Föds­lar, kri­goch säl­jakt

Ca­ri­na Wolff-Brandt be­rät­tar om fy­ra ge­ne­ra­tio­ner skär­gårds­bor och an­sträng­ning­ar­na de rå­ka­de ut för.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jo­han Bac­kas 050 562 1256/jo­han.bac­kas@au­me­dia.fi

Ca­ri­na Wolff-Brand­ts se­nas­te bok hand­lar om livet i skär­går­den för hund­ra­tals år se­dan.

År 1669 föds Cirstin Erics­dot­ter i Kyr­kosunds­skär som Hi­tis het­te på den ti­den. Det är start­skot­tet för Ca­ri­na Wolff-Brand­ts se­nas­te bok, ”Pi­ga, kloc­ka­re, in­hy­sing, lots – skär­gårds­ö­den 1669-1809”.

I den po­pu­lär­hi­sto­ris­ka boken med fik­ti­va in­slag kan lä­sa­ren föl­ja med Erics­dot­ters och de tre kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner­nas livs­ö­den, sam­man­vävt med de stor­po­li­tis­ka hän­del­ser­na i den öst­ra de­len av det svens­ka ri­ket.

– Far­le­den har gått vid Hi­tis se­dan vi­kin­ga­ti­den, så här har all­tid hänt sa­ker. Trup­per har frak­tats till sjöss och bå­tar har för­list, sä­ger WolffB­randt.

I TORS­DAGS pre­sen­te­ra­de hon sin bok för en stor­publik i Hi­tis kyr­ka, som är Fin­lands näst älds­ta kors­kyr­ka ef­ter kyr­kan i Eli­mä. Bän­kar­na an­vän­des re­dan i ka­pel­let som fanns i när­he­ten in­nan kyr­kan bygg­des 1685.

– Det är ett mi­ra­kel att rys­sar­na in­te brän­de kyr­kan un­der sto­ra ofre­den, vil­ket de gjor­de med fle­ra kyr­kor på Åland. Och kyrk­silv­ret hit­ta­de de in­te hel­ler, det fanns gömt ner­grävt un­der käl­la­ren.

EN AV per­so­ner­na i hen­nes bok, Mats Hen­riks­son, är kloc­ka­re i Hi­tis kyr­ka. Bygg­na­den spe­lar ock­så an­nars en cen­tral roll i boken då den ut­spe­las un­der en tid då kyr­kan på­ver­ka­de män­ni­skors liv i väl­digt stor grad.

– Då fanns ing­en bräd­fod­ring in­om­hus, det var ba­ra stoc­ken man såg. Allt var omå­lat och even­tu­ellt var in­te ens fönst­ren ut­så­ga­de, åt­minsto­ne in­stal­le­ra­des fönst­ren först någ­ra år­tion­den se­na­re, sä­ger Wolff-Brandt.

– EN DEL AV be­sö­kar­na var dess­utom ful­la när de kom till kyr­kan, ef­ter att ha be­sökt li­te väl många båt­hus där det ser­ve­ra­des olag­ligt öl och bränn­vin. Kyr­kan ha­de en egen spö­gub­be, el­ler kyrk­stöt, som gick med en lång stav och poc­ka­de på folk som ta­la­de för högt, grä­la­de el­ler snar­ka­de.

BOKEN IN­LEDS un­der Sve­ri­ges stor­hets­tid, då ri­ket var som all­ra störst, men svårt an­strängt på grund av då­lig eko­no­mi.

Wolff-Brandt be­rät­tar i boken hur al­la kri­gen på­ver­ka­de skär­gårds­be­folk­ning­en, bland an­nat tving­a­des 500 båts­män från Åbo län in­fin­na sig i Karls­kro­na för att tjä­na flot­tan, när Sve­ri­ges gran­nar för­kla­ra­de krig och det Sto­ra nor­dis­ka kri­get in­led­des år 1700.

SLU­TET AV 1600-ta­let var ock­så i öv­rigt en tuff tid för Fin­lands be­folk­ning. Lil­la is­ti­den såg till att skör­dar­na för­stör­des fle­ra år i rad. 140 000 per­so­ner dog un­der någ­ra år, det var en tred­je­del av lan­dets be­folk­ning.

– I skär­går­den kla­ra­de sig folk i all­män­het li­te bätt­re. Man ha­de bo­skap, fisk och säl som man åt, sä­ger Wolff-Brandt, men på­pe­kar att var fem­te per­son i Ki­mi­to soc­ken än­då dog.

OR­SA­KEN TILL att hon skrev boken är att Wolff-Brandt un­der bok­mäs­san 2011 plöts­ligt fick ve­ta att hon har röt­ter i skär­går­den.

Hon ha­de all­tid trott att den en­da kopp­ling­en var som­mar­stu­gan på Bo­lax, men nu be­rät­ta­de släkt­fors­ka­ren Ma­ri­ta Raa­ti­ka­i­nen att de två ha­de an­möd­rar som var syst­rar från Stubb­näs på 1770-ta­let.

NÄRWOLFF-BRANDT fick sitt förs­ta barn­barn för tre år se­dan be­stäm­de hon sig för att skri­va en bok med ur­sprung i sin egen släkt­histo­ria.

Själv läs­te hon ti­o­tu­sen­tals si­dor med histo­ria 1600- och 1700-ta­len. Raa­ti­ka­i­nen, som är en he­ja­re på 1600-tals hand­stil, gräv­de i ar­kiv och plöj­de ige­nom kyr­ko­böc­ker och tings­pro­to­koll från den ti­den.

Cirstin Erics­dot­ters föd­sel 1669 var den älds­ta do­ku­men­te­ra­de hän­del­sen de hit­ta­de.

DEN SISTA ge­ne­ra­tio­nen boken föl­jer är Kirstins barn­barns­barn Anna som gif­ter sig med Isak. Han blir den förs­ta lot­sen som flyt­tar ut till Rus­sarö.

Wolff-Brandt viss­te först in­te om hon skul­le skri­va en po­pu­lär­hi­sto­risk bok spräng­full med fak­ta, el­ler ett skön­lit­te­rärt verk. För att till­freds­stäl­la en bre­da­re ska­ra blev det där­för en kom­pro­miss.

– I slu­tet finns dess­utom någ­ra fak­ta­ba­se­ra­de tex­ter om till ex­em­pel lot­s­vä­sen­det, skepps­vrak och rätts­vä­sen­det.

ÅBOKONSTNÄREN Jenny Wi­ik har gjort il­lust­ra­tio­ner­na i boken som Wolff-Brandt ger ut på sitt eget för­lag Ving­pen­nan.

Boken finns till sa­lu bland an­nat i Bac­kom café, Wahlstens va­ru­hus och Knal­lis.

VÄLBESÖKT. Ett hund­ra­tal per­so­ner sat­te sig på bän­kar­na från 1600-ta­let i Hi­tis kyr­ka när Ca­ri­na Wolff-Brandt pre­sen­te­ra­de sin se­nas­te bok.

FÄRSK BOK. Ca­ri­na Wolff-Brandt har läst på om Hi­tis Kyr­ka för sin se­nas­te bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.