Ba­ra för att du in­te ser dig själv som ra­sist så be­ty­der det in­te att du per au­to­ma­tik går fri från ut­fö­ran­det av ra­sis­tis­ka hand­ling­ar el­ler ut­ta­lan­den. När ra­sis­men nor­ma­li­se­ras

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

”Na­zism kan ald­rig va­ra na­tio­na­lism.”

Det sä­ger Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son i sitt tal un­der årets Al­me­dals­vec­ka på Gott­land.

Me­dan han ser na­zis­men som en im­pe­ri­a­lis­tisk våldsi­de­o­lo­gi som sak­nar allt ex­istens­be­rät­ti­gan­de i en de­mo­kra­ti, me­nar han att na­tio­na­lis­men istäl­let är helt grund­läg­gan­de för det svens­ka sam­häl­let.

För ho­nom är na­tio­na­lis­men någon­ting vac­kert, som byg­ger på sam­hö­rig­het och ge­men­skap.

Men vem får till­hö­ra den här ge­men­ska­pen egent­li­gen? EN­LIGT opi­ni­ons­mät­ning­ar­na för ju­li må­nad in­för det svens­ka riks­dags­va­let i höst har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na en ställ­ning på 22,4 procent. Det gör dem till det and­ra po­pu­lä­ras­te par­ti­et i Sve­ri­ge just nu.

Jag skul­le lju­ga om jag påstod att re­sul­ta­tet in­te choc­ke­ra­de mig.

Men se­dan tän­ker jag till­ba­ka på Jim­mie Åkes­sons tal. På den fin­sli­pa­de re­to­ri­ken och på sät­tet som han tyd­ligt tar av­stånd från bå­de rasism och na­zism. Sam­ti­digt som han ba­kar in den svens­ka asyl­po­li­ti­ken som en av lan­dets tyngs­ta bör­dor.

Det här är nor­ma­li­se­ran­de av rasism och ing­et an­nat. DET ÄR in­te Åkes­sons plats att be­dö­ma om han el­ler hans par­ti är ra­sis­tiskt el­ler in­te.

Ba­ra för att du in­te ser dig själv som ra­sist så be­ty­der det in­te att du per au­to­ma­tik går fri från ut­fö­ran­det av ra­sis­tis­ka hand­ling­ar el­ler ut­ta­lan­den.

Ra­sis­men finns i för­do­mar­na, okun­ska­pen, ar­ro­gan­sen, och fram­för allt i tan­ken om ett ”vi” och ett ”de and­ra”.

En­ligt Jim­mie Åkes­son så är det na­zis­tis­ka vål­det in­te rätt me­tod för att upp­nå si­na po­li­tis­ka mål, ut­an är en­ligt ho­nom vid­rigt. Han har in­te fel i det.

Men om sam­ma po­li­tik pa­ke­te­ras in re­to­ri­ken, la­gen och det kon­kre­ta be­sluts­fat­tan­det i riks­da­gen istäl­let? Är in­te det minst li­ka vid­rigt? NÄS­TA ÅR är det riks­dags­val ock­så i Fin­land, och jag vill kom­ma med en li­ten på­min­nel­se.

Ba­ra för att fler ver­kar ty sig mot ra­sis­tis­ka par­ti­er, el­ler ba­ra för att par­ti­er­na själ­va tar av­stånd från na­zis­men, så be­ty­der det in­te att de här män­ni­skor­na har rätt, el­ler att par­ti­er­na är mind­re ra­sis­tis­ka för det.

Män­ni­skor gör då­li­ga be­slut kon­stant. Ba­ra för att det är fler som be­går dem så för­änd­ras in­te be­slu­ten till det bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.