Trum­pan­häng­ar­na mö­ter pre­si­den­ten re­dan på flyg­plat­sen

Åt­minsto­ne tre oli­ka grup­per sam­las med an­led­ning av mån­da­gens topp­mö­te. En av de­mon­stra­tio­ner­na vän­tas bli jät­tes­tor me­dan de två and­ra in­te vill kal­la si­na eve­ne­mang för de­mon­stra­tio­ner.

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Den störs­ta de­mon­stra­tio­nen, Helsin­ki Cal­ling vän­tas sam­la tu­sen­tals per­so­ner.

De­mon­stra­tio­nen ord­nas av en grupp pri­vat­per­so­ner för att upp­märk­sam­ma frå­gor såsom mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och de­mo­kra­ti, som en­ligt ar­ran­gö­rer­na bå­de Do­nald Trump och Vla­di­mir Pu­tin in­te be­ak­tar i till­räck­ligt stor ut­sträck­ning. Ar­ran­gö­rer­na po­äng­te­rar än­då att de­mon­stra­tio­nen är opo­li­tisk och syf­tet är in­te att för­hind­ra el­ler stö­ra mö­tet på nå­got sätt. FINSK UNGDOM, en själv­stän­dig or­ga­ni­sa­tion som i prak­ti­ken fun­ge­rar som Sann­fin­län­dar­nas ung­doms­för­bund, ord­nar ock­så en de­mon­stra­tion på sön­da­gen. Kring 100 per­so­ner har vi­sat in­tres­se för eve­ne­mang­et på so­ci­a­la me­di­er.

– Det är mer en glad och trev­lig till­ställ­ning än en de­mon­stra­tion. Vi vill väl­kom­na Do­nald Trump. Vi vill vi­sa att vi re­spek­te­rar att han kom­mer till Fin­land och att Fin­land är ett varmt och väl­kom­nan­de land, sä­ger Finsk Ung­doms ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ma­ri­ka Sor­ja. FINSK UNGDOM upp­skat­tar bland an­nat Do­nald Trumps in­vand­rings­po­li­tik, men att de skul­le gil­la allt med ho­nom har män­ni­skor fått om bak­fo­ten me­nar Ma­ri­ka Sor­ja.

– Han är USA:s pre­si­dent och gör myc­ket för att tryg­ga sitt lands sä­ker­het, men vi är för­stås in­te av sam­ma åsikt som han i allt. Han är in­te per­fekt på nå­got vis.

I vil­ka frå­gor Finsk Ungdom in­te är av sam­ma åsikt som Do­nald Trump vå­gar Sor­ja in­te ta ställ­ning till då åsik­ter­na kan va­ri­e­ra myc­ket in­om or­ga­ni­sa­tio­nen. FINSKUNGDOMS till­ställ­ning är än­då in­te nå­gon mot­de­mon­stra­tion mot den sto­ra Helsin­ki Cal­ling de­mon­stra­tio­nen. Vi är helt obe­ro­en­de av dem. Vi har någ­ra över­rask­nings­gäs­ter och jag hop­pas det blir en ro­lig och glad till­ställ­ning, sä­ger Ma­ri­ka Sor­ja. UT­Ö­VER DE HÄR två de­mon­stra­tio­ner­na finns det yt­ter­li­ga­re en tred­je grupp som träf­fas på sön­dag, Helsin­ki Lo­ves Trump. Då det blev klart att pre­si­dent­mö­tet ord­nas i Helsing­fors grun­da­de Mar­kus Bun­ders till­sam­mans med sin kom­pis Sam­po Löppö­nen grup­pen på Fa­ce­book. På en dryg vec­ka har grup­pen sam­lat när­ma­re 1 500 an­häng­a­re.

Bun­ders är med­lem i Sann­fin­län­dar­na men sä­ger att grup­pen in­te är po­li­tisk. Nå­gon stor de­mon­stra­tion tän­ker de in­te hel­ler ord­na

– Vi kom­mer va­ra på Helsing­forsVan­da flyg­plats då Do­nald Trump lan­dar på sön­dag. Vi vet in­te rik­tigt var där vi kom­mer träf­fas, nä­ra Trump kom­mer vi in­te att kom­ma. Vi vill än­då va­ra där då flyg­pla­net lan­dar och väl­kom­na ho­nom på, sä­ger Mar­kus Bun­ders. RES­TEN AV sön­da­gen och på mån­dag är planen att va­ra en del av den sto­ra publi­ken.

– Vi kom­mer sä­kert att sy­nas bland al­la män­ni­skor. Många av oss kom- mer ha kep­sar med tex­ten “Ma­ke Ame­ri­ca Gre­at Again” och bä­ra på sto­ra ame­ri­kans­ka flag­gor, sä­ger Mar­kus Bun­ders.

BLIR VÄLKOMNAD AV VIS­SA. Men and­ra kom­mer att de­mon­stre­ra mot USA:s pre­si­dent Do­nalds Trumps po­li­tik när han be­sö­ker Helsing­fors sam­ti­digt som Vla­di­mir Pu­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.