Jak­ten på Run­sa­la får fort­sät­ta

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Åbo stads mil­jö­skydds­chef Ol­li-Pek­ka Mä­ki har be­slu­tat att jak­ten på rå­djur och vitsvans­hjort får fort­sät­ta på Run­sa­la till och med den 31 ja­nu­a­ri 2019.

Jak­ten av­bröts den 25 ok­to­ber som en följd av den dis­kus­sion som ha­de upp­stått.

Sta­den har ut­rett jak­ten och ingen­ting har kom­mit fram som skul­le in­ne­bä­ra att jak­ten in­te kan fort­sät­ta.

Det tä­ta be­stån­det av hjort­djur på ön för­or­sa­kar bland an­nat ska­dor på unga ekar och för­hind­rar ek­be­stån­dets för­ny­el­se.

Sam­ti­digt är jak­ten på ön ut­ma­nan­de, ef­tersom den an­vänds så fli­tigt för re­kre­a­tion.

En stor del av Run­sa­la är ock­så na­tur­skydds­om­rå­de och man får ja­ga där ba­ra med un­dan­tags­lov be­vil­jat av Egent­li­ga Fin­lands NTM-cen­tral.

Där­för ger sta­den i upp­drag till jakt­säll­ska­pet Las­se Hei­mos jakt­säll­skap att ja­ga vitsvans­hjort och rå­djur på Run­sa­la.

Jä­gar­na finns på plats på var­da­gar­na i gry­ning­en och i skym­ning­en och skyl­tar på om­rå­det ang­er var jak­ten på­går.

Sta­den har gall­rat bland hjort­dju­ren ge­nom jakt på Run­sa­la för förs­ta gång­en i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.