Nya rutt­kar­tor hjäl­per cy­klis­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Emma Ström­berg

Ekrut­ter­na är re­sul­ta­tet av ett samarbete mel­lan S:t Karins, Lun­do, Pe­mar och Sa­gu. De fy­ra kom­mu­ner­na har, un­der led­ning av S:t Karins, ri­tat ut cyk­lings- och vand­rings­stråk i kom­mu­ner­na och sam­lat des­sa på hem­si­dan rei­tisto.fi. På rutt­kar­tan på hem­si­dan finns ock­så se­värd­he­ter, in­kvar­te­ring och mat­stäl­len ut­märk­ta.

Ge­nom att föl­ja de nya cy­kel­rut­ter­na kan man cyk­la bå­de in­om kom­mu­ner­na och pla­ne­ra en läng­re tur mel­lan dem. Cy­kel­rut- ter­na är sam­man­lagt 275 kilo­me­ter. PROJEKTGRUPPEN HAR för­sökt hit­ta vägar och rut­ter som läm­par sig att cyk­la på. Men rut­ter­na kom­mer att mär­kas ut längs vägar­na först till näs­ta som­mar.

Pro­jekt­le­da­ren Jou­ko Par­vi­ai­nen för­kla­rar att det be­ror på att en ny tra­fi­klag trä­der i kraft då. I sam­band med det änd­ras reg­ler­na för hur man får mär­ka ut cy­kel­le­der. Den nu­va­ran­de tra­fi­kla­gen har en gans­ka strikt lin­je gäl­lan­de väg­mär­ken.

Par­vi­ai­nen be­rät­tar att de har valt nam­net Ekrut­ter­na (på fins­ka Tam­mi­rei­tit) på grund av att det finns så fi­na gam­la ekar i Egent­li­ga Fin­land.

Pla­nen är att sö­ka tilläggs­fi­nan­sie­ring till näs­ta år för att över­sät­ta in­for­ma­tio­nen till svens­ka, eng­els­ka tys­ka och frans­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.