då den var för­se­nad med fle­ra vec­kor.

– Ef­ter­frå­gan var ock­så mind­re. Vad det be­rod­de på, om det var det sva­la väd­ret el­ler nå­got an­nat, har in­te ana­ly­se­rats än­nu, sä­ger han.

I år an­ser han att sä­song­en där­e­mot åt­minsto­ne kom­mer att va­ra mått­lig.

Om det blir en ky­li­ga­re svac­ka är det ing­en stör­re fa­ra, me­nar han, ef­tersom kräftorna ba­ra hål­ler sig göm­da ett kor­ta­re tag då.

– Det mesta ty­der på att det blir en bra sä­song, men det är myc­ket som in­ver­kar på hur det sist och slut­li­gen blir, sä­ger Er­ka­mo. Upp­gif­ter om ob­ser­va­tio­ner av kräf­tor och kräft­be­stånd sam­las in på webb­plat­sen www.ka­la­ha­vain­not.fi

ÅU-FO­TO

FLODKRÄFTA. Årets kräft­sä­song kan bli rik­tigt bra sä­ger fors­ka­re vid Na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.