Ut­ma­nar macho­kul­tu­ren

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

UT­STÄLL­NING­EN. Var­je höst de se­nas­te fem åren har årets unga konst­när fått en ut­ställ­nings­tid på Aboa Ve­tus Ars No­va. Årets unga konst­när 2018 är J. A. Ju­va­ni (1988). Ju­va­ni gör me­di­a­konst, in­stal­la­tio­ner och fo­to­gra­fi.

Tex­ten One Man Show är det förs­ta som mö­ter en. Tex­ten är me­galo­mant upp­sla­gen på en hel vägg i hal­len. Det är ti­teln på ut­ställ­ning­en och det förs­ta ver­ket. Ver­ket är ett kort ljud­spår som sät­ter to­nen för he­la ut­ställ­ning­en.

JU­VA­NI KOM­MEN­TE­RAR och kri­ti­se­rar en ve­der­ta­gen idé om mas­kuli­ni­tet som hård och stark. Konst­nä­ren dri­ver med macho­kul­tu­ren och mas­ku­li­na ut­se­en­dei­de­al. Den ifrå­ga­sät­ter sam­häl­le­li­ga nor­mer och be­skri­ver hur de kan upp­le­vas som fjätt­ran­de.

Vi­de­oin­stal­la­tio­nen ”Plain” bju­der in till en ses­sion hjärn­tvätt­ning för att en ska för­stå det mas­ku­li­na ide­a­let. På mot­satt vägg be­rät­tar Ju­va­ni själv om ett barn­domstrau­ma och käns­lan av att ald­rig bli ac­cep­te­rad

Aboa Ve­tus Ars No­va

• som en är. Spets­strum­por och vack­ra ting är ingen­ting en poj­ke ska in­tres­se­ra sig för.

UT­STÄLL­NING­EN ÄR starkt text­dri­ven. Någon­ting som känns väl­digt ty­piskt för Ju­va­nis ge­ne­ra­tion (som ock­så är min ge­ne­ra­tion). Bild och ord har kanske all­tid gått hand i hand. Konst­verk får of­tast en ti­tel, även om de finns de som mot­sät­ter sig ti­tel­gi­van­det. Bild­konst­nä­rer har of­ta skri­vit es­sä­er el­ler skön­lit­te­rä­ra verk pa­ral­lellt med bild­ska­pan­det och en ut­ställ­ning om­fat­tar of- ta en in­tor­du­ce­ran­de text.

Ju­va­nis text be­rör och för­kla­rar. Ibland känns den onö­dig el­ler onö­digt för­kla­ran­de, som om det in­te får fin­nas rum för tolk­ning. Ibland ger tex­ten in­falls­vinklar jag in­te själv ha­de kom­mit på som cisper­son [en per­son vars bi­o­lo­gis­ka, so­ci­a­la och upp­lev­da kön är i sam­klang, i mot­sats till en trans­per­son].

JU­VA­NI VILL kom­men­te­ra på könsnor­mer med hu­mor och pa­ra­dox­er. Vil­ket fun­ge­rar spe­ci­ellt bra, tror jag, för en som in­te ifrå­ga­sät­ter könsnor­mer­na på dag­lig ba­sis. För en som är in­satt i frå­gor om ge­nus och nor­ma­ti­vi­tet känns mer­par­ten av ut­ställ­ning­en över­tyd­lig.

Det är än­då vik­tigt att be­hand­la könsnor­mer i konst, bå­de för dem

PRESSBILD

Me­di­a­konst, in­stal­la­tio­ner och fo­to­gra­fi.J. A. Ju­va­ni14.9 – 2.12.2018 NEON. Ar­be­tar­man­nens skydds­färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.