Häl­so­cen­tral får­pris

» Go­da re­sul­tat i vår­den av di­a­be­ti­ker, blod­tryckspa­ti­en­ter och pa­ti­en­ter med ar­tär­sjuk­do­mar ger HVC kva­li­tets­pris.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 37597/kim.lund@au­me­dia.fi

God vård och bra be­hand­ling av bland an­nat blod­tryckspa­ti­en­ter gav ut­mär­kel­sen årets häl­so­cen­tral.

Häl­so­cen­tra­ler­nas kva­li­tets­nät­verk har ut­sett Pargas häl­so­cen­tral till årets kva­li­tets­häl­so­cen­tral 2018.

Pri­set be­vil­ja­des för de go­da vår­dre­sul­tat som upp­nåtts i vår­den av di­a­be­ti­ker, blod­tryckspa­ti­en­ter och pa­ti­en­ter med krans­kärls­sjuk­do­mar.

Att Pargas nu får ut­mär­kel­sen är re­sul­ta­tet av ett lång­sik­tigt ar­be­te där sjuk­skö­ta­re och lä­ka­re i Pargas al­la häl­so­cen­tra­ler har del­ta­git.

Häl­so­cen­tra­len gick med i kva­li­tets­nät­ver­ket år 2011 och har se­dan dess mål­med­ve­tet ar­be­tat för att gö­ra vår­den bätt­re och ef­fek­ti­va­re.

Bätt­re vård ger mind­re kom­pli­ka­tio­ner och fär­re sjuk­hus­be­sök, vil­ket gyn­nar bå­de pa­ti­en­ten och eko­no­min. Bi­trä­dan­de över­läka­re Ken­neth Wil­son

RE­SUL­TA­TEN HAR va­rit sär­skilt bra i vår­den av blod­tryckspa­ti­en­ter.

Bland an­nat be­döm­de kva­li­tets­nät­ver­ket att Pargas spa­rar cir­ka 100 000 eu­ro i sjuk­hus­kost­na­der per år en­bart tack va­re bätt­re vård av blod­tryckspa­ti­en­ter, ef­tersom pa­ti­en­ter som får bra vård och be­hand­ling får fär­re hjär­tin­fark­ter och sla­gan­fall.

– Bätt­re vård ger mind­re kom­pli­ka­tio­ner och fär­re sjuk­hus­be­sök, vil­ket gyn­nar bå­de pa­ti­en­ten och eko­no­min, sä­ger bi­trä­dan­de över­läka­re Ken­neth Wil­son.

HUR GÅR det här till i prak­ti­ken?

– Vi ger kost- och lev­nads­råd, be­rät­tar om vik­ten av att mo­tio­ne­ra och in­le­der me­di­ci­ne­ring­en i ett ti­digt ske­de. Vi har bli­vit mer med­vet­na av vik­ten av att ge­nast ta itu med sa­ker­na.

För­u­tom god vård och be­hand­ling av blod­tryck har Pargas häl­so­cen­tral fått go­da re­sul­tat i vård och be­hand­ling av för­höj­da blod­fetts­vär­den.

Pri­set vär­mer he­la per­so­na­len, sä­ger Wil­son och t.f. vård­chef Ja­net­te Sun­dqvist.

– Det kom som en över­rask­ning, och vi är bå­de gla­da och stol­ta. Det spor­rar per­so­na­len och vi fort­sät­ter med kva­li­tets­mät­ning­ar för att se vil­ka områden vi kan bli än­nu bätt­re på. I KVALITETSMÄTNINGEN 2018 jäm­för­des hur bra kon­troll sam­man­lagt 3 196 pa­ti­en­ter ha­de på sin sjuk­dom i 17 häl­so­cen­tra­ler i lan­det.

I sam­band med den år­li­ga kvalitetsmätningen kon­sta­te­ra­des det att blod­tryc­ket och ko­les­te­rol­vär­det hos pa­ti­en­ter­na har bli­vit bätt­re i he­la lan­det.

KIM LUND

PRISBELÖNTA. T.f. vård­chef Ja­net­te Sun­dqvist och bi­trä­dan­de över­läka­re Ken­neth Wil­son med ut­mär­kel­sen årets häl­so­cen­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.