An­ta­let jord­bruk mins­kar men pro­duk­tio­nen är på sam­ma ni­vå

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

INRIKES. I år an­sök­te cir­ka 49 700 går­dar om jord­bruks­stöd. Det här är förs­ta gång­en det finns fär­re än 50 000 ak­ti­va går­dar i Fin­land. En­ligt na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­kes upp­gif­ter från åren 2000-2017 har går­dar­nas an­tal sjun­kit rätt så jämt med näs­tan tre pro­cent var­je år.

År 2000 fanns det fort­fa­ran­de 78 000 lant­bruk i Fin­land me­dan en­dast 50 500 går­dar läm­na­de in en stödan­sö­kan i fjol. Hus­djurs­går­dar­nas an­tal har mins­kat for­ta­re än växt­od­lings­går­dar­nas. Till ex­em­pel har an­ta­let mjölk­går­dar i Fin­land sjun­kit med sju pro­cent var­je år.

Fin­lands livs­me­dels­ex­port upp­lev­de där­e­mot i fjol en snabb till­växt ef­ter fy­ra då­li­ga år, men till- väx­ten ver­kar än­då till­fäl­lig en­ligt na­tur­re­surs­in­sti­tu­tet Lu­ke. Lant­bruks- och träd­gårds­fö­re­ta­gens lön­sam­het har re­dan va­rit svag i fle­ra år. SPT

RÅGODLING. På toppla­ce­ring­ar bland stöd­mot­ta­ga­re finns ock­så många to­matod­la­re, vid si­dan om spann­målsod­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.