Ve­ri­tas och Pen­sions-Alandia fu­sio­ne­ras

» ”Fu­sio­nen ökar helt klart vår kon­kur­rens­kraft”, sä­ger Ve­ri­tas vd Carl Pet­ters­son.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Fi­nansin­spek­tio­nen har på ons­dag gett sitt sam­tyc­ke till att Ve­ri­tas Pen­sions­för­säk­ring och åländs­ka Pen­sions-Alandia går sam­man. Fu­sio­nen ska ske vid års­skif­tet.

– De tre per­so­ner in­om Alandi­a­kon­cer­nen som för till­fäl­let skö­ter Pen­sions-Alandi­as lö­pan­de verk­sam­het kom­mer att över­gå i Ve­ri­tas tjänst vid års­skif­tet, sä­ger Ve­ri­tas vd Carl Pet­ters­son.

En­ligt Pet­ters­son be­räk­nas fu­sio­nen spa­ra cir­ka en mil­jon eu­ro i ad­mi­nist­ra­tions­kost­na­der år­li­gen.

Pen­sions-Alandi­as nu­va­ran­de kun­der blir kun­der hos Ve­ri­tas vid års­skif­tet. Det be­ty­der en ök­ning om cir­ka 10 pro­cent i bå­de bo­la­gets för­säk­rings­stock och pla­ce­ringsport­följ.

Fu­sio­nen krä­ver inga åt­gär­der av Pen­sions-Alandi­as el­ler Ve­ri­tas kun­der. För­säk­ring­ar­na och pen­sio­ner­na fort­sät­ter som för­ut, upp­ger Ve­ri­tas i sitt press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.