Här sprängs för tun­nel och nya hus

» Nu finns fy­ra le­di­ga tom­ter kvar. Ber­get sprängs för tun­nel som le­der tra­fi­ken till tom­ter­na som re­dan är sål­da.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­berg@au­me­dia.fi

Varvs­stran­den i Åbo med si­na hög­klas­si­ga bo­stä­der fort­sät­ter att loc­ka hu­ga­de bo­stads­kö­pa­re.

Om­rå­det som vid det här la­get har över 600 in­vå­na­re i tio ny­byg­ga hög­hus, det elf­te står klart vid års­skif­tet, be­byggs med yt­ter­li­ga­re två hög­hus näs­ta år.

Sam­ti­digt byggs en led för tra­fi­ken till och från tom­ter­na. Spräng­ning­s­och schakt­nings­ar­be­tet på­går re­dan för fullt.

Kör­le­den byggs som en tun­nel mel­lan berg­väg­gen och bo­stads­hu­sens par­ke­rings­hal­lar som är i mar­kni­vå.

Den 190 me­ter långa tun­neln ska stå klar näs­ta höst då det är me­ning­en att de två hög­hu­sen byggs.

Det ena hu­set byggs av Skans­ka och det and­ra av Åbo­fö­re­ta­get KS Ko­dit Oy.

KS KO­DIT som ägs av Åbo­bor­na Kim­moKo­tro och Sant­tu Sauk­ko­nen har köpt grann­tom­ten till rad­hu­set och hög­hu­sen som byggts längst ut på stran­den.

De tän­ker byg­ga 35–40 bo­stä­der på tom­ten de köpt.

– Pla­ne­ring­en av hög­hu­set är i full gång. Det är ett ståt­ligt hus som blir gran­ne till rad­hu­set som vi ock­så lå­tit byg­ga, sä­ger Ko­tro, som själv bor i rad­hu­set.

Av­sik­ten är att bygg­star­ten sker i au­gusti–sep­tem­ber.

– Går pla­ner­na i lås står hu­set klart som­ma­ren 2020, sä­ger Ko­tro.

Skans­ka som köpt de två föl­jan­de tom­ter­na upp­ströms längs öst­ra åstran­den har sam­ma tid­ta­bell för sitt hus.

– Myc­ket be­ror på hur tun­nel­byg­get avan­ce­rar. Men bygg­star­ten är pla­ne­rad till au­gusti–sep­tem­ber. Då kan hu­set stå klart föl­jan­de år, sä­ger Jari Mar­tin­mä­ki vid Skans­ka.

IN­TRES­SE­RA­DE HAR re­dan hört av sig om bo­stä­der­na trots att de in­te mark­nads­förts än­nu.

– Varvs­stran­den är ett at­trak­tivt bo­stads­om­rå­de som fort­fa­ran­de in­tres­se­rar kö­pa­re, sä­ger Mar­tin­mä­ki.

Det förs­ta bo­stads­hu­set bygg­des 2012 i grann­kvar­te­ret till Wärt­si­läs gam­la mo­tor­fa­brik.

I dag in­hy­ser fa­briks­fas­tig­he­ten bo­stä­der och grann­kvar­te­ret är fullt ut­byggt med sju hög­hus.

Fem av hu­sen har byggts av Skans­ka. Det sis­ta som står när­mast Uni­ons­ga­tans tun­nel blir in­flytt­nings­klart vid års­skif­tet.

Al­la bo­stä­der i hu­set är sål­da. – Ock­så bo­stä­der­na i grann­hu­sen har gått bra åt. De sål­des gans­ka snabbt i takt med att hu­sen bygg­des, sä­ger Mar­tin­mä­ki.

Hu­sen bygg­des i jämnt takt, var­je år stod ett hus in­flytt­nings­klart. DETSTORA in­tres­set för Varvs­stran­den hål­ler i gång bo­stads­byg­gan­det. Och Skans­ka tän­ker in­te sak­ta far­ten när man star­tar hus­byg­gan­det näs­ta år.

– Som det nu ser ut fort­sät­ter vi i sam­ma takt som för­ut, sä­ger Mar­tin­mä­ki.

Av­sik­ten är att star­ta byg­gan­det av ett nytt hög­hus på den and­ra tom­ten man köpt efter att det förs­ta hu­set står klart 2020. Må­let är det and­ra hög­hu­set står klart året där­på.

Sju av Varvs­stran­dens el­va tom­ter är re­dan sål­da, Fy­ra är än­nu osål­da.

KÖR­LE­DEN el­ler tun­neln som byggs i be­tong vid bergs­fo­ten ba­kom hög­hu­sen och för­e­nar de­ras par­ke­rings­hal­lar byggs i två etap­per.

Den förs­ta etap­pen byggs klart i sam­band med att KS Ko­dit och Skans­ka byg­ger si­na hög­hus. Tid­ta­bel­len för den and­ra etap­pen som le­der fram till Uni­ons­ga­tan är öp­pen.

Kör­le­den är av­sedd en­dast för dem som bor på de ak­tu­el­la tom­ter­na på Varvs­stran­den.

Bygg­nads­fö­re­ta­gen SRV, YIT, Skans­ka och KS Ko­dit som byg­ger bo­stä­der­na på Varvs­stran­den del­tar i tun­nel­byg­get som pla­ne­rats av fö­re­ta­get Su­o­men In­fra pal­velu Oy.

He­la pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta 6–7 mil­jo­ner eu­ro.

JAN-OLE ED­BERG

JAN-OLE ED­BERG

VARVS­STRAN­DEN. KS Ko­dit Oy:s hög­hus byggs på tom­ten in­vid berg­väg­gen i bak­grun­den där shakt­nings­ar­be­tet på­går. Skans­kas hus byggs på föl­jan­de tomt upp­ströms.

JAN-OLE ED­BERG

FÅR NY FÖRBINDELSE. Kör­le­den el­ler tun­neln som byggs längs berg­väg­gen för­e­nar hu­sens par­ke­rings­hal­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.