”Riks­dags­va­let blir ett vär­de­rings­val”

SFP:s An­na-Ma­ja Hen­riks­son sä­ger att par­ti­et med sats­ning­ar på vård, ut­bild­ning och barn ska fyl­la tom­rum­met efter Ste­fan Wallin. Cir­ka 14 000 rös­ter behövs. Det är 1 000 fler än se­nast.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fredrik Häggman fredrik.hagg­man@au­me­dia.fi

Näs­ta vår går SFP till riks­dags­val utan val­för­bund i Egent­li­ga Fin­land, för förs­ta gång­en på 16 år.

Det är en tuff ut­ma­ning som par­ti­et står in­för – i de se­nas­te fy­ra va­len har par­ti­et fått kring 13 000 rös­ter tre gång­er och cir­ka 14 000 en gång. Utan ett val­för­bund i valet 2015 ha­de det be­hövts 13 500 rös­ter för att få in en kan­di­dat, så mar­gi­na­ler­na är knap­pa.

PAR­TI­ORD­FÖ­RAN­DE An­na-Ma­ja Hen­riks­son be­sök­te Åbo i tis­dags för att träf­fa kan­di­da­ter och väl­ja­re. I hen­nes me­ning är det av yt­ters­ta vikt att SFP för­ny­ar sitt man­dat i Egent­li­ga Fin­land.

–Åbo är en väl­digt vik­tig re­gi­on för oss. Re­gi­o­nens SFP:are har ett stort an­svar för att säk­ra att sa­ker och ting sköts ock­så på svens­ka i Åbo­re­gi­o­nen.

Hur stort är tom­rum­met som Ste­fan Wallin lämnar efter sig?

– Ing­en är oer­sätt­lig, men det är klart att det blir ett tom­rum. Men jag har än­då fullt för­tro­en­de för att det är möj­ligt att få de cir­ka 14 000 rös­ter som vi tror behövs. Vi har re­dan en stark kan­di­dat­bu­kett och lis­tan ska na­tur­ligt­vis bli full. Det ro­li­ga är ju det att det på rik­tigt blir en täv­ling om vem som sist och slut­li­gen blir in­vald.

SFP i Egent­li­ga Fin­land har no­mi­ne­rat åt­ta kan­di­da­ter hit­tills: Nic­ke Wulff, Ida Schau­man, Sand­ra Ber­gqvist, Ulla Achrén, Bar­ba­ra He­i­no­nen, Fol­ke Pahl­man, Pep­pi Wil­son och Åsa Gustafs­son. Sam­man­lagt kan 17 kan­di­da­ter no­mi­ne­ras.

NI BE­HÖ­VER allt­så cir­ka 1 000 rös­ter mer än se­nast, var hit­tar ni dem?

– Jag har upp­levt ett ökat in­tres­se för SFP in­te ba­ra bland de svensk­språ­ki­ga utan ock­så bland finsk- och två­språ­ki­ga, per­so­ner som upp­le­ver att det är vik­tigt med ett två­språ­kigt Fin­land. Vi är ett par­ti som står upp för sko­lan och ut­bild­ning­en, för ett li- be­ralt och öp­pet Fin­land, sä­ger Hen­riks­son som tror att valet 2019 blir ett vär­de­rings­val.

Så det är allt­så de fins­ka rös­ter­na som är nyc­keln?

– Nå­ja, sam­ti­digt är det så att an­ta­let svensk­språ­ki­ga som flyt­tar till Åbo ökar. Det be­ty­der att det blir allt vik­ti­ga­re att den svens­ka rös­ten hörs i Åbo­land. Men det finns en nisch på finskt håll, li­be­ra­ler som vill ha en eko­no­misk po­li­tik som in­te byg­ger på skuld­sätt­ning.

HEN­RIKS­SON an­ser att det i förs­ta hand är de lo­ka­la kan­di­da­ter­nas upp­gift att de­fi­ni­e­ra vil­ka de vik­ti­gas­te val­te­ma­na är i Egent­li­ga Fin­land.

Som par­ti­ord­fö­ran­de ser hon än­då ut­bild­ning­en, med tan­ke på Åbos sta­tus som uni­ver­si­tets­stad, och vår­den på svens­ka som sär­skilt vik­ti­ga frå­gor för par­ti­et.

– Vi vill se en vårdre­form som byg­ger på da­gens sjuk­vårds­di­strikt och in­te på land­skap. Vi vill in­för­li­va pri­mär­vår­den med sjuk­vårds­di­strik­ten och Åbo­re­gi­o­nen har ju ett uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus, en stor styr­ka. Om kom­mu­ner­na så tyc­ker så kunde ock­så äldre­omsor­gen och so­ci­al­vår­den stan­na kvar i kom­mu­ner­na.

Vil­ka är då SFP:s me­to­der för att tryg­ga vår­den på svens­ka just i Åbo­land?

– Man mås­te i förs­ta hand ut­bil­da per­so­nal som har svens­ka som mo­ders­mål på bå­de and­ra och tred­je sta­di­et. Det finns nog möj­lig­he­ter att stär­ka den si­dan än­nu i Åbo­land.

I Åbo finns ju ing­en när­vår­dar­ut­bild­ning på svens­ka. Är det nå­got man från par­ti­kans­li­ets si­da vill ar­be­ta för? – Det är in­te en frå­ga som vi har dis­ku­te­rat kon­kret, men jag är med­ve­ten om att det över hu­vud­ta­get rå­der brist på när­vår­da­re i Fin­land. Jag tror vi mås­te bör­ja in­se att ut­bild­ning­en mås­te hänga med sin tid. Det behövs mer flex­ib­la ut­bild­nings­möj­lig­he­ter som sva­rar mot hur ar­bets­mark­na­den för­änd­ras. Be­ho­vet är sär­skilt stort i Åbo­re­gi­o­nen, där man har brist på bland an­nat in­gen­jö­rer. Det behövs bätt­re möj­lig­he­ter till om­skol­ning.

Jag har upp­levt ett ökat in­tres­se för SFP in­te ba­ra bland de svensk­språ­ki­ga, utan ock­så bland finsk- och två­språ­ki­ga.

SFP GÅR till val på att par­ti­et åter­i­gen ska va­ra ett re­ge­rings­par­ti efter fy­ra års paus. Från SFP-håll vill man av hävd in­te ute­slu­ta någ­ra re­ge­rings­kon­stel­la­tio­ner på för­hand, men ett re­ge­rings­sam­ar­be­te med Sann­fin­län­dar­na ses som osan­no­likt.

–Jag ser in­te hur vi kunde sit­ta i re­ge­ring med Sann­fin­län­dar­na. Men i öv­rigt är SFP ett par­ti som hit­tar lös­ning­ar, man ska in­te gå hän­del­ser­na i för­väg.

Hur vik­tigt är det med tan­ke på re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na att SFP be­hål­ler det åbo­länds­ka man­da­tet?

–Det är oer­hört vik­tigt. Jag vill in­te se en dag då vi in­te har en åbo­ländsk SFP-röst i riks­da­gen.

An­na-Ma­ja Hen­riks­son om hur SFP ska för­sva­ra sitt man­dat i Egent­li­ga Fin­land

ARI SUNDBERG/SPT

AN­NA-MA­JA HEN­RIKS­SON. Be­sök­te Åbo i tis­dags för att träf­fa re­gi­o­nens riks­dags­kan­di­da­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.