Näs­tan nio av tio tyc­ker att ut­veck­lings­sam­ar­be­te är vik­tigt

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

IN­RI­KES. Fin­län­dar­na an­ser att ut­veck­lings­sam­ar­be­te är allt vik­ti­ga­re, en­ligt en opi­ni­ons­un­der­sök­ning som Ta­loustut­ki­mus gjort för Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et.

En­ligt un­der­sök­ning­en an­ser 47 pro­cent av fin­län­dar­na att ut­veck­lings­sam­ar­be­te är myc­ket vik­tigt och 41 pro­cent att det är gans­ka vik­tigt. Jäm­fört med för­ra året har an­de­len män­ni­skor som an­ser det va­ra myc­ket vik­tigt ökat med 5 pro­cen­ten­he­ter.

I opi­ni­ons­un­der­sök­ning­en ingick en öp­pen frå­ga där man fick be­rät­ta in­om vil­ka om­rå­den Fin­land skul­le ha mest att ge ut­veck­lings­län­der. Ut­bild­ning och kom­pe­tens­ut­veck­ling nämn­des i 37 pro­cent av sva­ren, häl­so­vård i 13 pro­cent och stöd­jan­de av kvin­nor och barn i 11 pro­cent av sva­ren.

To­talt 61 pro­cent av sva­ran­de­na skul­le öka an­sla­gen för ut­veck­lings­sam­ar­be­te, 23 pro­cent skul­le be­va­ra dem som de är, 11 pro­cent skul­le mins­ka dem nå­got el­ler be­tyd­ligt och 2 pro­cent skul­le dra in an­sla­get helt och hål­let.

För un­der­sök­ning­en in­ter­vju­a­des 1 004 per­so­ner ge­nom in­di­vi­du­el­la be­söksin­ter­vju­er i maj och ju­ni. Den sta­tis­tis­ka fel­mar­gi­na­len är 3,2 pro­cen­ten­he­ter. SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.