Ori­en­te­rings­guld i sik­te: Trio för­stär­ker Pif­fens herr­lag

» Dah­lén, Hen­riks­son och Haa­ja­nen an­slu­ter till guld­sat­san­de PIF.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Ing­e­la Mattsson

ORIENTERING. Fre­dric Portins byte till Pif­fens fär­ger för med sig en do­mi­no­ef­fekt som le­der till att även ett herr­lag igen fås ihop, då Mats Dah­lén och To­bi­as Hen­riks­son be­stämt sig att åter­vän­da till sin mo­der­för­e­ning efter någ­ra år i ex­il.

Även Erik Haa­ja­nen från OK Ra­se­borg spring­er för Pif­fen näs­ta sä­song.

BÅDEDAHLÉN och Hen­riks­son läm­na­de Pif­fen då elit­verk­sam­he­ten låg ne­re och för­vän­tar sig nu ett upp­sving.

– Jag har re­dan en tid fun­de­rat att åter­vän­da till Pif­fen. Då Fre­dric flyt­ta­de var det lätt att fat­ta be­slu­tet, av­slö­jar Dah­lén som se­nas­te sä­song vann en FM-me­dalj av var­je valör un­der sitt förs­ta år i H40-klas­sen.

– JAG ÄR in­te läng­re i skick för att plat­sa i förs­ta la­get i ett topp­lag, men jag tyc­ker om att trä­na och täv­la och kom­mer än­nu att va­ra med många år, sä­ger Dah­lén som 2015 vann Juko­la i Pe­mar i nors­ka Kristi­an­sand OK:s fär­ger men se­nast re­pre­sen­te­rat Pai­mion Rasti.

– Dess­utom hop­pas jag att vi får dri­ve i verk­sam­he­ten och ung­do­mar i Pargas och Na­gu in­tres­se­ra­de av ori­en­te­ring­en, fort­sät­ter Dah­lén som dri­ver jord­bru­ket på Vi­nap­pa gård i Na­gu.

26-ÅRI­GA Hen­riks­son hann springa fy­ra sä­song­er för öst­ny­länds­ka OK Tri­an in­nan han nu åter­vän­der till Pif­fen.

– I Pif­fen kan jag va­ra mer en­ga­ge­rad i trä­ning­ar och hjäl­pa till i ar­range­mang men får än­då springa i en FSO-för­e­ning. Jag triv­des i Tri­an men kunde in­te del­ta i den dag­li­ga verk­sam­he­ten, mo­ti­ve­rar Åbo­bon Hen­riks­son sitt för­e­nings­byte.

EFTER TVÅ säm­re sä­song­er på grund av häl­so­pro­blem och ut­by­tesstu­di­er hop­pas Hen­riks­son, som 2015 var FM-fy­ra på lång­di­stan­sen i hu­vud­klas­sen och sprang någ­ra världs­cups­del­täv­ling­ar, på nytänd­ning.

– Min mål­sätt­ning är att få gradun fär­dig i höst och att hit­ta ett jobb, men sam­ti­digt trä­nar jag för sta­fet­ter och FM-täv­ling­ar, be­rät­tar den blivande bi­o­lo­gen.

HELT NY I Pif­fen är In­gå­bör­di­ge 26-åri­ga Erik Haa­ja­nen. Han flyt­ta­de i hös­tas till Åbo för att stu­de­ra och nap­pa­de di­rekt på möj­lig­he­ten att springa i Pif­fens herr­lag.

– Jag är mo­ti­ve­rad att springa sta­fet­ter, sä­ger Haa­ja­nen som gjort många bra sta­fett­lopp på förs­ta el­ler and­ra sträc­kan i OK Ra­se­borg. Hop­pas på en nytänd­ning i PIF.

– Jag för­vän­tar mig bra trä­nings­möj­lig­he­ter, bra ter­räng och bra trä­na­re.

TRÄ­NA­REN Fre­dric Por­tin som ko­or­di­ne­rar elit­verk­sam­he­ten av­slö­jar att näs­ta års mål­sätt­ning är FSOMsta­fett­guld och att ut­ma­na topp­la­gen på FM.

– Vi bör­jar med dam­sats­ning­en och på sikt byg­ger vi upp ett herr­lag. Det här är ett steg i rätt rikt­ning, sä­ger en in­spi­re­rad Por­tin.

SEKTIONSORDFÖRANDE Max­Laurén är lik­som Por­tin glad att Dah­lén och Hen­riks­son valt att åter­vän­da.

– Fre­drics när­va­ro som fö­re­bild och driv­kraft och att vi igen har bå­de herr- och dam­lag är bra för he­la verk­sam­he­ten, sä­ger Laurén.

PARGAS IF

FÖR­STÄR­KER PIF. To­bi­as Hen­riks­son och Erik Haa­ja­nen för­vän­tar sig bra trä­nings­möj­lig­he­ter i Pargas.

PARGAS IF

MATS DAH­LÉN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.