SSS: Kvin­nan som dog i Sa­lo ha­de re­dan ti­di­ga­re bli­vit ut­satt för dråp­för­sök

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

MORD. Po­li­sen miss­tän­ker att kvin­nan blev mör­dad i för­ra veckan.

För en vec­ka se­dan blev en rull­stols­bu­ren kvin­na dö­dad i Sa­lo. Po­li­sen ut­re­der fal­let som mord på grund av gär­ning­ens råa ka­rak­tär och kvin­nans för­svars­lö­sa till­stånd. En av de två miss­tänk­ta gär­nings­män­nen är min­derå­rig.

En­ligt Sa­lon Seudun Sa­no­mat för­sök­te en per­son dö­da kvin­nan re­dan för två år se­dan. En­ligt tid­ning­en blev kvin­nan miss­hand­lad i fle­ra tim­mar och kniv­hug­gen. Hon fick be­stå­en­de ska­dor och var tvung­en att an­vän­da rull­stol efter miss­han­deln, skri­ver tid­ning­en.

Po­li­sen hit­ta­de den dö­da kvin­nan i en lä­gen­het den 1 no­vem­ber. Off­ret var i tret­tio­års­ål­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.