Wallin ser fram emot se­ri­ös de­batt och av­slapp­nad stäm­ning

På måndag in­leds Fin­land­sa­re­nan, den po­li­tis­ka sam­hälls­vec­kan i Björ­ne­borg.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

För riks­dags­le­da­mo­ten Ste­fan Wallin (SFP) har Fin­land­sa­re­nan bli­vit li­te av en tra­di­tion.

Han del­tog förs­ta gång­en år 2006 och ser fram emot ock­så som­ma­rens vec­ka.

– Jag tyc­ker att det är ett väl­digt lyc­kat kon­cept. Al­la är på gott hu­mör me­dan man är där och man kom­mer ock­så på gott hu­mör där­i­från, sä­ger han. EF­TERSOM eve­ne­mang­et hålls i Björ­ne­borg an­ser Wallin att det är lät­ta­re för folk i den åbo­länds­ka skär­går­den att ock­så del­ta.

– Av­stån­det är in­te så långt, så man kan gans­ka lätt off­ra någ­ra da­gar för att del­ta om man så vill, sä­ger han.

För egen del är det främst den so­ci­a­la bi­ten som han längtar till.

– Män­ni­skor från oli­ka de­lar av sam­hälls­li­vet del­tar så det är ett bra stäl­le att nät­ver­ka och träf­fa folk. Dess­utom är ån i Björ­ne­borg väl­digt triv­sam så det ska bli trev­ligt att ba­ra stro­sa om­kring. Där är en myc­ket char­mig at­mo­sfär, sä­ger han.

Själv med­ver­kar Wallin bland an­nat un­der Svens­ka folk­par­ti­ets dag på ons­da­gen.

– Jag är ock­så med i pa­nel på tors­da­gen där riks­dags­le­da­mö­ter från syd­väst­ra Fin­land mö­ter unga från Nu­o­ri­so­valtu­usto­jen li­it­to. NÅG­RA KON­KRE­TA idéer för hur eve­ne­mang­et kun­de ut­veck­las har Wallin in­te.

– Det finns all­tid en gräns då ra­mar­na kom­mer emot. Björ­ne­borgs stad har ju en viss över­natt­nings­ka­pa­ci­tet som ock­så mås­te räc­ka till.

En­ligt Wallin har Fin­land­sa­re­nan re­dan nu ett mångsidigt pro­gram.

– Se­ri­ös de­batt mö­ter av­slapp­nad stäm­ning, så det ska nog in­te växa för myc­ket hel­ler. I SOM­MAR kom­mer Ste­fan Wallin att till­bringa sin tid på som­mar­stu­gan i Va­sa.

– Men det blir nog en ut­lands­re­sa och en del Åbo ock­så, sä­ger han.

Job­bet kic­kar igång på all­var igen un­ge­fär i mit­ten på au­gusti, då det är mö­ten i bland an­nat Stock­holm och Uleå­borg som gäl­ler. Fin­land­sa­re­nan på­går 16–20.7.2018.

FÖRVÄNTANSFULL. Ste­fan Wallin ser fram emot årets Fin­land­sa­re­na som ord­nas i Björ­ne­borg näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.